Quyết định 200/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị của Cục Hàng hải Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 200/QĐ-CHHVN

Quyết định 200/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị của Cục Hàng hải Việt Nam
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:200/QĐ-CHHVNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:04/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
--------
-------

Số: 200/QĐ-CHHVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
-------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC,

VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

----------------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị của Cục Hàng hải Việt Nam”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng tham mưu, Thủ trưởng các đơn v trc thuộc Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như
Điều 3;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Công đoàn Cục;

- Lưu VT,
TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Nhật

 

 

QUY TRÌNH

LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-CHHVN ngày 04 tháng 4 năm 2013

 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)

 

 

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy trình này quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị của Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 2. Mục đích lấy phiếu tín nhiệm

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chc giữ chức lãnh đạo trong việc thực hiện chức trách được giao; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở đThủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét đánh giá, btrí, sử dụng cán bộ.

Điều 3. Nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm

1. Đảm bảo quyền của công chức, viên chức trong việc lấy phiếu tín nhiệm.

2. Công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

3. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm giải trình đầy đủ các vấn đề liên quan khi được yêu cầu.

Điều 4. Đối tượng được tham gia bỏ phiếu tín nhiệm

Người được tham gia bỏ phiếu tín nhiệm:

1. Đối với cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam và các Chi cục Hàng hải:

Toàn thể công chức và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của cơ quan (lao động hợp đồng ngắn hạn không được bỏ phiếu).

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Cục:

Toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của đơn vị (lao động hợp đồng ngắn hạn không được bỏ phiếu).

Điều 5. Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm

Nội dung lấy phiếu tín nhiệm: căn cứ vào các tiêu chí sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị trong thực hiện đường lối, nghị quyết ca Đảng; vic chấp hành nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Tinh thần trách nhiệm trong công việc; thái độ phục vụ; chấp hành sự phân công của tổ chức.

c) Tính trung thực, động cơ trong sáng, công bằng, công tâm, khách quan, giữ vững nguyên tắc trong công việc; khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ và tự phê bình, phê bình.

d) Việc chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con về đạo đức, lối sống và chấp hành chính sách, pháp luật.

đ) Uy tín trong cán bộ, đảng viên.

2. Năng lực thực tiễn

a) Kết quả lãnh đạo cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực được phân công.

b) Tính năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; năng lực dự báo, xử lý tình huống khó, phức tạp trong phạm vi phụ trách.

c) Kết quả, chất lượng tham mưu, đề xuất về lĩnh vực được phân công phụ trách.

d) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách.

đ) Kết quả lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị; năng lực phát hiện, đào tạo, sử dụng người có đức, có tài trong công việc.

e) Kết quả lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách.

2. Mức độ đánh giá được quy định theo mức độ sau đây:

a) Tín nhiệm cao;

b) Tín nhiệm;

c) Tín nhiệm thấp.

Điều 6. Thời hạn và các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm

1. Đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam:

a) Các trưởng phòng, phó trưởng phòng được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại phòng làm việc của mình và được tiến hành chậm nhất vào ngày 20 của tháng cui năm;

b) Lãnh đạo Cục và các trưởng phòng được lấy phiếu tín nhiệm tại cuộc giao ban kỳ cuối năm.

2. Đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc Cục được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm.

3. Trong trường hợp đặc biệt, Cục trưởng quyết định lấy phiếu tín nhiệm bất thường.

Chương 2.

QUY TRÌNH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

 

Điều 7. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được quy định như sau:

1. Đối với cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thành lập Ban ly phiếu tín nhiệm, thành phần Ban lấy phiếu gồm Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Ban thanh tra nhân dân, đại diện Công đoàn cơ quan Cục, đại diện phòng được lấy phiếu tín nhiệm;

2. Ban lấy phiếu tín nhiệm tại các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam do Hội nghị cán bộ công chức, viên chức giới thiệu, thành phần là đại diện cơ quan Cục làm tổ trưởng; đại diện Ban Thanh tra nhân dân và đại din Ban chấp hành Công đoàn của đơn vị.

Điều 8. Trình tự lấy phiếu tín nhiệm

1. Công tác chuẩn bị.

a) Ban lấy phiếu tổng hợp danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, người được tham gia bỏ phiếu tín nhiệm và chun bị phiếu tín nhiệm.

b) Phiếu tín nhiệm được quy định theo Phụ lục kèm theo Quy trình này.

2. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

a) Hình thức lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín;

b) Kết quả kiểm phiếu được thông báo tại cơ quan, đơn vị;

c) Phiếu tín nhiệm sau khi kiểm được niêm phong và lưu tại cơ quan, đơn vị.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy trình này.

2. Các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng Quy trình lấy phiếu tín nhiệm của đơn vị mình đối với cán bộ thuộc diện đơn vị bổ nhiệm và quản lý.

3. Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu có vướng mắc, đnghị phn ánh về Cục Hàng hải Việt Nam để tổng hợp, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

PHỤ LỤC

MẪU PHIẾU LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐƯỢC BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

 

 

Tên cơ quan, đơn vị……..
--------
----

(đóng dấu treo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
-----------

……. ngày     tháng    năm     

 

 

PHIẾU TÍN NHIỆM LÃNH ĐẠO

 

Căn cứ quá trình công tác, năng lực công chức, viên chức mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ và tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Đnghị đồng chí cho ý kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với các ông, bà có tên sau đây:

Stt

Họ và tên người được lấy phiếu tín nhiệm

Chức vụ, đơn vị công tác

Mức độ tín nhiệm

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thp

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Người bỏ phiếu đánh giá ở mức độ nào thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng; phiếu này không phải ký tên.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Doanh nghiệp, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi