Quyết định 2049/QĐ-BTNMT 2019 góp ý dự thảo tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng công chức

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2049/QĐ-BTNMT

Quyết định 2049/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2049/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành:07/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng công chức

Ngày 07/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2049/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Bộ sẽ tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng giảng viên và học viên tại tỉnh Thanh Hóa và lấy ý kiến phục vụ đánh giá chất lượng khóa bồi dưỡng và hiệu quả sau khóa học tại tỉnh Ninh Bình.

Các Hội nghị nói trên dự kiến được tổ chức vào quý III, quý IV năm 2019 với thời gian là 01 ngày. Số lượng đại biểu tham gia khoảng 120 người/buổi (trong đó có 90 người là công chức), bao gồm đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng các đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, lãnh đạo và công chức Sở Tài nguyên và Môi trường của một số tỉnh, thành phố trung ương...

Xem chi tiết Quyết định 2049/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

-----------------

Số: 2049/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH
Vviệc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định
phục vụ việc
đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
ngành tài nguyên và môi trường

------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 4005/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 cua Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến dự thảo tiêu chí quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Hội nghị) theo Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện:

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tổ chức các Hội nghị, phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí, mời các đại biểu và thực hiện công tác hậu cần phục vụ Hội nghị.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ bố trí kinh phí để tổ chức Hội nghị.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử cán bộ tham gia Hội nghị theo đúng thành phần.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ: Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính: Thu trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Phòng KH-TC, VP Bộ;

- Lưu: VT, TCCB, NT (68)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 

Vũ Tuấn Nhân

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng 8 năm 2019
của Bộ trưở
ng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng giảng viên và học viên:

1. Địa điểm: tại tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức trong Quý III hoặc Quý IV năm 2019.

3. Nội dung: lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định về đánh giá chất lượng giảng viên và học viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

4. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (hoặc phòng/ban) và cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ; giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ; công chức, viên chức đã và dự kiến sẽ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Số lượng: khoảng 120 đại biểu (trong đó có khoảng 90 đại biểu là công chức).

6. Kinh phí: được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề năm 2019 của Bộ đã giao cho Văn phòng Bộ tại Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018.

II. Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng khóa bồi dưỡng và hiệu quả sau khóa học:

1. Địa điểm: tại tỉnh Ninh Bình.

2. Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức trong Quý III hoặc Quý IV năm 2019.

3. Nội dung: lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định về dự thảo tiêu chí, quy định về đánh giá chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng và hiệu quả của các khóa bồi dưỡng sau khi kết thúc.

4. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (hoặc phòng/ban) và cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ; giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ; công chức, viên chức đã và dự kiến sẽ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Số lượng: khoảng 120 đại biểu (trong đó có khoảng 90 đại biểu là công chức).

6. Kinh phí: được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề năm 2019 của Bộ đã giao cho Văn phòng Bộ tại Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018./.      

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi