Quyết định 409/QĐ-UBDT 2016 về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 409/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2016
--------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định s48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;
Căn cQuyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Quyết định s 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tưng Chính ph Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016; Quyết định s371/QĐ-UBDT ngày 06/7/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc điều chnh nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề cương đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2016 (có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT,CNUB (để b/c);
- Các TT, Phó CNUB;
- Vụ KHTC, VPUB (để ph/hợp);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, DTTS (5b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Hà Hùng
 
 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-UBDT, ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
Thực hiện Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Ủy ban Dân tộc lập kế hoạch xây dựng Đề cương đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổng hợp và phân tích thực trạng bình đẳng giới trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
2. Đề xuất đề cương giải pháp chính sách nhằm nâng cao nhận thức hành vi của cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng người dân; phấn đấu thu hẹp dần khoảng cách, nâng cao chỉ số phát triển giới và bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số.
3. Kế hoạch cần cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho các Vụ, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng Đề cương đề án trình LĐUB.
II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 

TT
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Đơn vị chủ trì/phối hợp thực hin
Dự kiến kết quả thực hiện
1
Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng đề cương Đề án
Tháng 7/2016
- Vụ DTTS chủ trì
- Các Vụ, đơn vị liên quan.
Kế hoạch xây dựng đề cương đề án được LĐUB phê duyệt
2
Đề nghị địa phương báo cáo thực trạng bình đẳng giới ở vùng đồng bào DTTS.
Tháng 8/2016
- Vụ DTTS;
- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố
Văn bản của Ủy ban Dân tộc gửi các địa phương
3
Tổ chức Đoàn khảo sát, nghiên cứu thực tế, tổ chức Hội thảo tham vấn tại địa bàn khảo sát khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (dự kiến đi Đắk Nông)
Tháng 8­-9/2016
- Vụ DTTS;
- Cơ quan công tác dân tộc địa phương được lựa chọn khảo sát.
BC chuyến công tác và biên bản Hội thảo
4
Tổ chức Đoàn khảo sát, nghiên cứu thực tế, tổ chức Hội thảo tham vấn tại địa bàn khảo sát khu vực Tây Bắc (dự kiến đi Hòa Bình)
Tháng 9/2016
- Vụ DTTS;
- Cơ quan công tác dân tộc địa phương được lựa chọn khảo sát.
BC chuyến công tác và biên bản Hội thảo
5
Thu thập tài liệu liên quan và tổng hợp số liệu về thực trạng bình đẳng giới trong đồng bào các dân tộc thiểu số.
Tháng 8­10/2016
- Vụ DTTS;
- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng hợp đánh giá về thực trạng bình đẳng giới trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số
6
Xây dựng dự thảo đề cương đề xuất xây dựng Đề án.
Tháng 10­-11/2016
- Vụ DTTS;
- Các đơn vị liên quan
Dự thảo 1 nội dung đề cương
7
Báo cáo Lãnh đạo yban dự thảo đề cương đề xuất xây dựng Đề án.
Tháng 11/2016
- Vụ DTTS;
- Các đơn vị liên quan
Dự thảo 2 nội dung đề cương
8
Báo cáo trình Lãnh đạo Ủy ban đề cương Đề án.
Tháng 12/2016
- Vụ DTTS;
- Các đơn vị liên quan
Dự thảo 3 đề cương Đề án
 
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch là 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí năm 2016 của Ủy ban Dân tộc được quy định tại Quyết định số 371/QĐ-UBDT ngày 06/7/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ, ngành liên quan, các địa phương và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng chương trình, nội dung, dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch.
2. Văn phòng Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.
3. Vận dụng Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Quyết định số 562/QĐ-UBDT ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban Dân tộc.
4. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.

thuộc tính Quyết định 409/QĐ-UBDT

Quyết định 409/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề cương đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:409/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng
Ngày ban hành:27/07/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi