Quyết định 1056/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020 của Bộ Tư pháp năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1056/QĐ-BTP

Quyết định 1056/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" của Bộ Tư pháp năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1056/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:08/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
----------
Số:1056/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp năm 2015
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp năm 2015.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các đơn vị: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phổi hợp chỉ đạo thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Đã ký
 
 
Phan Chí Hiếu

  

BỘ TƯ PHÁP
-----------
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp năm 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-BTP ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
-------------------------
 
Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2015 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức thực hiện một số hoạt động chủ yếu, làm cơ sở hướng dẫn các địa phương triển khai Đề án, góp phần đẩy mạnh phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên toàn quốc về nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động đề ra phải sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn chung, biên soạn tài liệu nguồn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến ở các Bộ, ngành, địa phương.
- Các hoạt động triển khai bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.
- Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án ở Trung ương.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung
a) Nội dung hoạt động:
- Xây dựng văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2015.
b) Thời gian thực hiện: Quý II/2015.
c) Phân công trách nhiệm:
Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.
d) Kết quả công việc:
- Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;
- Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2015.
2. Hoạt động thực hiện các nội dung của Đề án
a) Khảo sát phục vụ việc thực hiện Đề án (Có kế hoạch chi tiết riêng)
- Nội dung khảo sát: Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng, nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành tại một số Bộ, ngành, địa phương, qua đó xác định nhu cầu, nội dung, hình thức, mô hình phổ biến hiệu quả.
- Địa điểm khảo sát: Tại một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Hình thức khảo sát: Khảo sát qua phiếu.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.
- Phân công trách nhiệm:
Cơ quan, đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan ở Trung ương (Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp).
- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả khảo sát.
b) Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến
- Nội dung hoạt động: Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu sau:
(1) Đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước ICCPR;
(2) Rà soát, tập hợp các văn bản luật về các quyền dân sự, chính trị;
(3) Quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013.
- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2015.
- Phân công trách nhiệm:
Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.
- Kết quả công việc: Tài liệu trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn
- Nội dung hoạt động: Tổ chức bồi dưỡng cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (mỗi tỉnh, thành phố 02 - 03 báo cáo viên) về nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, tổng quan pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.
- Phân công trách nhiệm:
Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Văn phòng Bộ.
- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả tập huấn.
d) Đẩy mạnh phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Tổ chức thực hiện một số chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên các báo, đài, tạp chí tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
Cơ quan, đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Báo Pháp luật Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
- Xây dựng một số video clip truyền thông về quyền dân sự, chính trị.
Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2015.
Cơ quan, đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.
- Tổ chức phổ biến Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (giới thiệu văn bản pháp luật, hỏi - đáp pháp luật).
Thời gian thực hiện: Cả năm.
Cơ quan, đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.
- Kết quả công việc: Chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, video trên báo, đài, tạp chí, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.
2. Các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin) có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.
3. Đề nghị các đơn vị chức năng thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch này, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2015.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
Đã ký
 
 
Phan Chí Hiếu

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi