Quyết định 524/QĐ-UBDT 2020 sơ kết 3 năm Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
________

Số: 524/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg

____________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”;

Quyết định số 349/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ, ngành, địa phương có liên quan và các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CN UBDT (để b/c);
- Các TT, PCN UBDT (để biết);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg
(Ban hành kèm theo Quyết định số 524/QĐ-UBDT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

__________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá toàn diện 03 năm triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm;

- Đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025, phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án và của công tác dân tộc trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Việc sơ kết, đánh giá phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thiết thực, hiệu quả; đánh giá đa chiều, với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Báo cáo sơ kết bảo đảm đánh giá chính xác, toàn diện kết quả đạt được trên các nội dung của Đề án; tập trung làm rõ kết quả so với mục tiêu, nhiệm vụ; làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ đạt được, nguyên nhân những mục tiêu, nhiệm vụ không đạt được; việc tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện Đề án trong giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời, đề xuất được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2025;

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg để thực hiện trên phạm vi cả nước;

- Gắn việc sơ kết với công tác thi đua - khen thưởng, đề xuất được những hình thức khen thưởng phù hợp cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2020.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

Stt

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Ban hành Đề cương hướng dẫn xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm

Tháng 09/2020

Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc)

Các bộ, ngành, địa phương

2

Các bộ, ngành và địa phương xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc

Gửi Báo cáo về Ủy ban Dân tộc trước ngày 30/11/2020

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan có liên quan

3

Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và góp ý các dự thảo văn bản có liên quan

Tháng 10/2020 (Dự kiến tổ chức tại Khánh Hòa)

Ủy ban Dân tộc

Các bộ, ngành, địa phương

4

Hoàn thiện, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg

Tháng 11/2020

Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc)

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

6

Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và phương hướng triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025

Tháng 12/2020 (Tổ chức tại Ủy ban Dân tộc)

Ủy ban Dân tộc

Các bộ, ngành, địa phương

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch sơ kết;

- Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg;

- Tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và góp ý các dự thảo văn bản có liên quan;

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và phương hướng triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025;

- Bố trí kinh phí triển khai thực các nhiệm vụ do Ủy ban Dân tộc chủ trì.

2. Trách nhiệm thực hiện của các bộ, ngành và địa phương

- Xây dựng Báo cáo sơ kết theo phân công tại Kế hoạch này. Từ thực tiễn của bộ, ngành, địa phương và yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án, đề xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết mà các bộ, ngành, địa phương phải triển khai hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 2021-2025;

- Cử đại diện tham gia Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và góp ý các dự thảo văn bản có liên quan;

- Cử đại diện tham gia Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và phương hướng triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025

- Bố trí kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan./.

thuộc tính Quyết định 524/QĐ-UBDT

Quyết định 524/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 771/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:524/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:14/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch sơ kết 03 năm Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Ngày 14/9/2020, Ủy ban Dân tộc ra Quyết định 524/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 771/QĐ-TTg.

Cụ thể, tháng 09/2020, Học viện Dân tộc ban hành Đề cương hướng dẫn xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm và hoàn thiện, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Đề án vào tháng 11/2020. Các bộ, ngành địa phương có trách nhiệm xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm theo hướng dẫn của Ủy ban dân tộc gửi về Ủy ban dân tộc trước ngày 30/11/2020.

Bên cạnh đó, dự kiến Ủy ban Dân tộc chủ trì tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 771/QĐ-TTg và góp ý các dự thảo văn bản có liên quan vào tháng 10/2020 tại Khánh Hòa. Tháng 12/2020, sơ kết 03 năm thực hiện Đề án sẽ được tổ chức tại Ủy ban Dân tộc.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 524/QĐ-UBDT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Quyết định 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Hành chính , Cán bộ-Công chức-Viên chức

Vui lòng đợi