Nghị quyết 107/NQ-CP 2024 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 107/NQ-CP

Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:107/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:09/07/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình hành động về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Ngày 09/7/2024, Chính phủ đã ra Nghị quyết 107/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động như sau:

- Thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết tới cán bộ, công chức, viên chức;

- Xây dựng các đề án phát triển các cơ sở giáo dục đại học lớn theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các trường hàng đầu trong khu vực châu Á phù hợp với các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các vùng và một số địa phương;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài;

- Xây dựng đề án về xác định lĩnh vực, hướng nghiên cứu ưu tiên nhằm tăng cường năng lực, phát triển một số cơ sở nghiên cứu trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến;

- Xây dựng đề án tăng cường năng lực, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới;

- Xây dựng đề án tăng cường năng lực, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới;

- Xây dựng đề án tăng cường năng lực, phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới;...

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Đại học Quốc gia tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 107/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Số: 107/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2024

 

 

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

_____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới;

Căn cứ Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: CN, NN, NC, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (2b)

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

 

 

CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW
ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

(Kèm theo Nghị quyết số 107/NQ-CP
ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ)

_____________

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 45-NQ/TW).

Để thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW, Chính phủ ban hành Chương trình hành động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành, toàn thể xã hội, nhất là người đứng đầu với vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức và công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

Xác định những nội dung, nhiệm vụ chính, lộ trình thời gian và biện pháp thực hiện để các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 45-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Đại học Quốc gia tập trung chỉ đạo thực hiện 05 nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 45-NQ/TW (Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đại học Quốc gia căn cứ nhiệm vụ được giao chủ trì tại Chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2024.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Đại học Quốc gia tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương tham mưu giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chính phủ việc thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời báo cáo những vấn đề mới nảy sinh và đề xuất các giải pháp xử lý.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đại học Quốc gia kịp thời đề xuất các nội dung điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Phụ lục

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Chương trình tại Nghị quyết s 107/NQ-CP
ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ)

_____________

 

TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

 

Thời gian trình/thực hiện

Cấp trình

I

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức

1.

Thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết tới cán bộ, công chức, viên chức

Các bộ/ngành, địa phương

 

Thường xuyên

 

2.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Các bộ/ngành, địa phương

 

Quý III/ 2024

Bộ trưởng/ Chủ tịch UBND tỉnh

II

Đi mới công tác đào tạo, bi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài

1.

Xây dựng các đề án phát triển các cơ sở giáo dục đại học lớn theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các trường hàng đầu trong khu vực châu Á phù hợp với các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các vùng và một số địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ/ngành liên quan

2024-2025

Thủ tướng Chính phủ

2.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; liên kết, hợp tác với các cơ sở tiên tiến trên thế giới để tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học và khoa học công nghệ, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo nhân tài, phát triển đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới của từng đơn vị

Các bộ/ngành, địa phương

Các bộ/ngành liên quan

Thường xuyên

 

3.

Xây dựng đề án về xác định lĩnh vực, hướng nghiên cứu ưu tiên nhằm tăng cường năng lực, phát triển một số cơ sở nghiên cứu trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ/ngành liên quan

2024 - 2025

Bộ trưởng

4.

Xây dựng đề án tăng cường năng lực, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ; các bộ/ngành liên quan

Quý IV/ 2024

Thủ tướng Chính phủ

5.

Xây dựng đề án tăng cường năng lực, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ; các bộ/ngành liên quan

Quý IV/2024

Thủ tướng Chính phủ

6.

Xây dựng đề án tăng cường năng lực, phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ Khoa học và Công nghệ; các bộ/ngành liên quan

Quý IV/2024

Thủ tướng Chính phủ

7.

Xây dựng đề án tăng cường năng lực, phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Khoa học và Công nghệ; các bộ/ngành liên quan

Quý IV/2024

Thủ tướng Chính phủ

8.

Nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp khoa học và công nghệ hiện đại, đạt trình độ tiên tiên tại Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội

Các bộ/ngành liên quan

Năm 2025

Thủ tướng Chính phủ

9.

Nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp khoa học và công nghệ hiện đại, đạt trình độ tiên tiến tại Thành phố Hồ Chí Minh

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Các bộ/ngành liên quan

Năm 2025

Thủ tướng Chính phủ

10.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc đánh giá, công nhận các chức danh khoa học; rà soát, hoàn thiện hệ thống giải thưởng nhà nước, giải thưởng ngành, lĩnh vực và các chính sách tôn vinh khác đối với đội ngũ trí thức

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ/ngành liên quan

Năm 2024 - 2025

Bộ trưởng

III

Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối vi đội ngũ trí thức

1.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù phù hợp với hoạt, động của đội ngũ trí thức theo thẩm quyền

Các bộ/ngành; các Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố

 

Thường xuyên

 

2.

Xây dựng các hợp phần về Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức theo từng ngành, lĩnh vực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Các Bộ: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ/ngành có liên quan

Các bộ/ngành, địa phương liên quan

Quý I/2025

Bộ trưởng

3.

Tổng hợp các hợp phần từ các bộ, ngành thành Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ/ngành, địa phương liên quan

Quý II/2025

Thủ tướng Chính phủ

4.

Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đột phá trong đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số lĩnh vực trọng yếu (nhằm tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao tại một số cơ sở giáo dục đại học và tổ chức khoa học công nghệ)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở nghiên cứu trong nước

Quý IV/2025

Thủ tướng Chính phủ

5.

Xây dựng chính sách đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn; quan tâm đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị, quản lý, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, văn học, nghệ thuật

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ/ngành liên quan

Thường xuyên

 

6.

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về tín dụng đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, văn hoá, văn học, nghệ thuật

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Các bộ/ngành liên quan

Thực hiện từ quý II/ 2024

Bộ trưởng

7.

Xây dựng Đề án điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ/ngành liên quan

Quý III/ 2024

Thủ tướng Chính phủ

IV

Tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

1.

Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ trí thức của ngành/lĩnh vực (trong đó có nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức theo ngành/lĩnh vực)

Các Bộ: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ/ngành có liên quan

Các bộ/ngành, địa phương liên quan

Quý I/2025

Bộ trưởng

2.

Triển khai đề án phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới

Bộ Ngoại giao

Các bộ/ngành liên quan

Thường xuyên

 

3.

Phát triển các trung tâm, mạng lưới nghiên cứu liên kết, kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực, toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hợp tác, giao lưu, tiếp cận với tiến bộ khoa học - kỹ thuật của các nước tiên tiến

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ/ngành liên quan

Thường xuyên

 

4.

Xây dựng đề án hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; nghiên cứu cơ sở khoa học về thành lập Quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ/ngành liên quan

2024 - 2025

Bộ trưởng

V

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các hội trí thức

1.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức từ trung ương đến địa phương thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương

Thực hiện từ năm 2024

 

2.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức từ trung ương đến địa phương thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương

Thực hiện từ năm 2024

 

3.

Tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với việc hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công trình, dự án quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước

Các bộ/ngành, địa phương

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; các bộ/ngành liên quan

Thực hiện từ năm 2024

Thường xuyên

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi