Quyết định 83/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế - quốc phòng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------

Số: 83/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ - QUỐC PHÒNG

--------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 44/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về cơ chế, chính sách tài chính áp dụng đối với Khu kinh tế - quốc phòng được xây dựng và thành lập theo Nghị định số 44/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong Khu kinh tế - quốc phòng; các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế - quốc phòng thuộc đối tượng được áp dụng Quyết định này.

 

Chương 2.

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

 

Điều 3. Vốn đầu tư xây dựng, phát triển các Khu kinh tế - quốc phòng

1. Căn cứ quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu kinh tế - quốc phòng được duyệt, Bộ Quốc phòng lập dự toán chi ngân sách hàng năm đảm bảo nhiệm vụ đầu tư, xây dựng các Khu kinh tế - quốc phòng theo quy định; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước (mục chi đầu tư cho các Khu kinh tế - quốc phòng) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Các dự án đầu tư trong Khu kinh tế - quốc phòng được sử dụng vốn chương trình, dự án quốc gia khi chưa được bố trí trong vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng phải phù hợp với đối tượng, phạm vi điều chỉnh của từng chương trình, dự án quốc gia và quy hoạch tổng thể xây dựng, phát triển các Khu kinh tế - quốc phòng được duyệt.

Bộ Quốc phòng lập dự toán, thống nhất với các Bộ, cơ quan quản lý chương trình, dự án quốc gia và các địa phương nơi có Khu kinh tế - quốc phòng để được cân đối, bố trí vốn đầu tư cho các chương trình, dự án quốc gia thực hiện trong các Khu kinh tế - quốc phòng.

3. Các dự án đầu tư tại các Khu kinh tế - quốc phòng thuộc Danh mục dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Nhà nước khuyến khích các địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các Khu kinh tế - quốc phòng phù hợp với quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu kinh tế - quốc phòng được duyệt và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Kinh phí đảm bảo chi thường xuyên quản lý, duy tu các công trình bàn giao cho địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí để thực hiện yêu cầu chi thường xuyên cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại Khu kinh tế - quốc phòng mà các Đoàn kinh tế - quốc phòng đã bàn giao cho địa phương đảm nhiệm việc quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các Đoàn kinh tế - quốc phòng, các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng, thực hiện công tác chính sách xã hội trong Khu kinh tế - quốc phòng được Nhà nước hỗ trợ về tài chính.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và cơ quan liên quan quy định cụ thể mức hỗ trợ và việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trực tiếp đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các Khu kinh tế - quốc phòng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cá nhân làm việc tại các Khu kinh tế - quốc phòng được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Điều 7. Hộ dân cư trú lâu dài tại các Khu kinh tế - quốc phòng được hưởng các quy định về hỗ trợ tài chính, hỗ trợ giảm nghèo và hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật.

 

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

thuộc tính Quyết định 83/2010/QĐ-TTg

Quyết định 83/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế - quốc phòng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:83/2010/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:15/12/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi