Quyết định 2213/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2213/QĐ-BTP

Quyết định 2213/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2213/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:30/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp xây dựng mô hình đơn vị học tập trong các cơ quan, tổ chức

Ngày 30/10/2020, Bộ Tư pháp ra Quyết định 2213/QĐ-BTP của về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ từng bước xây dựng mô hình đơn vị học tập trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân được tiếp cận hoặc tạo ra những cơ hội học tập cho mọi người dân trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp đẩy mạnh liên kết, trao đổi, hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển và khai thác tài nguyên giáo dục mở và giáo dục từ xa, trực tuyến phù hợp với điều kiện Việt Nam; Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Tư pháp mở rộng, tăng cường liên kết đào tạo với những cơ sở nước ngoài có uy tín;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2213/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 2213/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điểu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2213/QĐ-BTP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

______________

 

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (sau đây gọi tắt là Quyết định số 489/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ đã được xác định tại Quyết định số 489/QĐ-TTg và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp cần triển khai thực hiện theo Quyết định số 489/QĐ-TTg.

- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi.

- Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung của Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập và Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW nêu trên trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để phổ biến, quán triệt tới Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tại cuộc họp giao ban công tác của Bộ.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tại cuộc họp của đơn vị.

- Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ tuyên truyền, phổ biến trên các kênh thông tin của Bộ và đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2020.

- Sản phẩm dự kiến: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về việc tham gia học tập, xây dựng xã hội học tập.

2. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thông các các hoạt động nhằm khuyến khích, động viên thành viên của tổ chức tích cực học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

- Đơn vị phối hợp: Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm dự kiến: Kết quả tham gia học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của công chức, viên chức được nâng cao.

3. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa

- Đơn vị chủ trì: Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm dự kiến: Xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp phát triển vững mạnh, trong đó có đang dạng mô hình học tập và chú trọng đào tạo từ xa tại các cơ sở đào tạo.

4. Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

4.1. Phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm dự kiến: Hệ thống văn bản quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được hoàn thiện hơn.

4.2. Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghiệp vụ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm dự kiến: số lượng công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ được nâng cao.

4.3. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Sản phẩm dự kiến: Xây dựng các quỹ khuyến học hoặc các hoạt động phong trào khuyến học tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.

4.4. Từng bước xây dựng mô hình đơn vị học tập trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm dự kiến: Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tại đơn vị.

5. Rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân được tiếp cận hoặc tạo ra những có hội học tập cho mọi người dân

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm dự kiến: Các văn bản, chính sách pháp luật về lĩnh vực giáo dục đào tạo được hoàn thiện hơn, tạo cơ hội học tập cho mọi người dân.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

6.1. Đẩy mạnh liên kết, trao đổi, hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển và khai thác tài nguyên giáo dục mở và giáo dục từ xa, trực tuyến phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm dự kiến: Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, thực hiện việc liên kết, trao đổi sinh viên và các hoạt động hợp tác khác phục vụ việc đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.

6.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế và các nước có nhiều kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là các nước trong cộng đồng ASEAN.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm dự kiến: Các chương trình hợp tác với các nước về đào tạo, bồi dưỡng; các hội thảo, hội nghị có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài.

6.3. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Tư pháp mở rộng, tăng cường liên kết đào tạo với những cơ sở giáo dục của nước ngoài có uy tín, đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ sở đào tạo và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm dự kiến: Các Công văn, cuộc họp để trao đổi, hướng dẫn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu; định kỳ trước ngày 01 tháng 11 hàng năm, các đơn vị có trách nhiệm gửi Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Về kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ (do Văn phòng Bộ quản lý kinh phí chi thường xuyên) được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi Cục Kế hoạch - Tài chính hoặc Văn phòng Bộ để thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ có trách nhiệm thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ cho phép cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi