Quyết định 524/QĐ-UBDT 2020 sơ kết 3 năm Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC
________

Số: 524/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg

____________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”;

Quyết định số 349/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ, ngành, địa phương có liên quan và các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CN UBDT (để b/c);
- Các TT, PCN UBDT (để biết);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg
(Ban hành kèm theo Quyết định số 524/QĐ-UBDT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

__________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá toàn diện 03 năm triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm;

- Đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025, phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án và của công tác dân tộc trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Việc sơ kết, đánh giá phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thiết thực, hiệu quả; đánh giá đa chiều, với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Báo cáo sơ kết bảo đảm đánh giá chính xác, toàn diện kết quả đạt được trên các nội dung của Đề án; tập trung làm rõ kết quả so với mục tiêu, nhiệm vụ; làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ đạt được, nguyên nhân những mục tiêu, nhiệm vụ không đạt được; việc tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện Đề án trong giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời, đề xuất được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2025;

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg để thực hiện trên phạm vi cả nước;

- Gắn việc sơ kết với công tác thi đua - khen thưởng, đề xuất được những hình thức khen thưởng phù hợp cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2020.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

Stt

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Ban hành Đề cương hướng dẫn xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm

Tháng 09/2020

Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc)

Các bộ, ngành, địa phương

2

Các bộ, ngành và địa phương xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc

Gửi Báo cáo về Ủy ban Dân tộc trước ngày 30/11/2020

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan có liên quan

3

Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và góp ý các dự thảo văn bản có liên quan

Tháng 10/2020 (Dự kiến tổ chức tại Khánh Hòa)

Ủy ban Dân tộc

Các bộ, ngành, địa phương

4

Hoàn thiện, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg

Tháng 11/2020

Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc)

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

6

Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và phương hướng triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025

Tháng 12/2020 (Tổ chức tại Ủy ban Dân tộc)

Ủy ban Dân tộc

Các bộ, ngành, địa phương

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch sơ kết;

- Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg;

- Tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và góp ý các dự thảo văn bản có liên quan;

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và phương hướng triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025;

- Bố trí kinh phí triển khai thực các nhiệm vụ do Ủy ban Dân tộc chủ trì.

2. Trách nhiệm thực hiện của các bộ, ngành và địa phương

- Xây dựng Báo cáo sơ kết theo phân công tại Kế hoạch này. Từ thực tiễn của bộ, ngành, địa phương và yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án, đề xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết mà các bộ, ngành, địa phương phải triển khai hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 2021-2025;

- Cử đại diện tham gia Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và góp ý các dự thảo văn bản có liên quan;

- Cử đại diện tham gia Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg và phương hướng triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025

- Bố trí kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 524/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 771/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 524/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 14/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!