Quyết định 168/QĐ-UBDT 2016 về Chương trình phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 168/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH K HOCH THỰC HIN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIN THANH NIÊN CA Y BAN DÂN TC GIAI ĐON 2016 – 2020
--------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
Căn cứ Luật Thanh niên năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBDT ngày 15/4/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ban hành Chương trình phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016 - 2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các TT, PCN UBDT (để biết);
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Đoàn TN cơ quan UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VP, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn
 
KẾ HOẠCH
THC HIN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIN THANH NIÊN CA ỦY BAN DÂN TC
 GIAI ĐON 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-UBDT ngày 13/4/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU
1. Mục đích
- Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác thanh niên. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chính sách về phát triển thanh niên của Chính phủ và của Ủy ban Dân tộc. Bố trí các nguồn lực cần thiết, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên.
- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên đi vào ổn định, nề nếp và đúng quy định của pháp luật.
- Triển khai có hiệu quả các văn bản, Đề án, chính sách do Chính phủ và các Bộ, ngành và các ban hành, trong đó đặc biệt quan tâm đối tượng thụ hưởng là thanh niên người dân tộc thiểu số.
2. Yêu cầu
- Triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, chất lượng, Tiết kiệm và hiệu quả;
- Đề cao trách nhiệm, nắm vững quan Điểm, đường lối, chính sách, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm thời gian, tiến độ theo yêu cầu; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao;
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch để rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế và biện pháp thực hiện trong thời gian tới.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH
1. Nhiệm vụ phát triển thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc
1.1. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luật Thanh niên năm 2005, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình Phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2020 đến các cấp lãnh đạo để nâng cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ, thống nhất các văn bản nói trên.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Quý III Năm 2016.
1.2. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống của ngành, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc.
a) Thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đảm bảo có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Giáo dục lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho công chức, viên chức thanh niên. Giáo dục truyền thống của ngành, tạo niềm tin, sự tâm huyết và khuyến khích tinh thần trách nhiệm, tận tụy, cống hiến của công chức, viên chức thanh niên đối với Ủy ban Dân tộc.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
b) Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, giao lưu, học tập kinh nghiệm để nâng cao hiểu biết, nhận thức của công chức, viên chức thanh niên về tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
c) Khuyến khích các đơn vị báo chí, xuất bản của Ủy ban Dân tộc và các báo Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc quản lý xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình Phát triển thanh niên của Ủy ban Dân và thanh niên các dân tộc thiểu số.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
1.3. Tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trong công tác tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc theo sự phân công của Chính phủ.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
1.4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc.
a) Chú trọng công tác quy hoạch đối với công chức, viên chức thanh niên, có trình độ, năng lực vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; ưu tiên bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo đối với những cán bộ, công chức, viên chức thanh niên.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển, biệt phái, thực tập đối với công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc, đặc biệt là đối với công chức, viên chức thanh niên trong danh sách quy hoạch để tạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn và khả năng bao quát công việc, từ đó bố trí, sắp xếp vào các vị trí công tác theo quy hoạch.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc và các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
c) Xây dựng hệ thống vị trí việc làm, rà soát và thực hiện phân công, bố trí công chức, viên chức thanh niên phù hợp với ngành nghề, chuyên ngành đào tạo, phù hợp với sở trường, năng lực, Điều kiện, hoàn cảnh để phát huy tiềm năng của thanh niên đồng thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức thanh niên yên tâm công tác, gắn bó với ngành công tác dân tộc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
d) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Trường Cán bộ dân tộc và các cơ sở đào tạo và các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
1.5. Tổ chức hoạt động đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và công chức, viên chức thanh niên; tạo Điều kiện để công chức, viên chức thanh niên tham gia các hoạt động xã hội.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Dân tộc, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
1.6. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Ủy ban Dân tộc.
a) Giao Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên của Ủy ban Dân tộc.
b) Bố trí 01-02 công chức tại Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.
c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức, viên chức là thanh niên của các đơn vị.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
d) Tạo Điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ủy ban Dân tộc và các Chi đoàn trực thuộc kiện toàn các tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.2. Xây dựng các chính sách, chương trình, đề án phát triển thanh niên người dân tộc thiểu số.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương liên quan.
2.3. Triển khai có hiệu quả các văn bản, đề án và các chính sách của Chính phủ và của các Bộ, ngành về công tác dân tộc, trong đó có đối tượng thụ hưởng là thanh niên người dân tộc thiểu số:
+ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;
+ Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc Quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tài Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;
+ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;
+ Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
a) Bổ sung nội dung báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thanh niên vào báo cáo công tác 6 tháng và hàng năm của các đơn vị.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
b) Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên ở các đơn vị.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
c) Thanh tra, kiểm tra thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên và công tác thanh niên.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Ủy ban Dân tộc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
III. TCHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chc cán bộ
a) Là đầu mối giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc.
b) Triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch Phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc đã được phê duyệt.
c) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình, kết quả thực hiện và khen thưởng, kỷ luật những tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai Kế hoạch Phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc.
2. Đoàn Thanh niên quan Ủy ban Dân tộc: Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.
3. Vụ Kế hoạch Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai thành công các Mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình Phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc và Kế hoạch này.
a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch Phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc đã được phê duyệt.
b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động và công tác thanh niên của đơn vị.
5. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có vướng mắc, vấn đề mới phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời về Vụ Tổ chức cán bộ để báo cáo, trình lãnh đạo Ủy ban xem xét, quyết định./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi