Quyết định 1769/QĐ-BTP 2021 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1769/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Nội vụ (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

 

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới nhằm tổ chức, triển khai có hiệu quả Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 và các quy định có liên quan.

2. Bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu hiện tại và quy hoạch sử dụng lâu dài nguồn nhân lực.

3. Tăng cường trách nhiệm và sự tham gia tích cực của người đứng đầu cơ quan quản lý, người đứng đầu đơn vị sử dụng và công chức, viên chức vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

4. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay về đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, đồng thời chủ động nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến của các nước, áp dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ Tư pháp chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Các mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng hệ thống thể chế thống nhất, đồng bộ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu công việc và phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; hệ thống chính sách khuyến khích công chức, viên chức học tập và tự học để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

b) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh, tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục duy trì mục tiêu 100% công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch; 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 100% cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Bảo đảm hàng năm ít nhất 80% công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ. Hàng năm, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

- 100% công chức, viên chức trong Danh sách Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030 được đào tạo ở trình độ tiến sỹ hoặc đào tạo sau tiến sỹ về đúng lĩnh vực được quy hoạch, sử dụng thành thạo tối thiểu 01 ngoại ngữ và được tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng lĩnh vực quy hoạch ở trong nước hoặc nước ngoài.

- Đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ công chức, viên chức có năng lực phiên, biên dịch tốt đáp ứng yêu cầu của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp sau năm 2025.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế. Phấn đấu đến hết năm 2025 đạt: 50% công chức (tập trung vào công chức, lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.

III. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Công chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

2. Công chức Hệ thống Thi hành án dân sự;

3. Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp;

4. Đối tượng khác theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

(Sau đây gọi chung là công chức, viên chức).

IV. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng các nội dung sau:

1. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác xây dựng pháp luật như hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy, dân sự, kinh tế và thương mại, quốc tế và công tác tổ chức, theo dõi thi hành pháp luật.

2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

4. Đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng công chức, viên chức trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

a) Không ngừng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức là giải pháp quan trọng hàng đầu góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với điều kiện thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Đảng, Nhà nước.

b) Quán triệt và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: “học để làm việc”, “làm việc gì thì học để làm việc ấy cho tốt”.

c) Đề cao tinh thần học và tự học; tăng cường nhận thức về trách nhiệm học tập suốt đời, không ngừng nâng cao năng lực làm việc, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức; tạo điều kiện và hỗ trợ công chức, viên chức được cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

d) Tất cả các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ năng lực đều được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia tổ chức bồi dưỡng; công chức, viên chức được lựa chọn những chương trình bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phù hợp với công việc, vị trí việc làm đang đảm nhận.

2. Xây dựng hệ thống thể chế, kế hoạch đồng bộ, khoa học

a) Sửa đổi Quy chế chọn, cử đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp trong năm 2021;

b) Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp hàng năm (ưu tiên các nội dung đào tạo, bồi dưỡng trọng tâm tại Phần IV);

c) Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025;

d) Xây dựng Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030;

đ) Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật cho Bộ Tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

3. Nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp trong giai đoạn mới với những định hướng mới phù hợp, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Tiếp tục phát triển 03 Trường Cao đẳng Luật thuộc Bộ trở thành các cơ sở đào tạo cao đẳng luật và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ uy tín tại 3 miền.

c) Xây dựng đội ngũ giảng viên

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chú trọng đầu tư phát triển đội ngũ giảng viên; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Bảo đảm sau năm 2025, giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm từ 20% trở lên thời lượng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mà cơ sở thực hiện. Riêng Học viện Tư pháp, giảng viên thỉnh giảng đảm nhận ít nhất 50% khối lượng đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

d) Tiếp tục xây dựng, phát triển Học viện Tư pháp trong vai trò là trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

4. Biên soạn mới, nâng cao chất lượng chương trình, tài liệu bồi dưỡng

a) Tổ chức biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp và kiến thức, kỹ năng, chuyên ngành.

b) Tăng cường, khuyến khích biên soạn những chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngắn ngày cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu. Tập trung biên soạn các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ công chức, viên chức.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, đa dạng và chuyên sâu, hướng tới từng nhóm công chức, viên chức chuyên ngành.

b) Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ qua thực tiễn công việc; đưa công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng thực tế tại các tổ chức quốc tế về tư pháp, pháp luật.

c) Áp dụng đa dạng, linh hoạt các hình thức phù hợp với mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

d) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, đặc biệt là đội ngũ công chức, viên chức trong “Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”.

6. Nâng cao năng lực quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng

a) Quán triệt, nâng cao nhận thức và xác định rõ vị trí, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sử dụng công chức, viên chức trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

b) Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp quản lý cho công chức, viên chức tham mưu quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

c) Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo Bộ tiêu chí do Bộ Nội vụ ban hành. Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức khác nhau.

7. Hợp tác quốc tế

a) Có cơ chế huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín nước ngoài tham gia giảng dạy cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, đặc biệt đối với các khóa cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nâng cao năng lực hội nhập.

b) Hàng năm, lựa chọn và cử các công chức lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức (ưu tiên công chức, viên chức trong Danh sách Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030) và giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham gia các khóa học ở nước ngoài phù hợp với chức danh và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

c) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức như: du học, du học tại chỗ, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước với học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

d) Nghiên cứu kinh nghiệm, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng tiên tiến của các nước để áp dụng phù hợp vào thực tiễn bồi dưỡng, đào tạo công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

đ) Huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án, thỏa thuận hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực pháp luật để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng.

VI. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch này được bố trí và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện thu hút và đa dạng hóa nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

- Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho đơn vị); đóng góp của viên chức và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025; thực hiện đánh giá thường xuyên hàng năm và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp hàng năm theo Kế hoạch này, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

- Nghiên cứu hoàn thiện chính sách cán bộ, khuyến khích làm việc hiệu quả nhằm tạo động lực để công chức, viên chức không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

2. Cục Kế hoạch - Tài chính

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của Bộ Tư pháp và nguồn ngân sách nhà nước được cấp, Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình lãnh đạo Bộ giao kinh phí đảm bảo cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm của Bộ Tư pháp.

3. Tổng cục Thi hành án dân sự

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025; tổ chức sơ kết đánh giá sau 03 năm và tổng kết thực hiện Kế hoạch này, gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021- 2025 và hàng năm theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021- 2025 và hàng năm theo Kế hoạch này.

4. Các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp

- Chủ động đánh giá, xác định nhu cầu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo đặc thù của đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm.

- Tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021- 2025 và hàng năm gửi Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

5. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

- Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức giai đoạn 2021- 2025 và hàng năm, gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch, kế hoạch và đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng viên chức của đơn vị.

- Chủ động thực hiện những nội dung có liên quan của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025; phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch này.

(Phụ lục kèm theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025)./.

 

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Mục tiêu sản phẩm

Thời gian thực hiện/ hoàn thành

1

Phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và trách nhiệm của các bên liên quan

1.1

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức, viên chức trong việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, công văn đôn đốc

2021-2022

1.2

Nâng cao trách nhiệm của bản thân công chức, viên chức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được đào tạo, bồi dưỡng; học và tự học, thực hiện học tập suốt đời

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, công văn đôn đốc

2021-2022

2

Xây dựng hệ thống thể chế, kế hoạch đồng bộ, khoa học

2.1

Sửa đổi, bổ sung Quy chế chọn, cử đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quy chế của Bộ Tư pháp

Tháng 11/2021

2.2

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp hàng năm

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quyết định ban hành Kế hoạch

31/12 của năm trước

2.3

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quyết định ban hành Kế hoạch

Tháng 10/2021

2.4

Xây dựng Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quyết định ban hành Quy hoạch

Tháng 12/2021

2.5

Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật cho Bộ Tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quyết định ban hành Quy hoạch

Năm 2023

3

Nâng cao năng lực hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

3.1

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; Đề án tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp;

Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý 4/2021

3.2

Tổ chức triển khai thực hiện sau khi Đề án tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; Đề án tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp được phê duyệt

Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án Xây dựng

2022-2025 và 2026- 2030

3.3

Tiếp tục phát triển 03 Trường Cao đẳng Luật thuộc Bộ trở thành các cơ sở đào tạo cao đẳng luật và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ uy tín tại 3 miền

03 Trường Cao đẳng Luật thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các Trường được nâng cao

Hết năm 2025

3.4

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; đảm nhiệm từ 20% trở lên thời lượng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mà cơ sở thực hiện. Riêng Học viện Tư pháp, giảng viên thỉnh giảng đảm nhận ít nhất 50% khối lượng đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

- Có kế hoạch thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Kế hoạch hàng năm

Hết năm 2025

4

Biên soạn mới, nâng cao chất lượng chương trình, tài liệu bồi dưỡng

4.1

Ban hành Chương trình và tài liệu bồi dưỡng văn hóa, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp

Học viện Tư pháp

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng

Tháng 12/2021

4.2

Biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ

Vụ Tổ chức cán bộ, Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng

2021-2025

5

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

5.1

Áp dụng đa dạng, linh hoạt các hình thức phù hợp với mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Vụ Tổ chức cán bộ

Học viện Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng

2021-2025

5.2

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, đặc biệt là đội ngũ công chức, viên chức trong “Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030

Vụ Tổ chức cán bộ

Học viện Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng

2021-2025

6

Nâng cao năng lực quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng

6.1

Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ

Báo cáo đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

2021-2025

6.2

Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo, hội nghị bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp quản lý đào tạo cho công chức, viên chức tham mưu quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quyết định, Công văn chọn, cử

2021-2025

7

Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

7.1

Đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận, chương trình, kế hoạch, hoạt động hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức với các đối tác quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Các văn bản thỏa thuận, hợp tác

2021-2025

7.2

Chọn, cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ở nước ngoài phù hợp với chức danh và yêu cầu nhiệm vụ được giao

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan

Quyết định chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng của Bộ trưởng

2021-2025

8

Chính sách tài chính

 

 

 

 

8.1

Bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện các mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch

Cục Kế hoạch - Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ

Quyết định phân bổ kinh phí của Bộ trưởng

2021-2025

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi