Quyết định 641/QĐ-BHXH 2016 về nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành BHXH năm 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 641/QĐ-BHXH

Quyết định 641/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội năm 2016
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:641/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành:28/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động BHXH

Quyết định số 641/QĐ-BHXH đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 28/04/2016 phê duyệt Danh mục dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội năm 2016.
Danh mục bao gồm 17 dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội năm 2016; trong đó có 02 dự án, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư năm 2016; 15 dự án, nhiệm vụ khởi công mới năm 2016 như: Thay thế, trang bị và hiện đại hóa thiết bị công nghệ thông tin năm 2016; Hệ thống chăm sóc khách hàng (Call center); Nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ và trang bị công cụ quản lý phần mềm, mã nguồn; Hệ thống quản trị điều hành mạng, an ninh bảo mật, quản lý định danh và chia sẻ dữ liệu
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 641/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 641/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2016
----------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BHXH ngày 28/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Vụ trưng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành năm 2016 kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PTGĐ;
- Lưu: VT, CNTT(03), KHĐT (03).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BHXH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-BHXH ngày 28/04/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)
 
Đơn vị: đồng

TT
Tên dự án hoặc nhiệm vụ
Chủ đầu tư hoặc đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị chủ trì thuê dịch vụ
Thời gian thực hiện
Hình thức đầu tư
Ước tính tng mức đầu tư hoặc tng kinh phí
Kinh phí bố trí 2016
Kinh phí btrí các năm tiếp theo
A
B
C
D
E
F
G
H = F-G
 
TNG CỘNG (A+B)
 
 
 
2.906.198.781.610
1.256.171.799.595
757.027.282.015
A
CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2016
 
 
 
 
I
Nhóm hạ tầng kỹ thuật CNTT và phần mềm, CSDL chuyên ngành
 
1.987.299.081.610
1.230.271.799.595
757.027.282.015
1
Thay thế, trang bị và hiện đại hóa thiết bị CNTT năm 2016
Ban QLDA Đầu tư và xây dựng Ngành
2016
Mua sắm tập trung
378.715.196.600
378.715.196.600
0
2
Hệ thống chăm sóc khách hàng (Call center)
Ban QLDA Đầu tư và xây dựng Ngành
2016-2017
Dự án đầu tư hoặc Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT
42.897.890.000
21.448.945.000
21.448.945.000
3
Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ban QLDA Đầu tư và xây dựng Ngành
 
Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT
707.749.457.000
180.000.000.000
527.749.457.000
4
Nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ và trang bị công cụ quản lý phần mềm, mã nguồn
Trung tâm CNTT
2016-2017
Dự án đầu tư
70.425.963.600
49.298.174.520
21.127.789.080
5
Hệ thống đào tạo nghiệp vụ Ngành BHXH
Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH
2016-2017
Dự án đầu tư
44.827.271.500
22.413.635.750
22.413.635.750
6
Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH
Trung tâm CNTT
2016-2017
Dự án đầu tư
125.000.400.000
62.500.200.000
62.500.200.000
7
Hệ thống Lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành BHXH
Trung tâm Lưu trữ
2016-2017
Dự án đầu tư
107.999.508.550
75.599.655.985
32.399.852.565
8
Hệ thống quản trị điều hành mạng, an ninh bảo mật, quản lý định danh và chia sẻ dữ liệu
Trung tâm CNTT
2016-2017
Dự án đầu tư hoặc kế hoạch thuê dịch vụ CNTT
149.137.422.800
104.396.195.960
44.741.226.840
9
Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT
Trung tâm CNTT
2016
Dự án đầu tư hoặc Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT
290.000.000.000
290.000.000.000
0
10
Hệ thống chữ ký số ngành BHXH
Trung tâm CNTT
2016-2017
Mua sắm tập trung hoặc dự án đầu tư
53.134.050.000
37.193.835.000
15.940.215.000
11
Xây dựng, nâng cấp, mở rộng mạng LAN các cấp
BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2016-2017
Dự án đầu tư
17.411.921.560
8.705.960.780
8.705.960.780
II
Chi hoạt động vận hành và phát triển hệ thống CNTT
 
 
24.500.000.000
24.500.000.000
0
1
Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ
Viện Khoa học BHXH
2016
Tư vấn
5.000.000.000
5.000.000.000
0
2
Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT Ngành BHXH
Trung tâm CNTT
2016
Tư vấn
4.000.000.000
4.000.000.000
0
3
Đánh giá mức độ sẵn sàng của Hệ thống Ngành CNTT
Trung tâm CNTT
2016
Tư vấn
500.000.000
500.000.000
0
4
Đào tạo, nâng cao năng lực, chuẩn hóa cán bộ CNTT Ngành BHXH
Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH
2016
Dịch vụ
15.000.000.000
15.000.000.000
0
B
CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2016
 
 
894.399.700.000
1.400.000.000
 
1
Nâng cấp, mở rộng Cổng thông tin điện tử Ngành BHXH
Trung tâm CNTT
2017-2020
Dự án đầu tư
136.399.700.000
400.000.000
135.999.700.000
2
CSDL Quốc gia về Bảo hiểm
Trung tâm CNTT
2017-2020
Dự án đầu tư
758.000.000.000
1.000.000.000
757.000.000.000

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi