Quyết định 446/QĐ-LĐTBXH 2018 điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

Số: 446/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁC THỨ TRƯỞNG
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu t chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng như sau:

1. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp:

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác quản trị văn phòng và phụ trách Văn phòng Bộ (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ).

2. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng:

2.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo lĩnh vực bảo trợ xã hội, công tác Đảng - Đoàn thể.

2.2. Phụ trách các đơn vị: Cục Bảo trợ xã hội; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; tham gia làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Ủy viên thường trc Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

3. Thứ trưởng Lê Quân:

Giúp Bộ trưởng phụ trách công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin và tham gia làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ.

4. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà:

4.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; báo chí, xuất bản của Bộ; chỉ đạo giải quyết đơn, thư của công dân và kiến nghị của cử tri và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

4.2. Phụ trách các đơn vị: Cục Trẻ em (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Vụ Bình đẳng giới; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Báo Lao động và Xã hội; Tạp chí Lao động và Xã hội; Tạp chí Gia đình và Trẻ em; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xut bản Lao động Xã hội; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì; Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An; Trung tâm Phc hi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật; Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi.

4.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

- Chủ tịch Làng trẻ em SOS Việt Nam.

- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ.

Điều 2. Các nội dung phân công công tác khác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1633/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Đảng ủy Bộ và các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

thuộc tính Quyết định 446/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 446/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:446/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:16/04/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh phân công công tác 04 Thứ trưởng Bộ LĐTBXH

Ngày 16/04/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 446/QĐ-LĐTBXH điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng.

Điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của 04 Thứ trưởng sau:

- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác quản trị văn phòng, phụ trách văn phòng Bộ;

- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng giúp Bộ trưởng chỉ đạo lĩnh vực bảo trợ xã hội, công tác Đảng – Đoàn thể; Phụ trách các đơn vị: Cục Bảo trợ xã hội, Văn phòng Đảng – Đoàn thể…;

- Thứ trưởng Lê Quân phụ trách công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ;

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; báo chí, xuất bản của Bộ; Phụ trách các đơn vị: Cục Trẻ em; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 446/QĐ-LĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Quyết định 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Hành chính , Cán bộ-Công chức-Viên chức

Vui lòng đợi