Quyết định 05/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 05/1998/QĐ-TTG
NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 85/CP-m, ngày 11 tháng 7 năm 1997 và Nghị quyết số 112/1997/NQ-CP ngày 21 tháng 11 năm 1997 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục 7 Chương trình mục tiêu quốc gia và phân công cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, triển khai thực hiện, như sau:

1. Chương trình xoá đói giảm nghèo (bao gồm cả công tác định canh, định cư và hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, trong đó:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình, phục trách công tác định canh, định cư;

- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi là thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình, phụ trách công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn.

2. Chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình do Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình quản lý.

3. Chương trình thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm do Bộ Y tế quản lý.

4. Chương trình phòng, chống HIV/AIDS do Uỷ ban Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS quản lý.

5. Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

6. Chương trình Xây dựng lực lượng vận động viên tài năng quốc gia và xây dựng các Trung tâm thể thao trọng điểm do Uỷ ban Thể dục - Thể thao quản lý.

7. Chương trình Giải quyết việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

 

Điều 2. Cơ chế quản lý và điều hành các chương trình mực tiêu quốc gia.

1. Việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt các Chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế kế hoạch và cấp phát kinh phí cho các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo Quyết định 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên bộ số 06-TT/LB-KH-TC ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Phân cấp điều hành giữa Trung ương và địa phương trong việc quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia.

a. Cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ điều hành thực hiện Chương trình chịu trách nhiệm về:

- Các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó, nội dung chỉ tiêu giao kế hoạch hàng năm đo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Hình thành và tổng hợp các dự án chung của Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Tổng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: kinh phí xây dựng cơ bản, kinh phí sự nghiệp (trong đó có kinh phí quản lý)...

- Điều hành thống nhất các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia.

b. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý thống nhất nguồn lực, điều hành để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, bao gồm các nội dung:

- Căn cứ vào hướng dẫn của cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối có sự phối hợp của các Sở chức năng tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đề xuất nguồn lực cân đối cho các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn, gửi về cơ quan quản lý chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp chung vào kế hoạch của Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức phê duyệt các dự án của các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn được giao.

- Giao các chỉ tiêu kế hoạch về nhiệm vụ và kinh phí của các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc quyền quản lý trên địa bàn cho các chủ dự án để thực hiện (các cơ quan quản lý Chương trình không giao kế hoạch cho các cơ quan ngành dọc ở địa phương mà chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực của các Chương trình đã được Chính phủ giao).

- Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, trên cơ sở tổng kinh phí và cơ cấu kinh phí của từng Chương trình đã được giao, có quyền đề nghị cơ quan quản lý Chương trình điều chỉnh kinh phí giữa các hoạt động trong từng Chương trình trên nguyên tắc giữ nguyên tổng kinh phí và mục tiêu của chương trình. Nếu quá 20 ngày mà không có trả lời của cơ quan quản lý Chương trình thì coi như đã được đồng ý (trừ việc tăng kinh phí cho công tác quản lý).

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động có liên quan và phối hợp với nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia với các mục tiêu nhiệm vụ của các Chương trình thuộc quyền quản lý trên địa bàn ngay từ khâu kế hoạch để tránh sự chồng chéo, giảm bớt đầu mối tiếp xúc của các đơn vị thực hiện và tập trung nguồn lực cho các đối tượng cần ưu tiên và các vùng trọng điểm.

- Ngoài nguồn kinh phí Trung ương đã giao, được quyền huy động theo luật định các nguồn lực của địa phương để bổ sung cho việc thực hiện Chương trình và phải thực hiện thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Có quyền tạm đình chỉ các hoạt động nếu thấy có sai phạm hoặc không hiệu quả, đồng thời báo cáo về cơ quan quản lý Chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính để xử lý.

- Báo cáo với cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tình hình và kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc quyền quản lý trên địa bàn theo nội dung, biểu mẫu và thời gian quy định thống nhất của Thông tư Liên bộ số 06-TT/LB KH-TC ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

- Căn cứ tình hình thực tế về quy mô, số lượng dự án của từng địa phương, có thể ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của các quận, huyện để giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện trong công tác xây dựng kế hoạch, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn quận, huyện.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 05/1998/QĐ-TTg

Quyết định 05/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:14/01/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 05/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------
No: 5/1998/QD-TTg
Hanoi, January 14, 1998
 
DECISION
THE PRIME MINISTER ON THE MANAGEMENT OF THE NATIONAL TARGET PROGRAMS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992,
Pursuant to the Resolution No.85/CP-m of July 11, 1997 and Resolution No.112/1997/NQ-CP of November 21, 1997 of the Government,
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,
DECIDES:
Article 1
1. The program for hunger eradication and poverty alleviation (including the sedentarization and support for people of ethnic minorities meeting with special difficulties) which is managed by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, and:
- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall act as a member of the program management board, in charge of sedentarization;
- The Commission for Ethnicities and Mountainous Areas shall act as a member of the program management board, in charge of providing support for people of ethnic minorities meeting with special difficulties.
2. The program for population and family planning which is managed by the National Committee for Population and Family Planning.
3. The program for elimination of certain serious social diseases and epidemics, which is managed by
4. The program for HIV/AIDS prevention and combat which is managed by the National Committee for HIV/AIDS prevention and combat.
5. The program for clean water and environmental hygiene in rural areas which is managed by the Ministry of Agriculture and Rural Development.
6. The program for building contingents of talented athletes of the country and key sports centers, which is managed by the Commission for Physical Training and Sports.
7. The employment program which is managed by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
Article 2
1. The elaboration, evaluation and approval of the national target programs as well as the mechanism for planning and allocation of funds for the national target programs shall comply with Decision No.531-TTg of August 8, 1996 of the Prime Minister and Inter-ministerial Circular No.06-TT/LB/KH-TC of April 29, 1997 of the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance guiding the implementation of this Decision.
2. The division of responsibilities among the central and local levels for the management of the national target programs.
- The objectives and tasks of the national target programs; in which the to-be-assigned annual plan targets shall be set by the Ministry of Planning and Investment after consulting the agencies managing the national target programs.
- Formulating and incorporating the common projects of the national target projects.
- The total fund for the national target programs, including the ital construction fund and the non-business fund (including managerial expenses)...
- Uniformly running the activities related to the national target programs.
b/ The presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to uniformly manage resources, exercise the executive right in organizing the performance of tasks of the national target programs in their respective localities, including the following tasks:
- Under the guidances of the agencies managing the national target programs, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance, the provincial/municipal Services of Planning and Investment shall act as coordinators and coordinate with other provincial/municipal functional services in working out plans for the fulfillment of objectives and tasks and proposing resources to be supplied for the national target programs being implemented in their respective localities, then submit them to the program managing agencies, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for their incorporation into the general plan of the national target programs.
- To assume the prime responsibility and coordinate with the agencies managing the national target programs in organizing the approval of projects of the national target programs to be implemented in their localities.
- To assign the plan targets related to the tasks and funds of the national target programs under their local management to the project managers for performance (the agencies managing national target programs shall not assign plan targets to the branch local agencies, but only provide guidance for the fulfillment of targets, tasks and the use of resources for the programs assigned by the Government).
- In the course of implementation of national target programs, on the basis of the total funding and the funding already allocated to each program, they shall be entitled to propose the program-managing agencies to readjust funding for activities within each program on the principle of keeping intact the total funding and targets of the programs. Past 20 days (from the date of making proposal), the failure to reply by the program-managing agencies shall be considered their consent (except for proposal to increase managerial expenses).
- To incorporate related activities and coordinate resources of the national target programs with the targets and tasks of the programs under their local management right from the planning process so as to avoid overlapping, reduce the number of coordinators for implementating units and concentrate resources on priority objects and key areas.
- In addition to the source of fund allocated by the Central Government, they shall be entitled to mobilize the local resources in accordance with law to support the implementation of programs and to conduct the liquidity and final account settlement in accordance with current financial regulations.
- To organize the inspection and supervision of activities related to the national target programs in their localities. To be entitled to temporarily suspend such activities if any error or inefficiency is found, and simultaneously report to the program-managing agencies, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for solution.
- To report to the agencies managing national target programs, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance on the situation and results of the implementation of national target programs under their respective local management according to the content, form and time limit uniformly prescribed in Inter-ministerial Circular No.06-TT/LB/KH-TC of April 29, 1997 of the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance.
- Depending on the actual scale and number of projects of each locality, possibly to issue decision to set up a district/urban district steering committee for national target program(s) to assist the president of the district/urban district People's Committee in working out plans, managing and organizing the implementation of national target program(s) in such district/urban district.
Article 3- This Decision takes effect 15 days after its signing.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT  
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 05/1998/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi