Quyết định 624/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------------------

Số: 624/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

-----------------------------------

BỘ TRƯỞNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 624/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, ngày 17 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2020. Để triển khai một cách hiệu quả chương trình nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2015 với những nội dung sau:

 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

 

1. Mục tiêu

Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác thanh niên; tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chính sách về phát triển thanh niên của Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức thanh niên nắm được kiến thức chung về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; bố trí các nguồn lực cần thiết, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên; triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; từng bước đưa công tác quản lý về thanh niên đi vào ổn định, nề nếp và đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ tiêu

a) Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên

- Tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ trong công tác tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên theo sự phân công của Chính phủ;

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động của thanh niên;

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc lồng ghép mục tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 vào Chiến lược phát triển dạy nghề, Chiến lược việc làm đến năm 2020 và Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020;

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; thu thập số liệu, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ.

b) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với thanh niên và công tác thanh niên; từng bước kiện toàn tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên

- Hàng năm, 100% công chức, viên chức thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên;

- Hàng năm, 100% công chức, viên chức giúp Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ theo dõi công tác thanh niên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ quản lý về công tác thanh niên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

c) Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên

- Hàng năm, 100% công chức, viên chức thanh niên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; về ngoại ngữ, tin học;

- Trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước mà Bộ được phân công có ít nhất 01-02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để trở thành cán bộ chủ chốt của Bộ, đơn vị sau này;

- Trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, có ít nhất 30% công chức, viên chức thanh niên tại các đơn vị được xem xét, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; phấn đấu 80% công chức, viên chức thanh niên trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ của chức danh được quy hoạch;

- Hàng năm, có 20 - 25% công chức, viên chức thanh niên trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, biệt phái, cử đi học tập để rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, khả năng bao quát công việc và kinh nghiệm thực tiễn.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

 

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thủ trưởng các đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh niên và công tác phát triển thanh niên

a) Tổ chức Hội nghị của Bộ quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luật Thanh niên năm 2005, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2020 đến các cấp lãnh đạo để nâng cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ, thống nhất các văn bản nói trên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

b) Tổ chức quán triệt các nội dung nêu trên tới toàn thể công chức, viên chức của Bộ để nâng cao nhận thức về công tác thanh niên, vị trí, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ mới, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

2. Tăng cường và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho công chức, viên chức thanh niên của Bộ

a) Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đảm bảo có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Giáo dục lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho công chức, viên chức thanh niên. Giáo dục truyền thống cách mạng của Ngành, tạo niềm tin, sự tâm huyết và khuyến khích tinh thần trách nhiệm, tận tuy, cống hiến của công chức, viên chức thanh niên đối với Bộ, Ngành, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

- Đơn vị thực hiện: Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b) Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

c) Xây dựng, đổi mới hình thức, nội dung chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm tuyên truyền về công tác thanh niên và hoạt động của thanh niên Bộ trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ, Tạp chí Lao động và Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Báo Lao động và Xã hội, Nhà Xuất bản Lao động - Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác thanh niên

a) Tham mưu với Bộ việc tổ chức xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên theo sự phân công của Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b) Tổng cục Dạy nghề, Cục Việc làm, Vụ Bình đẳng giới thực hiện việc lồng ghép mục tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 vào Chiến lược phát triển dạy nghề, Chiến lược việc làm đến năm 2020 và Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Dạy nghề, Cục Việc làm, Vụ Bình đẳng giới và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

c) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động của thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

d) Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Bộ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên để phát huy vai trò và sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các hoạt động của Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2013.

đ) Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

e) Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; các quy định về thu thập số liệu, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013 và Quý I năm 2014.

4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên của Bộ

a) Chú trọng đưa công chức, viên chức thanh niên có trình độ, năng lực vào Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ của các đơn vị, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; ưu tiên bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo đối với những công chức, viên chức thanh niên thể hiện được sự phấn đấu, nỗ lực trong công việc, trong học tập và tu dưỡng bản thân.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b) Xây dựng và phát triển quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với đội ngũ công chức, viên chức thanh niên, phấn đấu mỗi lĩnh vực công tác trọng yếu của Bộ có ít nhất 01-02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để trở thành cán bộ chủ chốt của Bộ, đơn vị sau này.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức, viên chức thanh niên của Bộ để tạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn và khả năng bao quát công việc, từ đó bố trí, sắp xếp vào các vị trí công tác theo quy hoạch.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

d) Xây dựng hệ thống vị trí việc làm, thực hiện phân công, bố trí công chức, viên chức thanh niên phù hợp với ngành nghề, chuyên ngành đào tạo, phù hợp với sở trường, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh để phát huy tiềm năng của thanh niên và động viên, khuyến khích công chức, viên chức thanh niên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Bộ; tạo môi trường làm việc công bằng, dân chủ, khoa học, công chức, viên chức khuyến khích thanh niên phấn đấu, phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

đ) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tin học, ngoại ngữ; chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với công chức, viên chức thanh niên Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

5. Thúc đẩy hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ và công chức, viên chức thanh niên; tạo điều kiện để công chức, viên chức thanh niên tham gia các hoạt động xã hội

a) Định kỳ vào Tháng Thanh niên hàng năm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gặp gỡ, đối thoại với công chức, viên chức thanh niên của Bộ để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với công chức, viên chức thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b) Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội động viên thanh niên xung kích tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thanh niên tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thanh niên thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b) Sắp xếp, bố trí 01 - 02 biên chế công chức có đủ phẩm chất và năng lực tham mưu cho Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

c) Các đơn vị thuộc Bộ cử 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên làm công tác thanh niên tại đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

d) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên của các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

đ) Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiện toàn các tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn.

- Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy, Công đoàn Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên

a) Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Đảng ủy, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

b) Phối hợp cùng các cơ quan chức năng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế về quản lý đối với công tác thanh niên, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên. Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

8. Thực hiện chế độ báo cáo, định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý về thanh niên và công tác thanh niên tại các đơn vị thuộc Bộ

a) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thanh niên hàng năm của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Dạy nghề chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b) Định kỳ hàng năm kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên ở các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

c) Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên và công tác thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

9. Đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác để đảm bảo triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Vụ Tổ chức cán b

- Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thanh niên thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi được phê duyệt và chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề xuất công tác khen thưởng, kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Kế hoạch phát triển thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các đơn vị thuộc Bộ

- Quán triệt nội dung chính sách, pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị;

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã được phê duyệt;

- Bố trí công chức, viên chức kiêm nhiệm làm đầu mối tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện công tác thanh niên trong đơn vị;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên của đơn vị.

3. Đảng ủy cơ quan Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đảng ủy cơ quan Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch này, đảm bảo triển khai một cách có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2020./.

 

thuộc tính Quyết định 624/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 624/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:624/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành:17/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 12/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Thông tư 12/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi