Quyết định 2977/QĐ-BTNMT 2019 phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

----------------

Số: 2977/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

                                                                                       

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung mọt số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, với tổng số 21 chỉ tiêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Hình thức tuyển dụng: thi tuyển

Điều 2. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các tổ chức sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân;

- Lưu: VT, TCCB, BN5.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 2977/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Đơn vị

tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Số

lượng

người

làm

việc

được

giao

Số

lượng người làm việc hiện có

Số chỉ tiêu tuyển dụng

Trình độ/chuyên ngành đào tạo

1

2

3

4

5

6

7

 

Văn phòng

Bộ phận Kế hoạch - Tài chính

Chuyên viên thực hiện công tác kế toán

của Viện

12

11

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán

2

Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về dự báo

chiến lược

12

7

2

Tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Toán tài chính, Toán kinh tế

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề

tổng hợp, liên ngành tài nguyên và môi trường

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên chuyên ngành Luật

2

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành:

Chính sách và quản lý công, Quy hoạch, Quy hoạch đất đai

3

Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về lượng giá và hạch toán

12

8

2

Tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Kinh tế quản lý tài nguyên và môi trường, Hạch toán môi trường

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về công cụ kinh tế, cơ chế tài chính ( Kinh tế vi mô: như thuế, phí, nguồn thu,...)

1

Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý kinh tế

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về các vấn đề kinh tế vĩ mô và đánh giá kinh tế

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế tài nguyên và môi trường

4

Ban Môi trường và phát triển

bền vững

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm

12

9

1

Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, chuyên ngành Công nghệ môi trường

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về quản lý chất thải và cải thiện chất lượng môi trường

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên, chuyên ngành Sinh học

5

Ban Đất đai

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về công cụ hành chính, kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về đất

7

6

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên, chuyên ngành Địa chính

6

Ban Khoáng sản và tài nguyên nước

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, chính sách về khoáng sản

7

4

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Địa chất, Khoáng sản

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, chính sách về tài nguyên nước

2

Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc Thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên nước; Chính sách và Quản lý môi trường

7

Ban Biến đổi

khí hậu và

các vấn đề

toàn cầu

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về ứng phó với biến đổi khí hậu

8

7

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên, chuyên ngành Biến đổi khí hậu

8

Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ Tài nguyên và môi trường

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ về Dịch vụ tài nguyên và môi trường

13

10

2

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Kỹ thuật môi trường

Biên tập viên/ trợ lý Ban trị sự

1

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, chuyên ngành Báo chí

 

 

Tổng cộng

 

 

21

 

               
 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực