Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

________

Số: 36/2021/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

___________

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 134/2015/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:
a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
b) Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Điều 2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

X

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây: Bảng 1:

Năm

Trước

1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,10

4,33

4,09

3,96

3,68

3,53

3,58

3,59

3,46

3,35

3,11

2,87

2,67

2,47

2,01

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Mức điều chỉnh

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

 

2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
1. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

X

Mức điều chỉnh thu nhập
tháng đã đóng bảo hiểm xã
hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây: Bảng 2:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mức điều chỉnh

2,01

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Mức điều chỉnh

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

 

2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư này. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2022; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
2. Thông tư số 23/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Chính phủ;

VP TƯ Đảng và các Ban của Đảng;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

Toà án nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

Công báo; Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

Lưu: VT, PC, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hoan

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 36/2021/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF LABOR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

________

No. 36/2021/TT-BLDTBXH

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Hanoi, December 31, 2021

 

CIRCULAR

Specifying coefficients for adjustment of monthly salaries and incomes for which social insurance premiums have been paid

___________

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 14/2017/ND-CP of February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government’s Decree No. 115/2015/ND-CP of November 11, 2015, detailing a number of articles of the Law on Social Insurance regarding compulsory social insurance (below referred to as Decree No. 115/2015/ND-CP);

Pursuant to the Government’s Decree No. 134/2015/ND-CP of December 29, 2015, detailing a number of articles of the Law on Social Insurance regarding voluntary social insurance (below referred to as Decree No. 134/2015/ND-CP);

At the proposal of the Director of the Department of Social Insurance,

The Minister of Labor, Invalids and Social Affairs promulgates the Circular specifying coefficients for adjustment of monthly salaries and incomes for which social insurance premiums have been paid.

Article 1. Subjects of application

1. Persons subject to adjustment of salaries for which social insurance premiums have been paid as specified in Clauses 1 and 2, Article 10 of the Decree No. 115/2015/ND-CP, including:

a) Employees subject to the State-prescribed salary regime who start paying social insurance premiums from January 1, 2016, onward, have received lump-sum social insurance benefits or die whose relatives are entitled to a lump-sum survivorship allowance in the period from January 1, 2022, to December 31, 2022.

b) Employees who pay social insurance premiums according to the employer-decided salary regime and have received pension, lump-sum allowance upon retirement or lump-sum social benefits, or die whose relatives are entitled to lump-sum survivorship allowance in the period from January 1, 2022, to December 31, 2022.

2. Persons subject to adjustment of monthly incomes for which social insurance premiums have been paid as specified in Clause 2, Article 4 of the Decree No. 134/2015/ND-CP are voluntary social insurance participants who enjoy pension or lump-sum allowance upon retirement or lump-sum social insurance benefits or die whose relatives are entitled to a lump-sum survivorship allowance in the period from January 1, 2022, to December 31, 2022.

Article 2. Adjustment of monthly salaries for which social insurance premiums have been paid

1. Monthly salaries for which social insurance premiums have been paid for the subjects specified in Clause 1, Article 1 of this Circular shall be adjusted according to the following formula:

Monthly salary on which social insurance premiums are based which is adjusted in a year

=

Total monthly salary on which social insurance premiums are based in a year

x

Coefficient for adjustment of salary for which social insurance premiums have been paid in the corresponding year

Of which, the coefficient for adjustment of salary for which social insurance premiums have been paid in the corresponding year is specified in Table 1 below:

Table 1:

Year

Before

1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Adjustment coefficient

5.10

4.33

4.09

3.96

3.68

3.53

3.58

3.59

3.46

3.35

3.11

2.87

2.67

2.47

2.01

Year

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Adjustment coefficient

1.88

1.72

1.45

1.33

1.25

1.20

1.19

1.16

1.12

1.08

1.05

1.02

1.00

1.00

 

 

2. For employees who have paid social insurance premiums both under the State-prescribed salary regime and under the employer-decided salary regime, monthly salaries for which they start paying social insurance premiums under the State-prescribed salary regime from January 1, 2016, onward, and monthly salaries for which they have paid social insurance premiums under the employer-decided salary regime shall be adjusted under Clause 1 of this Article.

Article 3. Adjustment of monthly incomes for which social insurance premiums have been paid

1. Monthly incomes for which social insurance premiums have been paid for the subjects specified in Clause 2, Article 1 of this Circular shall be adjusted according to the following formula:

Monthly income on which voluntary social insurance premiums are based which is adjusted in a year

=

Total monthly income on which social insurance premiums are based in a year

x

Coefficient for adjustment of monthly income for which social insurance premiums have been paid in the corresponding year

For which, the coefficient for adjustment of incomes for which social insurance premiums have been paid in the corresponding year is specified in Table 2 below:

Table 2:

Year

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Adjustment coefficient

2.01

1.88

1.72

1.45

1.33

1.25

1.20

1.19

Year

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Adjustment coefficient

1.16

1.12

1.08

1.05

1.02

1.00

1.00

 

 

2. For employees who have paid both compulsory social insurance premiums and voluntary social insurance premiums, monthly incomes for which they have paid voluntary social insurance premiums shall be adjusted under Clause 1 of this Article; monthly salaries for which they have paid compulsory social insurance premiums shall be adjusted under Article 10 of the Decree No. 115/2015/ND-CP and Article 2 of this Circular. The average monthly salaries and incomes for which social insurance premiums have been paid as a basis for calculation of pension and lump-sum allowance upon retirement, lump-sum social insurance benefits and lump-sum survivorship allowance must comply with Clause 4, Article 11 of the Decree No. 115/2015/ND-CP and Clause 4, Article 5 of the Decree No. 134/2015/ND-CP.

Article 4. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on February 20, 2022; the provisions of this Circular apply from January 1, 2022.

2. The Minister of Labor, Invalids and Social Affairs’ Circular No. 23/2020/TT-BLDTBXH of December 30, 2020, specifying coefficients for adjustment of monthly salaries and incomes for which social insurance premiums have been paid, ceases to be effective on the effective date of this Circular.

3. Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs for prompt study and settlement./.

 

For the Minister

The Deputy Minister

Nguyen Ba Hoan

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Câu hỏi thường gặp
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!