Quyết định 2049/QĐ-BTNMT 2019 góp ý dự thảo tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng công chức

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

-----------------

Số: 2049/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH
Vviệc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định
phục vụ việc
đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
ngành tài nguyên và môi trường

------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 4005/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 cua Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến dự thảo tiêu chí quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Hội nghị) theo Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện:

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tổ chức các Hội nghị, phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí, mời các đại biểu và thực hiện công tác hậu cần phục vụ Hội nghị.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ bố trí kinh phí để tổ chức Hội nghị.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử cán bộ tham gia Hội nghị theo đúng thành phần.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ: Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính: Thu trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Phòng KH-TC, VP Bộ;

- Lưu: VT, TCCB, NT (68)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 

Vũ Tuấn Nhân

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng 8 năm 2019
của Bộ trưở
ng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng giảng viên và học viên:

1. Địa điểm: tại tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức trong Quý III hoặc Quý IV năm 2019.

3. Nội dung: lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định về đánh giá chất lượng giảng viên và học viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

4. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (hoặc phòng/ban) và cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ; giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ; công chức, viên chức đã và dự kiến sẽ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Số lượng: khoảng 120 đại biểu (trong đó có khoảng 90 đại biểu là công chức).

6. Kinh phí: được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề năm 2019 của Bộ đã giao cho Văn phòng Bộ tại Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018.

II. Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng khóa bồi dưỡng và hiệu quả sau khóa học:

1. Địa điểm: tại tỉnh Ninh Bình.

2. Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức trong Quý III hoặc Quý IV năm 2019.

3. Nội dung: lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định về dự thảo tiêu chí, quy định về đánh giá chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng và hiệu quả của các khóa bồi dưỡng sau khi kết thúc.

4. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (hoặc phòng/ban) và cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ; giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ; công chức, viên chức đã và dự kiến sẽ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Số lượng: khoảng 120 đại biểu (trong đó có khoảng 90 đại biểu là công chức).

6. Kinh phí: được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề năm 2019 của Bộ đã giao cho Văn phòng Bộ tại Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018./.      

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực