Quyết định 2655/QĐ-BTP 2019 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-----------

Số: 2655/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh, bỗ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
Bộ Tư pháp năm 2019

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019;

Căn cứ tình hình triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019 kèm thèo Quyết định này gồm Phụ lục I, II, III, IV.

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019.

Điều 3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý và theo dõi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng quy định.

Điều 4. Các đơn vị được giao chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng quy định pháp luật và của Bộ Tư pháp.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các Thử trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu : VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

BỘ TƯ PHÁP

-----------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

 

Phụ lục I

B SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP VÀ CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP KHÁC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 

TT

TÊN LỚP ĐÀO TẠO,

BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH

KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ

 CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp Đào tạo nghề luật khoá 20

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

2.035/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh và địa phương liên kết

0,00

Học viện Tư pháp

 

2

Lớp Đào tạo nghề công chứng khoá 21

Viên chức và thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

1.274/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khoá 19

Cán bộ trong diện bố nhiệm chấp hành viên

191/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và

Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

4

Lớp Đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa 11

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cử nhân Kinh tế

90/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

5

Lớp Đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 2

Thí sinh dự nguồn cho việc tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên và hành nghề luật sư

88/khóa

18 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

6

Lớp Đào tạo nghề thừa phát lại khóa 3

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

90/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và

Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

7

Lớp Đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 3

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

40/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

8

Lớp Đào tạo nghề luật sư chất lượng cao khóa 1

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

40/khóa

11 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

9

Lớp Bồi dưỡng ngạch Trợ giúp viên pháp lý hạng 2

Viên chức của các Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước các tỉnh, thành phố

28/khóa

02 tháng/khóa

Tại Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

10

Lớp Đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư cho giảng viên, cán bộ của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Hà Nội

Giảng viên, cán bộ các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

30/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và

Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

Kinh phí Dự án, nhiệm vụ bổ sung.

Tổng cộng Phụ lục I:

0,00

Kinh phí đào tạo do Bộ Tài chính cấp riêng

và thu phí theo quy định

 
 

 

BỘ TƯ PHÁP

-----------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

 

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐẢP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH

KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương

Công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương đã bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

53/01 lớp

27 buổi/lớp

Tháng 4-6

Tại Học viện Tư pháp

421.00

457,00

Học viện Tư pháp phối hợp với Học viện Hành chính

Quốc gia

 

2

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

63/01 lớp

33 buổi/lớp

Tháng 7

Tại Học viện Tư pháp (Hà Nội, và Tp. HCM)

228,00

175,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 3)

Công chức, viên chức cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3

90/02 lớp

12 ngày/lớp Tháng 3-4,8

Tại Học viện Tư pháp

153,00

148,00

Học viện pháp

 

4

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 4)

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4

49/01 lớp

04 ngày/lớp Tháng 3

Tại Học viện Tư pháp

89,00

47,00

Học viện Tư pháp

 

Tổng cộng I:

891,00

827,00

 

 

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LẢM VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH

KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật kinh tế và chính sách cạnh tranh

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 20 14-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

50/01 lớp

03 ngày/lớp Quý II

Tại Học viện Tư pháp

81,00

45,00

Học viện Tư pháp

Không thực hiện.

2

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật hành chính, tổ chức bộ máy

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

20/01 lớp

03 ngày/lớp Tháng 7

Tại Học viện Tư pháp

82,00

74,00

Học viên Tư pháp

 

3

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê tư pháp

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sáu cùa Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viễn chức các đơn vị thuộc Bộ

50/01 lớp

02 ngày/lớp Quý II

Tại Học viện Tư pháp

72,00

45,00

Học viện Tư pháp

Không thực hiện.

4

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân

Lãnh đạo phụ trách và công chức đầu mối cung cấp thông tin lại các đơn vị thuộc Bộ

70/01 lớp

01 ngày/lớp Quý IV

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

30,00

30,00

Văn phòng Bộ

 

5

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ

Cán bộ phụ trách bảo vệ, nhân viên bảo vệ tại cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở bên ngoài địa bàn Tp.  Hà Nội

25/01 lớp

02 buổi/lớp

Quý III

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

10,00

0,00

Văn phòng Bộ

Không thực hiện.

6

Lớp bôi dường vê công tác phòng cháy và chừa cháy

Ban Chỉ huy, Đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy, cán bộ nòng cốt của một số đơn vị thuộc Bộ

100/01 lớp

01 ngày/lớp Tháng 7

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

16,50

16,40

Văn phòng Bộ

 

7

Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng Kế hoạch theo Quy chế xây dựng kế hoạch mới của Bộ Tư pháp

Đại diện lãnh đạo cấp Vụ, Lãnh đạo cấp phòng phụ trách công tác tổng hợp, văn phòng tại đơn vị thuộc Bộ, chuyên viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác tại đơn vị thuộc Bộ

80/01 lớp

01 ngày/lớp Tháng 10

Tại Hà Nội

70,00

70,00

Cục Kế hoạch - Tài chính

 

8

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ

60/01 lớp

01 ngày/lớp Quý II

Tại Lào Cai

45,00

41,00

Ban chấp hành Đoàn BTP

 

9

Lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền đạt ý tưởng và tổ chức thực hiện công việc

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có thời gian công tác từ 5 năm trở lên

24/01 lớp

02 ngày/lớp Tháng 7

Tại Hà Nội

55,00

55,00

Vụ Tố chức cán bộ

 

10

Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân công công việc hiệu quả và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên

Công chức, viên chức lành đạo cấp Phòng hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ

24/01 lớp

02 ngày/lớp Tháng 6

Tại Hà Nội

55,00

55,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

11

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

80/01 lớp

01 ngày/lớp Quý I

Tại Hà Nội

45,00

ớ.ớớ

Vụ Tổ chức cán bộ

Không thực hiện.

12

Lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức mới tuyển dụng

Công chức, viên chức mới tuyển dụng chưa tham gia bồi dưỡng

60/01 lớp

05 ngày/lớp Quý I

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

70,00

0,00

Vụ Tổ chức cản bộ

Không thực hiện.

13

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy chương trình cao đẳng và một số môn học mới, đặc thù

Lãnh đạo Nhà trường và các giáo viên các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ

70/01 lớp

03 ngày/lớp Tháng 7

Tại Quảng Bình

142,00

125,60

Vụ Tổ chức cán bộ

 

14

Tổ chức Đoàn đi học tập, nghiên cứu chuyên sâu về bổ trợ tư pháp, trọng tài thương mại

Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Phòng trở lên; một số công chức, viên chức trẻ được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng

12/01 Đoàn

10 ngày/Đoàn Tháng 7

Tại Vương Quốc Anh

1.500,00

1.746,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tổng cộng II:

2.273,50

2.303,00

 

 

 
 

 

III. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TIN HỌC, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 

TT

NỘI DUNC BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

ĐÃ THỰC HIỆN 9 THÁNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KÍNH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có thâm niêm công tác từ 5 năm trở lên

103/01 lớp

15 ngày Tháng 4-5

Tại Hà Nội

137,00

164,00

Học viện Tư pháp

 

2

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đên pháp luật, pháp chê của các bộ, ngành và địa phương; 01 số công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp

210/03 lớp

02 ngày/lớp Tháng 7,8

Tại Tp. Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

181,00

176,10

Vụ Pháp luật quốc tế

Triển khai Đề án

2007/QĐ-TTg, Đề án 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đen pháp luật, pháp chế các bộ, ngành, sờ, Ban QL khu CN

147/03 lớp

05 ngày/lớp Tháng 6, 8

Tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

452,00

408,00

Học viện Tư pháp

-nt-

Tổng cộng III:

770,00

748,10

 

 

 

 

 

IV. CHỌN, CŨ' DI DÀO TẠO, BÔI DƯỠNG

 

TT

NỘI DUNC BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

ĐÃ THỰC HIỆN 9 THÁNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KÍNH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Chọn, cử di học kién thức quốc phòng - an ninh (đối tượng 1,2)

Công chức Lãnh đạo Bộ, lãnh dạo cấp Vụ

26 người

01 tháng

Theo quy định chung

0,00

 

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Do Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tư lệnh Thủ đô phân bổ chỉ tiêu

2

Chọn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lành đạo cấp Vụ và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương dương

43 người

Theo quy định chung

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

620,00

645,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 05 Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

3

Chọn, cử đi học trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

52 người

Theo quy định chung

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

300,00

411,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Công chức, viên chức là lẫnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

105 người/02 lớp

Theo quy định chung (đã tổ chức từ năm 2018 đến năm 2019)

Tại Học viện Tư pháp

475,25

475,00

Học viện Tư pháp

 

4

Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

130 lượt

Theo quy định chung

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

300.00

472,50

Vụ Tổ chức cán bộ

 

5

Chọn, cử đi học sau đại học phù hợp với vị trí việc làm

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

13 người

Pheo quy định chung

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

300.00

158,70

Vụ Tổ chức cán bộ

 

6

Chọn, cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyến ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, cổng vụ dược giao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác có liên quan ở trong nước hoặc nước ngoài

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

83 lượt người

Theo quy định chung

Tại trong nước hoặc nước ngoài (nếu có kinh phí)

175,00

117,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tổng cộng IV:

2.170,25

2.279,20

 

 

 

 

V. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

 

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ -BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Biên soạn, in ấn Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp huyện

 

 

135,00

150,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

2

Cập nhật, chỉnh sửa tài liệu tập huấn kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương

 

 

55,00

48,00

Vụ Pháp luật quốc tế

 

Tổng cộng V:

190,00

198,00

 

 

Tổng cộng Phụ lục II:

6.294,75

6.355,30

 

 

 
 

 

BỘ TƯ PHÁP

-----------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

 

Phụ lục III

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH

KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên cao cấp/Chấp hành viên cao cấp

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên cao cấp/chấp hành viên cao cấp

28/01 lớp

06 tuần/lớp

Tháng 4-5

Tại Hà Nội

351,00

411,00

Học viện Tư pháp

 

2

Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp

hành viên trung cấp

Công chức là nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp

243/03 lớp

06 tuần/lớp Tháng 4-7

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

840,00

860,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm

tra viên chính

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên chính

115/02 lớp

06 tuần/lớp Tháng 1-3

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

544,00

497,00

Học viện Tư pháp

 

4

Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm

tra viên

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên

117/02 lớp

08 tuần/Iớp Tháng 4-6

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

538,00

534,00

Học viện Tư pháp

 

5

Lóp bồi dưỡng ngạch Thư ký THA

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thư ký THA

138/02 lớp

08 tuần/lớp Quý 11

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

621,00

574,00

Học viện Tư pháp

 

Tổng cộng I:

2.894,00

2.876,00

 

 

 
 

 

II. BÒĨ DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BÓI DUÕNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH

KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng, tập huấn các quy định sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư công và Luật xây dựng đối với các chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thủ trưởng, Kế toán trưởng, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đầu tư của các Cục THADS, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư

200/01 lớp

02 ngày/lớp Tháng 8

Tại Tp. Hà Nội

150,00

150,00

Cục Kế hoạch - Tài chính

 

2

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bồi thường nhà nước, thi hành án hành chính

Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS

900/03 lớp

02 ngày/lởp Quý IV

Tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh

648,00

648,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

3

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ Thi hành án dân sự: tập trung vào kỹ năng tác nghiệp liên quan đến án kinh doanh thương mại, dân sự..về thi hành quyết định của tòa án giải quyết vụ việc phá sản cho

Chấp hành viên thuộc Cục

THADS và Chi cục THADS

1100/03 lớp

02 ngày/01 lớp

Quý IV

Tại Hà Nội (400 học viên), Tp. Đà

Nẵng (300 học viên), Tp.Hồ Chí Minh (400 học viên)

780,00

780,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

Tổng cộng II:

1.578,00

1.578,00

 

 

 
 

 

III. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH

KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Chọn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục và Phòng chuyên môn thuộc Cục

121 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

420,00

420,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

2

Chọn, cử đi học trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục và Phòng chuyên môn thuộc Cục

424 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

900,00

1.253,40

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

3

Chọn, cử đi bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương

Công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương đã bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; công chức quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

50 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

300,00

300,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

4

Chọn, cử đi bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

100 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

400,00

400,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

5

Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

36 người (chuyên viên cao cấp: 5, chuyên viên

chính: 10,

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

130,00

130,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

 

6

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

185 người (đối tượng 2: 25, đối lượng 3: 241)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

200,00

200,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

7

Chọn, cử đi bồi dưỡng theo vị trí việc làm: Kế toán, thủ kho, thủ quỹ, văn thư...

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

2.000 người

Theo quy định Chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

1.378,00

1.378,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

8

Chọn, cử đi đào tạo đại học, sau đại học theo vị trí việc làm

Công chức thi hành án dân sự đang giữ chức vụ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục và công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo nêu trên. Công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách tại Tổng cục

28 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

200,00

200,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

9

Đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Công chức Hệ thống thi hành

án dân sự

Tin học: 192; Ngoại ngữ: 216

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

600,00

600,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

Tổng cộng III:

4.528,00

4.881,40

 

Tổng cộng Phụ lục III:

9.000,00

9.335,40

 

 

                         
 
 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

-----------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

 

Phụ lục IV

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH

KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Kinh phí hỗ trợ Cục Công tác phía Nam cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III. IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

100,00

100,00

Cục Công tác phía Nam

 

2

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019 (theo dõi, đôn đốc, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết; xây dựng các báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu)

Quý I, IL Ill, IV

 

60,00

45,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

3

Kinh phí tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020

Quý IV

Tại Hà Nội

45,00

45,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

4

Kinh phí tổ chức 02 hội thảo về những vấn đề chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp nghiên cứu, học tập cho công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp

Quý I. II. III. IV

Tại Hà Nội

96,00

96,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

5

Kinh phí tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành tổ chức liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; họp xét đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

Quý I, II, III, IV

Theo yêu cầu

50,00

23,30

Vụ Tổ chức cán bộ

 

6

Kinh phí dự phòng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác

Quý 1,11, III, IV

 

354,25

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Đã điều chỉnh cho các nhiệm vụ phát sinh.

Tổng cộng Phụ lục IV:

705,25

309,30

 

 

Tổng cộng Phụ lục I, II, III, IV:

16.000,00

16.000,00

 

 

Tổng cộng: 16.000 triệu dồng.

Bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng chẵn./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi