Quyết định 1893/QĐ-TTg 2018 Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp Phụ nữ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1893/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP VÀ CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025;

Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án) với nội dung chủ yếu sau đây:

I. ĐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1. Đối tượng

a) Cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện);

b) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) và những người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã;

c) Chi hội trưởng Phụ nữ;

d) Cán bộ, công chức của cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tquốc Việt Nam và đoàn thchính trị - xã hội.

2. Phạm vi

Thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó chú trọng các tỉnh miền núi, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác phụ nữ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở; hội tụ đy đủ năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn đến năm 2020

- Tối thiểu 70% cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm.

- Tối thiểu 70% Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và tối thiểu 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội.

- Tối thiểu 70% Chi hội trưởng Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

- Đối với các địa phương thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội:

+ Tối thiểu 40% y viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội theo mô hình mới;

+ Tối thiểu 30% cán bộ, công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được bồi dưỡng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

b) Giai đoạn đến năm 2025

- 100% cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phnữ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm, lĩnh vực công tác.

- 100% Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và tối thiểu 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội.

- 100% Chi hội trưởng Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

- Đối với các địa phương thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội:

+ 100% Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội theo mô hình mới;

+ Tối thiểu 60% cán bộ, công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được bồi dưỡng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, tham mưu chính sách và xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng cho cán bộ Hội

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

- Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng quy trình, phương pháp, công cụ đánh giá công tác bồi dưỡng.

- Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng hàng năm.

- Nghiên cứu đề xuất các chính sách bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội trong hệ thống chính trị.

- Nghiên cứu hoàn thiện và triển khai dịch vụ công trong công tác bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ.

b) Xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng

Tập trung xây dựng, chỉnh sửa chương trình, tài liệu theo vị trí việc làm phục vụ trực tiếp cho phong trào phụ nữ, lĩnh vực công tác hoặc chuyên đề bồi dưỡng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII, gắn với việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu, lần thứ bảy khóa XII;

c) Tổ chức các khóa bồi dưỡng

- Tổ chức tại Trung ương các chương trình bồi dưỡng bắt buộc cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; bồi dưỡng giảng viên nguồn.

- Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức lớp theo nhu cầu của địa phương và kế hoạch của Đề án các lớp cụm tỉnh, lớp thí điểm cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và người trong quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã.

d) Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc bồi dưỡng

- Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá trước, trong và sau bồi dưỡng đạt chuẩn.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc bồi dưỡng. Kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện sau kiểm tra, đánh giá.

2. Giải pháp

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác bồi dưỡng

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức Hội, Chi hội trưởng Phụ nữ về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thực hiện nhiệm vụ.

- Các bộ, ban, ngành và địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức được tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Đề cao tinh thần học tập và tự học tập suốt đời của cán bộ, công chức Hội; xác định việc học tập để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn trình độ, chuyên môn nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, công vụ được giao. Cán bộ, công chức được lựa chọn chương trình bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.

b) Đổi mới chương trình, tài liệu và hình thức, phương pháp bồi dưỡng

- Hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng, bảo đảm cập nhật một số kiến thức, nội dung mới về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đng giới, phù hp với yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng mới một số chương trình, tài liệu bồi dưỡng.

- Bảo đảm chương trình, tài liệu không trùng lặp, phù hợp với từng cấp Hội, từng địa bàn quản lý; kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, tăng thời lượng thực hành.

c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng

- Xây dựng và ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin về quản lý công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức ở cấp trung ương; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý khóa học E-learning và trực tuyến.

- Đẩy mạnh xây dựng hệ thống bài giảng E-learning.

- Liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức đào tạo có uy tín ở trong nước và nước ngoài để sử dụng nguồn tài nguyên, học liệu chung cho tổ chức bồi dưỡng trực tuyến hoặc E-learning.

d) Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên

- Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, quản lý và có năng lực, phương pháp sư phạm; tăng cường tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn ở trung ương.

- Nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên.

- Hình thành đội ngũ báo cáo viên, chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

đ) Về nguồn lực

- Đẩy mạnh khai thác, lồng ghép hoạt động để bảo đảm nguồn lực thực hiện Đề án.

- Thu hút, khai thác các nguồn lực tài chính từ các chương trình, dự án phát triển do các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tài trợ, đóng góp từ người học.

e) Đổi mới tổ chức và hoạt động, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp Hội theo tinh thần các Nghị quyết trung ương khóa XII

- Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp theo hướng giảm đầu mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới tổ chức và hoạt động tổ chức bộ máy Hội theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phân cấp nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm quản lý, tổ chức bồi dưỡng cán bộ giữa các cấp Hội, giữa tổ chức Hội với các tổ chức, đơn vị có liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

a) Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ.

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng ở Trung ương.

- Xây dựng chương trình, tài liệu và khung chương trình, tài liệu; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Trung ương.

- Phối hợp với địa phương tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ở cấp tỉnh, cấp huyện khi địa phương có nhu cầu.

- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm do cấp Trung ương thực hiện và tổng hợp kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh khó khăn, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thanh toán kinh phí bồi dưỡng thuộc trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Tập huấn giảng viên nguồn, phối hợp bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên.

- Tăng cường Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác tổ chức, giảng dạy cho Học viện Phụ nữ Việt Nam.

- Tổng hợp nhu cầu và kinh phí bồi dưỡng, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp theo quy định.

- Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh

- Tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Hội thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam, trường Chính trị tỉnh và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo chuyên đề, theo vị trí việc làm, tập huấn về công tác xã hội hoặc bồi dưỡng cập nhật hàng năm cho cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và cấp huyện;

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ cấp xã, nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã;

- Rà soát các đối tượng chưa đạt tiêu chuẩn chức danh, các đối tượng thuộc diện phải bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng tại địa phương hoặc cử cán bộ, công chức bồi dưỡng theo kế hoạch của Trung ương.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

2. Bộ Nội vụ

a) Tổng hợp nhu cầu và kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam theo quy định.

b) Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Hội ở vùng sâu, vùng xa, cán bộ Hội là phụ nữ người dân tộc thiểu số.

3. Bộ Tài chính

Tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Phối hợp với Hi Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp trong việc triển khai Đề án tại địa phương.

b) Bố trí kinh phí thực hiện Đề án trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTC
N, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, KTTH, KGVX, Công báo;
- Lưu: V
ăn thư, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1893/QĐ-TTg

Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1893/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:31/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2025: 100% cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ

Quyết định 1893/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/12/2018.

Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2025:

- 100% cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm, lĩnh vực công tác.

- 100% Chi hội trưởng Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội;

- Tối thiểu 60% cán bộ, công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được bồi dưỡng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1893/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi