Thông tư 125/2018/TT-BTC về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 125/2018/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm, bao gồm: tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; cấp và thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:
1. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính);
2. Các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm(sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo);
3. Các cá nhân tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (sau đây gọi tắt là thí sinh dự thi);
4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
Điều 3. Kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
1. Trước ngày 25 hàng tháng, cơ sở đào tạo đăng ký với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm) kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của tháng sau liền kề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này (kế hoạch lần đầu).
Trong tháng, trường hợp cơ sở đào tạo đăng ký bổ sung các kỳ thichứng chỉ đại lý bảo hiểm (kế hoạch bổ sung), thì kỳ thi bổ sung phải cách thời điểm đăng ký tối thiểu 05 ngày làm việc.
2. Căn cứ vào kế hoạch của các cơ sở đào tạo đã đăng ký, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo cho cơ sở đào tạo về kế hoạch tổ chức thi trước ngày mùng 1 của tháng sau liền kề (đối với kế hoạch lần đầu) hoặc trước ngày tổ chức thi tối thiểu 02 ngày làm việc (đối với kế hoạch bổ sung).
3. Trường hợp đã được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo về kế hoạch tổ chức thi theo quy định tại khoản 2 Điều này mà cơ sở đào tạo dự kiến thay đổi kế hoạch tổ chức thi như:thay đổi địa điểm thi (đối với trường hợp kỳ thi tổ chức tại các địa điểm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này), thay đổi về thời gian thi, số lượng thí sinh dự thi, hủy kỳ thi, cơ sở đào tạo phải thông báo với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm) trước ngày thi tối thiểu 01 ngày làm việc.
Điều 4. Ra đề thi
1. Đề thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cấp cho từng kỳ thi. Đề thi được ra dưới dạng trắc nghiệm, số lượng câu hỏi liên quan đến phần kiến thức chung về bảo hiểm chiếm 75%, số lượng câu hỏi liên quan đến phần sản phẩm bảo hiểm chiếm 25% tổng số lượng câu hỏi của mỗi đề thi.
2. Đề thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được xây dựng theo nội dung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm quy định tại Điều 88 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 73/2016/NĐ-CP).
Điều 5. Tổ chức thi
1. Các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến hoặc thi viết.
2. Địa điểm tổ chức thi:
Các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức tại các địa điểm sau:
a) Các điểm thi tập trung tại các tỉnh, thành phố do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư này.
b) Các điểm thi không thuộc các tỉnh, thành phố quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này do cơ sở đào tạo đăng ký.
3. Trách nhiệm tổ chức thi:
a) Đối với trường hợp thi tại các điểm thi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức thi theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.
b) Đối với trường hợp thi tại các điểm thi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này: cơ sở đào tạo tổ chức thi theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này.
c) Cán bộ coi thi, chấm thi thực hiện trách nhiệm được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 12 Thông tư này.
4. Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày làm việc, cơ sở đào tạo cập nhật danh sách thí sinh dự thi sẽ tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Thí sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm của cơ sở đào tạo nào thì đăng ký dự thi theo danh sách của cơ sở đào tạo đó.
Điều 6. Phê duyệt kết quả thi
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi, cơ sở đào tạo phải báo cáo kết quả chấm thi các kỳ thi được tổ chức dưới hình thức thi viết tại các địa điểm thi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm) theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin báo cáo.Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lưu giữ bản gốc bài thi của thí sinh tại cơ sở đào tạo.
2. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ra Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kỳ thi (đối với các kỳ thi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư này), hoặc trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (đối với các kỳ thi được tổ chức tại các điểm thi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này).Thí sinh dự thi đạt từ 75% tổng số điểm của bài thi trở lên được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
Điều 7. Phúc tra và xử lý kết quả phúc tra
1. Thí sinh dự thi có quyền phúc tra về điểm thi của mình. Đơn phúc tra được gửi về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi.
2. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện chấm phúc tra và có văn bản trả lời kết quả phúc tra cho thí sinh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhận được đơn phúc tra của thí sinh.
3. Căn cứ kết quả phúc tra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có văn bản điều chỉnh kết quả thi (nếu có) gửi cơ sở đào tạo để cấp hoặc thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.
Điều 8. Cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm
1. Thí sinh dự thi được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm khi thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.
2. Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi, cơ sở đào tạo thông báo kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh dự thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 9. Thu hồi, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
1. Cơ sở đào tạo thực hiện thu hồi, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm mà cơ sở đào tạo đã cấp trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Các trường hợp chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi, cấp đổi:
a) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm không có hiệu lực và bị thu hồi trong các trường hợp sau:
- Cá nhân không tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính tổ chức;
- Thí sinh dự thi không thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này;
- Thí sinh dự thi giả mạo giấy tờ về nhân thân (Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu) hoặc sử dụng giấy tờ chứng minh nhân thân của người khác khi tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm;
- Thí sinh dự thi được đào tạo trong thời gian cơ sở đào tạo bị buộc đình chỉ hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
b) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp đổi trong trường hợp một trong các thông tin cá nhân sau đây của người được cấp chứng chỉ bị nhầm lẫn, sai sót:
- Họ/Tên đệm/Tên;
- Ngày, tháng, năm sinh;
- Số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu;
- Ngày cấp, nơi cấp Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.
3. Cơ sở đào tạo phải thông báo danh sách, thông tin các chứng chỉ đại lý bảo hiểm không có hiệu lực và bị thu hồi, chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp đổi trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.
Điều 10. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
1. Xây dựng Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
2. Ban hành Quy chế thi chứng chỉ đại lý  bảo hiểm.
3. Ra đề thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.
4. Thông báo cho các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:
a) Địa điểm, lịch tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tập trung tại các tỉnh, thành phố trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.
b) Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng tháng theo quy định tại Thông tư này.
5. Tổ chức thi: chuẩn bị cơ sở vật chất phòng thi, cử cán bộ coi thi, chấm thi (đối với các kỳ thi được tổ chức tại các địa điểm được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư này). Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi và hậu kiểm kết quả chấm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (đối với các kỳ thi được tổ chức tại các địa điểm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này).
6. Phê duyệt kết quả thi, tổ chức phúc tra kết quả thichứng chỉ đại lý bảo hiểm.
7. Kiểm tra, giám sát việc cấp, cấp đổi,thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.
Điều 11. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo
1. Thông báo với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông tin liên hệ của người được chỉ định làm đầu mối về công tác tổ chức thichứng chỉ đại lý bảo hiểm của cơ sở đào tạo và phải cập nhật thông tin khi có sự thay đổi.
2. Đăng ký kế hoạch tổ chức thi, cập nhật danh sách thí sinh dự thi theo quy định tại khoản 1, khoản 3Điều 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư này.
3. Tổ chức thi (đối với các kỳ thi được tổ chức tại các địa điểm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này) theo quy định sau:
a) Đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí phòng thi riêng phục vụ công tác thi. Đối với các kỳ thi trực tuyến, phòng thi phải đảm bảo số lượng máy tính ít nhất bằng 25% số lượng thí sinh dự thi, các máy tính hoạt động tốt, hệ thống mạng, đường truyền thông suốt đảm bảo cho việc thi trực tuyến.
b) Cử cán bộ coi thi, chấm thi.
c) Chịu trách nhiệm bảo mật đề thi và đáp án kể từ khi nhận được đề thi và đáp án đến khi sử dụng xong cho kỳ thi. Chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định trong quá trình tổ chức thi.
d) Báo cáo kết quả chấm thi theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này.
4. Đóng khoản chi phí dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho các thí sinh tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo văn bản của Bộ Tài chính.
5. Cấp, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư này.
6. Trường hợp cơ sở đào tạo không thực hiện đúng quy định tại Thông tư này:
a) Cơ sở đào tạo bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
b) Cơ sở đào tạo không được tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời gian tối đa 03 tháng. Quy định này chỉ áp dụng trong trường hợp cơ sở đào tạo không thực hiện đúng các quy định về đăng ký kế hoạch thi và tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
Điều 12. Trách nhiệm của thí sinh dự thi, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi
1. Trách nhiệm của thí sinh dự thi
Tuân thủ Quy chế thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) ban hành.
2. Trách nhiệm của cán bộ coi thi
a) Bảo mật đề thi kể từ khi nhận được đề thi đến khi sử dụng xong cho kỳ thi.
b) Thực hiện coi thi theo Quy chế thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) ban hành.
3. Trách nhiệm của cán bộ chấm thi (đối với trường hợp thi viết):
a) Chấm thi theo đáp án đã được cấp.
b) Không được sửa chữa, đánh tráo hoặc làm thay đổi kết quả của bài thi.
c) Lập báo cáo kết quả thi.
Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/7/2019vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng và không phải cấp đổi theo Thông tư này.
Điều 14. Hiệu lực của Thông tư
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.
2. Mẫu chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Phụ lục số 5 Thông tư này thay thế mẫu chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Phụ lục số 13 Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP.Chậm nhất từ ngày 01/7/2019, các cơ sở đào tạo phải thực hiện quy định này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan TW của các hội và đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội Bảo hiểm, DNBH, DNTBH, DNMGBH, CNNN;
- Lưu VT, Cục QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

Phụ lục 1. MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH

THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 12  năm 2018

của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

 

 

Số: …/………

V/v: đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tháng….năm…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         …………, ngày… tháng …. năm ;……

 

 

Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:………………………………………………….  đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm/đăng ký bổ sung kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tháng ….năm…..như sau:

Tổng số kỳ thi:…………….……………………………………………………….

Tổng số thí sinh dự kiến:…………………………………………………………..

(Theo phụ lục đính kèm văn bản này)

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:…………….. ……………………………………… cam kết sẽ tuân thủ các quy định hiện hành về việc thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:                                                                             ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

- Như trên                                                                                     ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

- Lưu…                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 4. MẪU ĐƠN PHÚC TRA BÀI THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 125 /2018/TT-BTC ngày 24  tháng 12  năm 2018

của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                     ...................., ngày      tháng      năm

 

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC TRA

BÀI THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

 

Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

Tôi tên là:………………………………………….Sinh ngày:……………………...

Số Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu:…..…… Ngày cấp…………Nơi cấp:…………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Tôi đã tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, mã số kỳ thi:………………….

Ngày thi:………………………..Địa điểm thi:…………………………………….

Điểm bài thi:………………………………………………………………………..

Tôi đề nghị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm xem xét, chấm phúc tra bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của tôi tại kỳ thi nói trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

 

                                                                                  Người làm đơn

                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

TÊN CSĐT

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI

 

 

LOGO CSĐT

 

 

 

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM(1)

 

 

 

                  Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm: (2) …………………………. ………………………………………(3)

                            cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho: (2)

 

Ông/Bà (2)                 :   ……………………………… (4)

Ngày sinh                  :   …/…/..... (2)

Số Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu:     ………………….Ngày cấp:   …/…./…..                  Nơi cấp:   ………….(2)

Đã thi đỗ kỳ thi  chứng chỉ đại lý bảo hiểm tổ chức tại…..……………………ngày ….tháng ….năm…...:(2)

 

 

Số Chứng chỉ: (5)

 

..............., ngày … tháng … năm …(5)

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)/

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP (3)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (5)

 

 

 

 

 

 

(1) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 23, kiểu chữ đứng và đậm;                                          
(2) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm;                                     
(3) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm;;  
(4) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng và đậm; 
(5) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng                                      

                                                                                                                                                                                    

Thuộc tính văn bản
Thông tư 125/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 125/2018/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 24/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

Circular No. 125/2018/TT-BTC dated December 24, 2018 of the Ministry of Finance on prescribing insurance agent certification

Pursuant to the Law on Insurance Business No. 24/2000/QH10 dated December 9, 2000;

Pursuant to the Law on Amendments and Supplements to the Law on Insurance Business No. 61/2010/QH12 dated November 24, 2010;

Pursuant to the Government’s Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 1, 2016 elaborating on implementation of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments and Supplements to certain Articles of the Law on Insurance Business;

Pursuant to the Government's Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Upon the request of the Director of the Department of Insurance Management and Supervision,

The Minister of Finance hereby promulgates the Circular prescribing insurance agent certification.

Article 1. Scope of regulation

This Circular provides for insurance agent certification procedures, including holding tests for insurance agent certificates; conferring and withdrawing insurance agent certificates; rights and obligations of organizations and individuals involved in insurance agent certification.

Article 2. Subjects of application

This Circular shall apply to the followings:

1. Department of Insurance Management and Supervision (Ministry of Finance);

2. Insurance agent training establishments (hereinafter referred to as training establishment);

3. Individuals taking tests for insurance agent certificates (hereinafter referred to as examinee);

4. Other organizations and individuals related to holding of tests for and conferral of insurance agent certificates.

Article 3. Plans for tests for insurance agent certificates

1. Ahead of the 25th day of each month, training establishments shall register the plans to hold tests for insurance agent certificates in the successive month with the Department of Insurance Management and Supervision (via the System of Management of Tests for Insurance Agent Certificates) by using the form prescribed in the Appendix No. 1 hereto (the initial plans).

In a month, if training establishments register supplementary tests for insurance agent certificates (the supplementary plans), then these supplementary tests must be held at least 05 workings days after the registration date.

2. Based on the plans submitted by training establishments, the Department of Insurance Management and Supervision shall inform them of plans to hold tests prior to the 1st day of the successive month (applicable to the initial plans) or at least 02 days before the test date (applicable to the supplementary plans).

3. In case where, after receipt of the notification of plans to hold tests as stated in clause 2 of this Article, training establishments wish to make any change in the plans to hold tests, such as test venue (with respect to locations specified in point b of clause 2 of Article 5 herein), test time, or the number of examinees attending and quitting tests, they must inform the Department of Insurance Management and Supervision (via the System of Management of Tests for Insurance Agent Certificates) at least 01 working day before the test date.

Article 4. Test design

1. Questions in each test for insurance agent certificates shall be issued by the Department of Insurance Management and Supervision. Each test shall be designed in a form of multiple-choice questions, and shall be composed of 75% of questions relating to general insurance knowledge and 25% of questions relating to insurance products.

2. Questions in tests for insurance agent certificates shall be based on insurance agent training programs specified in Article 88 of the Government’s Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 1, 2016 elaborating on the implementation of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments and Supplements to certain Articles of the Law on Insurance Business (hereinafter referred to as Decree No. 73/2016/ND-CP).

Article 5. Test organization

Click download to see the full text

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!