Nghị quyết 171/NQ-CP 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 171/NQ-CP

Nghị quyết 171/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:171/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:31/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Ngày 31/12/2022, Chính phủ đã ra Nghị quyết 171/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ sở cần đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết. Bên cạnh đó, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được kịp thời cụ thể hóa nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh;…

Ngoài ra, với nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần đổi mới công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát hiện khen thưởng, nhân rộng những tấm gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực;…

Xem chi tiết Nghị quyết 171/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

________

Số: 171/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

 

 

NGHỊ QUYẾT

Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị

Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng

và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

_____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao cht lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;

Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

 

CHÍNH PHỦ

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị

Trung ương 5 khóa VIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng

và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
(Kèm theo Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ)

 

Căn cứ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 21-NQ/TW) và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (Kế hoạch số 07-KH/TW), Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết s 21-NQ/TW (Chương trình hành động) với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đ Chính phủ và các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

2. Tiếp tục thể chế hóa nội dung của Nghị quyết số 21-NQ/TW về rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm sự n định, thống nhất, tạo thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; nhất là các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và quy định về chế độ, chính sách ở cấp cơ sở có liên quan đến nội dung Nghị quyết.

3. Bảo đảm đồng bộ, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chương trình hành động này với thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các bộ, ngành, địa phương cần tiến hành quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, bảo đảm thực chất, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ, hài hòa các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ trương của Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu gn với phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW và Chương trình hành động của Chính phủ trong toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; gắn với việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ sở

a) Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để làm cơ sở kiện toàn đng bộ với tổ chức cơ sở đảng. Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của tổ chức chính quyền cơ sở đồng bộ với tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ mới.

b) Đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết. Kịp thời cụ thể hoá chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

c) Tiếp tục đi mới và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, khắc phục tình trạng hình thức trong đánh giá, xếp loại. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm và thông báo công khai theo Quy chế dân chủ ở cơ sở.

d) Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; quán triệt, tập trung làm tốt, đầy đủ nội dung học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

đ) Cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu cao trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng ở đảng bộ, chi bộ nơi mình sinh hoạt; chịu trách nhiệm khi tổ chức đảng nơi mình đang sinh hoạt yếu kém, xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

e) Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân ở những nơi có điều kiện; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mt trận; bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức. Tạo môi trường thuận lợi, giáo dục, bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức là quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho cán bộ, công chức, viên chức trước những vấn đề phát sinh. Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy vai trò của cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu tấm gương tiêu biểu.

b) Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát hiện, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực; kịp thời nhắc nhở, giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi có khuyết điểm, vi phạm.

c) Quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn, xây dựng cán bộ cơ sở, đưa cán bộ cấp trên, cán bộ trẻ về làm việc tại xã, phường, thị trấn. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ để tạo nguồn tham gia cấp ủy; gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị với quy hoạch cấp ủy, bí thư cấp ủy. Tăng cường, đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội, về việc đi công tác, học tập ở ngoài nước...; kịp thời chấn chỉnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của pháp luật và kỷ luật của Đảng.

d) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ với các quy định của Đảng; về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tiễn. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức để liên thông với cơ sở dữ liệu tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm

a) Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm để chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

b) Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, tập trung đông người; xử lý có hiệu quả những vụ việc tồn đọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, các dự án chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, gây thua lỗ kéo dài, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

c) Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm tra của Đảng, cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thanh tra có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn sâu, nắm vững và thực hiện nhiệm vụ đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; trong đó chú trọng giám sát việc tu dưng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò và nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát việc thực hiện pháp luật.

b) Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp Nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi chưa làm tốt để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; về thực hiện đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đối với cán bộ ở cấp cơ sở.

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí phát huy vai trò trách nhiệm trong việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động này; phát huy vai trò giám sát của báo chí, của công luận, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tm gương tiêu biểu; phản ánh, ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái, hành vi tham nhũng, tiêu cực.

4. Đề nghị các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tư pháp, Hội đồng nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết này.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII
(Kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022)

 

STT

TÊN ĐỀ ÁN, VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH

CẤP TRÌNH

1

Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025

Bộ Nội vụ

Các bộ, cơ quan liên quan

Năm 2022

Thủ tướng Chính phủ

2

Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh

Bộ Nội vụ

Các bộ, cơ quan liên quan

Năm 2023

Thủ tướng Chính phủ

3

Đề án bố trí, sử dụng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

Bộ Nội vụ

Các bộ, cơ quan liên quan

Năm 2023

Thủ tướng Chính phủ

4

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

Các bộ, cơ quan liên quan

Năm 2022

Chính phủ

5

Nghị định quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân ph

Bộ Nội vụ

Các bộ, cơ quan liên quan

Năm 2023

Chính phủ

6

Nghị định ban hành Bộ quy tắc đạo đức công vụ

Bộ Nội vụ

Các bộ, cơ quan liên quan

Năm 2023

Chính phủ

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1442/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 1442/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính sách, An ninh quốc gia

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi