Chỉ thị 23/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 23/1998/ CT-TTG
NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1998 VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP VỚI
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG CUỘC SỐNG MỚI Ở KHU DÂN CƯ"

 

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã được triển khai rộng khắp, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước hưởng ứng, bước đầu đã đem lại những kết quả thiết thực và có triển vọng phát triển bền vững.

Đây là cuộc vận động chính trị xã hội có quy mô rộng lớn, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các cuộc vận động, phong trào yêu nước của nhân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước. Cuộc vận động sẽ diễn ra lâu dài nhằm vươn tới những mục tiêu rất cơ bản là : giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Cuộc vận động lớn này rất cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận, giữa chính quyền và các cơ quan Nhà nước với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Chính phủ đã có công văn số 126/ QHQH ngày 6 tháng 1 năm 1996, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc vận động này. Qua hai năm thực hiện đến nay vẫn còn một số bộ, ngành, chính quyền các cấp chưa nhận thức đầy đủ tác động tích cực trong mối liên quan giữa các nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý kinh tế, xã hội nên chưa có sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của mình, chủ động làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xây dựng kế hoạch phối hợp công tác, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước vào nội dung của cuộc vận động.

Ngoài việc tiếp tục làm tốt hơn nữa các nội dung đã có, trước mắt cần tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện để triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện Chương trình quốc gia Phòng, chống tội phạm; Chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn; vận động nhân dân thực hiện và giám sát các cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước thực hiện Pháp lệnh Chống tham nhũng và Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chủ nhiệm các chương trình, dự án quốc gia phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức, triển khai các dự án trên địa bàn dân cư để có sự thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia; công khai các mục tiêu và nguồn lực của chương trình, dự án để nhân dân giám sát nhằm bảo đảm cho việc thực hiện đạt được hiệu quả thiết thực; xây dựng cơ chế sử dụng các nguồn kinh phí của các chương trình dự án gắn với công tác chỉ đạo Cuộc vận động để tạo điều kiện thuận lợi cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương chủ trì Cuộc vận động.

Việc đánh giá kết quả hàng năm đối với các chương trình và khi nghiệm thu dự án, cần xem xét từ khu dân cư và có ý kiến nhận xét của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương để tăng cường quan hệ công tác đạt hiệu quả hơn, cần coi Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" là nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa chính quyền với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong những năm tới; đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành của địa phương thực hiện tốt chương trình phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo sự hướng dẫn của ngành dọc Trung ương, có nội dung và phương thức phối hợp thích hợp.

Cần soát xét lại các ban chỉ đạo, ban vận động hiện có ở địa phương, nếu những ban nào có thành phần tham gia giống nhau và có nội dung sát hợp với nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" thì thống nhất lại để bớt tính hình thức, trùng chéo và phân tán. Trước mắt nên lồng ghép và quy tụ các Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo; xây dựng làng văn hóa - gia đình văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống AIDS; xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa... thành một Ban chỉ đạo chung thống nhất.

4 . Để bảo đảm việc tăng cường phối hợp giữa Chính phủ với ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu :

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Tư pháp, Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu và hướng dẫn về chức trách, cơ chế chọn cử, chính sách và quan hệ phối hợp giữa Bí thư chi bộ, trưởng thôn (bản, ấp, khu phố), trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; về mối quan hệ giữa quản lý hành chính với hình thức tự quản của dân, giữa pháp luật và hương ước, quy ước, về Quy chế dân chủ trực tiếp ở khu dân cư.

- Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí cho Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"; bàn và đề xuất cơ chế trích một phần từ kết quả trong các cuộc vận động quyên góp do Mặt trận chủ trì để lập quỹ chi cho công tác khen thưởng, động viên phong trào, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước phối hợp với Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu những hình thức khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân hăng hái lao động học tập, thực hành tiết kiệm, xây dựng cuộc sống mới trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước; hướng dẫn việc xây dựng các mô hình, các điển hình tốt trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" ở từng miền, từng vùng để nhân ra diện rộng; đổi mới hình thức khen thưởng cho phù hợp và có hiệu quả. Tiến tới mở Đại hội toàn quốc biểu dương các khu dân cư tiêu biểu trong cuộc vận động, chào mừng Đại hội lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình tốt, biểu dương các điển hình tiên tiến của Cuộc vận động, góp phần phổ biến cổ vũ và nhân rộng phong trào trên cả nước.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

 

thuộc tính Chỉ thị 23/1998/CT-TTg

Chỉ thị 23/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:23/1998/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:20/05/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 23/1998/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi