Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------

Số: 2853/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYT ĐỊNH

về việc tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho
công chức, viên chức, người lao dộng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

--------------

B TRƯỞNG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định s 79/20I7/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn c Quyết định số 102/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 cua Vụ Pháp chế:

Xét đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế ch t, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan t chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, dơn vi thuộc Bộ theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban T chức gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm t chức tập huấn theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban T chức tự gii th sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí t chức tập huấn trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2020 ca Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Pháp chế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưng Vụ Pháp chế, Th trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo;

- Thứ trưng Trịnh Thị Thy;

-Lưu: VT. PC,VN(15).

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho

công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
(Kèm theo Quyết định số 2853/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Gắn việc phổ biến với thi hành pháp luật, đảm bảo phù hợp với thực tiễn để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Nâng cao trình độ, nghiệp vụ về xây dựng, góp ý, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.

3. Việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Báo cáo viên và đại biểu tham gia đúng thành phần, thực hiện nghiêm túc theo Chương trình Hội nghị tập huấn.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Nội dung tập huấn

a) Quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, các văn bản có liên quan đến ngành.

b) Quy định pháp luật và các kỹ năng xây dựng, góp ý, rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

c) Thực tiễn hoạt động xây dựng, thi hành văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

b) Trao đổi, giải đáp nghiệp vụ.

2. Thành phần tham dự

a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

b) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế

c) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính

d) Thành phần tham gia:

Lãnh đạo, công chức các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Lãnh đạo, viên chức, người lao động tham gia trực tiếp tham gia soạn thảo văn bản của các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Số lượng người dự kiến tham gia tập huấn: khoảng 150 người.

3. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: 01 ngày (dự kiến từ 02/11/2020 đến 10/11/2020)

b) Địa điểm: Tại Hà Nội

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì tổ chức tập huấn, chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu tập huấn, địa điểm, mời Báo cáo viên và đại biểu.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức tập huấn, phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác chuẩn bị, phục vụ tập huấn theo yêu cầu đề ra.

3. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triệu tập và cử người tham dự tập huấn đầy đủ và đúng thành phần.

 

DANH SÁCH

Ban Tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế
cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
(Kèm theo Quyết định số 2853/QĐ-BVHTTDL ngày tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng ban tổ chức;

2. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên;

3. Bà Lê Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, Thành viên;

6. Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế, Thành viên;

7. Ông Vũ Đức Lợi, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, Thành viên;

8. Bà Vũ Thị Ngân, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, Thành viên;

9. Bà Nguyễn Diệp Quỳnh Chi, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp chế, Thành viên;

10. Ông Dương Trần Minh, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, Thành viên ./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2853/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 07/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!