Quyết định 627/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm y tế Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

 ---------

Số: 627/1999/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------- 

Hà Nội , ngày 02 tháng 03 năm 1999

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN "QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM"

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 25/TCCP-TCBC ngày 21 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc thoả thuận ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm y tế Việt Nam”;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm y tế Việt Nam".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Điều trị, Vụ Tài chính kế toán, Vụ Kế hoạch của Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Nguyên Phương

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM
(Ban hành theo Quyết định số 627/1999/QĐ-BYT ngày 02/ 03/1999 của Bộ trưởnZAg Bộ Y tế)

 

Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Bảo hiểm y tế Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ để quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo qui định của Nhà nước.

Điều 2. Bảo hiểm y tế Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, hạch toán độc lập với ngân sách Nhà nước và được Nhà nước bảo hộ, có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Bảo hiểm y tế Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thống tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Điều 4. Kinh phí hoạt động thường xuyên của Bảo hiểm y tế Việt Nam được trích từ nguồn thu bảo hiểm y tế theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Bảo hiểm y tế của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM

Điều 5. Bảo hiểm y tế Việt Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ trên phạm vi toàn quốc;

2. Quản lý thu, chi quỹ bảo hiểm y tế trong cả nước; đề xuất các phương án bảo toàn, tăng trưởng quỹ bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; in ấn, phát hành và quản lý thẻ bảo hiểm y tế;

3. Quản lý tổ chức, cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất kỹ thuật trong toàn hệ thống Bảo hiểm y tế theo qui định của Nhà nước;

4. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm y tế theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế;

5. Xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người tham gia bảo hiểm y tế theo thẩm quyền;

6. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế.

Chương 3: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 6. Bảo hiểm y tế Việt Nam do Tổng Giám đốc quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có các Phó Tổng giám đốc.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý Bảo hiểm y tế Việt Nam và thoả thuận của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Các phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam;

Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc cho Tổng GIám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam gồm:

1. Văn phòng

2. Ban nghiệp vụ Khai thác

3. Ban nghiệp vụ Giám định

4. Ban Kế hoạch - Tài chính

5. Ban Tổ chức - Cán bộ

6. Ban Kiểm toán nội bộ

7. Ban Hợp tác quốc tế

8. Ban Thông tin tuyên truyền

9. Trung tâm Tin học

10. Trung tâm Đào tạo

11. Cơ quan đại diện Bảo hiểm y tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam qui định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức nói trên.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam:

1. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển sự nghiệp bảo hiểm y tế;

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm y tế Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Xây dưng và trình các cơ quan quản lý Nhà nước các đề án về lao động, tiền lương, chế độ đặc thù bảo hiểm y tế phù hợp với các quy định của Nhà nước;

4.Bổ nhiệm, miễn nhiệm và qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các chức danh: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm thuộc cơ quan Bảo hiểm y tế Việt Nam sau khi có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế;

5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Giám đốc Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm y tế ngành sau khi có ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo ngành và ý kiến đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng và các chức vụ tương đương của Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm y tế ngành;

6. Thành lập và qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Chi nhánh Bảo hiểm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( gọi chung là chi nhánh Bảo hiểm y tế huyện ) và các Phòng chức năng nghiệp vụ của Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm y tế ngành;

7. Xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, viên chức trong hệ thống Bảo hiểm y tế Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt;

8. Định biên, phân bổ chỉ tiêu lao động trong hệ thống Bảo hiểm y tế Việt Nam căn cứ vào nhiệm vụ công tác, quỹ tiền lương và nhu cầu phát triển của Bảo hiểm y tế Việt Nam;

9. Tiếp nhận, điều động cán bộ, viên chức và ban hành, chỉ đạo thực hiện các qui trình tuyển chọn cán bộ, viên chức và người lao động trong hệ thống Bảo hiểm y tế Việt Nam;

10. Quyết định nâng lương hàng năm theo qui định hiện hành đối với cán bộ, viên chức, người lao động có chức danh tương đương từ chuyên viên trở xuống.

Chương 4: BẢO HIỂM Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ BẢO HIỂM Y TẾ NGÀNH

Điều 8. Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm y tế ngành là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm y tế Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, tài khoản và con dấu riêng (có danh sách kèm theo).

Điều 9. Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm y tế ngành do Giám đốc quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giúp việc cho Giám đốc có các Phó Giám đốc.

Cơ cấu, tổ chức bộ máy giúp việc cho Giám đốc Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm y tế ngành gồm:

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Khai thác

Phòng Giám định

Phòng Kế toán

Riêng Bảo hiểm y tế Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập Phòng Tổ chức cán bộ.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm y tế ngành:

1. Tổ chức triển khai, thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế trong phạm vi được giao quản lý theo sự chỉ đạo, điều hành của Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam; xây dựng đề án, kế hoạch Bảo hiểm y tế tự nguyện trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng các chế độ, quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế;

3. Xây dựng đề án thành lập Chi nhánh Bảo hiểm y tế huyện trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam quyết định;

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Trưởng phòng của Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm y tế ngành, Trưởng Chi nhánh, Phó Trưởng Chi nhánh Bảo hiểm y tế huyện sau khi được sự đồng ý của Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam;

5. Ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn đối với người lao động sau khi được sự đồng ý của Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo uỷ quyền của Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam.

Điều 11. Chi nhánh Bảo hiểm y tế huyện trực thuộc Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Trưởng Chi nhánh phụ trách, có trụ sở, con dấu để giao dịch. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Chi nhánh Bảo hiểm y tế huyện do Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam quy định./.

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẢO HIỂM Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ BẢO HIỂM Y TẾ NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số... /1999/QĐ-BYT ngày 02/03/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

 STT

Tên đơn vị

 01

Bảo hiểm y tế Hà Nội

 02

Bảo hiểm y tế TP Hồ Chí Minh

 03

Bảo hiểm y tế Hải Phòng

 04

Bảo hiểm y tế Hà Giang

 05

Bảo hiểm y tế Tuyên Quang

 06

Bảo hiểm y tế Cao Bằng

 07

Bảo hiểm y tế Lạng Sơn

 08

Bảo hiểm y tế Lai Châu

 09

Bảo hiểm y tế Yên Bái

 10

Bảo hiểm y tế Lào Cai

 11

Bảo hiểm y tế Thái Nguyên

 12

Bảo hiểm y tế Sơn La

 13

Bảo hiểm y tế Phú Thọ

 14

Bảo hiểm y tế Bắc Giang

 15

Bảo hiểm y tế Quảng Ninh

 16

Bảo hiểm y tế Hòa Bình

 17

Bảo hiểm y tế Hà Tây

 18

Bảo hiểm y tế Hải Dương

 19

Bảo hiểm y tế Thái Bình

 20

Bảo hiểm y tế Nam Định

 21

Bảo hiểm y tế Ninh Bình

 22

Bảo hiểm y tế Thanh Hoá

 23

Bảo hiểm y tế Nghệ An

 24

Bảo hiểm y tế Hà Tĩnh

 25

Bảo hiểm y tế Quảng Bình

 26

Bảo hiểm y tế Quảng Trị

 27

Bảo hiểm y tế Thừa Thiên Huế

 28

Bảo hiểm y tế Đà Nẵng

 29

Bảo hiểm y tế Quảng Ngãi

 30

Bảo hiểm y tế Bình Định

 31

Bảo hiểm y tế Khánh Hòa

 32

Bảo hiểm y tế Ninh Thuận

 33

Bảo hiểm y tế Bình Thuận

 34

Bảo hiểm y tế Phú Yên

 35

Bảo hiểm y tế Gia Lai

 36

Bảo hiểm y tế Kon Tum

 37

Bảo hiểm y tế Đác Lắc

 38

Bảo hiểm y tế Lâm Đồng

 39

Bảo hiểm y tế Bình Dương

 40

Bảo hiểm y tế Tây Ninh

 41

Bảo hiểm y tế Đồng Nai

 42

Bảo hiểm y tế Long An

 43

Bảo hiểm y tế Đồng Tháp

 44

Bảo hiểm y tế An Giang

 45

Bảo hiểm y tế Tiền Giang

 46

Bảo hiểm y tế Bến Tre

 47

Bảo hiểm y tế Vĩnh Long

 48

Bảo hiểm y tế Trà Vinh

 49

Bảo hiểm y tế Cần Thơ

 50

Bảo hiểm y tế Sóc Trăng

 51

Bảo hiểm y tế Kiên Giang

 52

Bảo hiểm y tế Cà Mau

 53

Bảo hiểm y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

 54

Bảo hiểm y tế Bắc Kạn

 56

Bảo hiểm y tế Bắc Ninh

 56

Bảo hiểm y tế Hưng Yên

 57

Bảo hiểm y tế Bạc Liêu

 58

Bảo hiểm y tế Hà Nam

 59

Bảo hiểm y tế Quảng Nam

 60

Bảo hiểm y tế Bình Phước

 61

Bảo hiểm y tế Vĩnh Phúc

 

Bảo hiểm y tế Ngành

 

Bảo hiểm y tế ngành Dầu khí

 

Bảo hiểm y tế ngành Cao su

 

Bảo hiểm y tế ngành Giao thông-Vận tải

 

Bảo hiểm y tế ngành Than

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 627/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm y tế Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 627/1999/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành: 02/03/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No: 627/1999/QD-BYT
Hanoi, March 02, 1999

 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON ORGANIZATION AND OPERATION OF VIETNAM HEALTH INSURANCE
THE MINISTER OF HEALTH
Pursuant to Decree No.68/CP of October 11, 1993 of the Government defining the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;
Pursuant to Decree No.58/1998/ND-CP of August 13, 1998 of the Government promulgating the Regulation on Health Insurance;
Pursuant to Official Dispatch No.25/TCCP-TCBC of January 21, 1999 of the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel on the agreement to issue the Regulation on Organization and Operation of Vietnam Health Insurance;
At the proposal of the Director of the Health Ministry’s Organization and Personnel Department,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on Organization and Operation of Vietnam Health Insurance.
Article 2.- This Decision takes effect as from January 1st, 1999.
Article 3.- The director of the Office, the directors of the Organization and Personnel Department, the Legal Department, the Therapy Department, the Finance-Accountancy Department and the Planning Department of the Ministry of Health as well as the General Director of Vietnam Health Insurance shall have to implement this Decision.
 

 
MINISTER OF HEALTH
Do Nguyen Phuong

 
REGULATION
ON ORGANIZATION AND OPERATION OF VIETNAM HEALTH INSURANCE
(Issued together with Decision No.627/1999/QD-BYT of March 2, 1999 of the Minister of Health)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- Vietnam Health Insurance is established under the Government’s Decree No.58/1998/ND-CP of August 13, 1998 in order to manage and implement the health insurance policy according to the regulations of the State.
Article 2.- Vietnam Health Insurance is attached to the Ministry of Health, has legal person status, its own bank accounts and seal, conducts business cost-accounting independently from the State budget, is protected by the State, and has its head office situated in Hanoi City.
Article 3.- Vietnam Health Insurance is organized and managed in a concentrated and unified system, from the central to grassroots levels.
Article 4.- The fund for regular operation of Vietnam Health Insurance is deducted from the health insurance revenues according to the provisions of the Regulation on Health Insurance and legal documents guiding the implementation thereof issued by the competent State agencies.
Chapter II
TASKS AND POWERS OF VIETNAM HEALTH INSURANCE
Article 5.- Vietnam Health Insurance has the following tasks and powers:
1. To organize the nationwide implementation of the Health Insurance Regulation, issued together with Decree No. 58/1998/ND-CP of August 13, 1998 of the Government;
2. To manage the revenues and expenditures of the health insurance fund in the whole country; to propose plans for preservation and development of the health insurance fund and organize the implementation thereof after they are ratified; print, issue and manage the health insurance cards;
3. To manage organizations, personnel as well as material and technical bases within the entire health insurance system according to the stipulations of the State;
4. To organize the training, re-training and fostering of professional skills for personnel; to study and apply scientific-technological advances in the health insurance field; to promote the international health insurance cooperation under the authorization of the Minister of Health;
5. To consider and settle complaints and/or denunciations of the health insurants according to its competence;
6. To organize the work of information, propagation and explanation for the health insurance regime and policies.
Chapter III
GENERAL DIRECTOR AND HIS/HER ASSISTING APPARATUS
Article 6.- Vietnam Health Insurance is managed and run by its General Director according to the one-boss regime. Assistant to the General Director are the Deputy General Directors.
Vietnam Health Insurance’s General Director shall be appointed and dismissed by the Minister of Health at the proposal of Vietnam Health Insurance Management Board and after consulting the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel. Vietnam Health Insurance’s Deputy General Directors shall be appointed and dismissed by the Minister of Health at the proposal of Vietnam Health Insurance General Director;
The assisting apparatus of Vietnam Health Insurance’s General Director is composed of:
1. The Office,
2. The Exploitation Department,
3. The Expertise Department,
4. The Planning-Finance Department,
5. The Organization- Personnel Department,
6. The Internal Audit Department,
7. The International Cooperation Department,
8. The Information and Propaganda Department,
9. The Informatics Center,
10. The Training Center,
11. Vietnam Health Insurance’s Representative Office in Ho Chi Minh City.
Vietnam Health Insurance’s General Director shall specify the functions, tasks, powers and working relationship of the above-said organizations.
Article 7.- Tasks and powers of Vietnam Health Insurance’s General Director:
1. To efficiently use various resources for development of the cause of health insurance;
2. To elaborate the development strategy and action plan to be submitted to Vietnam Health Insurance’s Management Board and organize the implementation thereof after they are ratified.
3. To elaborate and submit to the State management agencies plans on labor, wages and specific health insurance regime in conformity with the State’s regulations;
4. To appoint, dismiss and specify functions, tasks and powers of the following titles: directors and deputy directors of the office, heads and deputy heads of the departments and directors and deputy directors of the centers of Vietnam Health Insurance, after getting the consent of the Minister of Health;
5. To appoint, dismiss and transfer directors of Health Insurance of the provinces, centrally-run cities and branches after consulting the People’s Committees of the respective provinces or centrally-run cities, the branch leadership as well as the Minister of Health. Where opinions are divergent, Vietnam Health Insurance’s General Director shall make appointment and dismissal at the direction of the Minister of Health;
To appoint and dismiss the deputy directors, chief accountant, section heads and equivalent titles of the Health Insurance of the provinces, centrally-run cities and branches;
6. To establish and specify functions, tasks, powers and working relations of the Health Insurance branches of the districts, provincial towns and cities (referred to collectively as the district Vietnam Health Insurance branches) and the specialized professional sections of the Health Insurance of the provinces, centrally-run cities and branches;
7. To establish criteria for officials and employees in the Vietnam Health Insurance system and submit them to the Minister of Health for ratification;
8. To determine the staff and allocate labor norms in the Vietnam Health Insurance system, based on the tasks, wage fund and development requirements of Vietnam Health Insurance;
9. To take in and assign tasks to officials and employees and issue, direct the implementation of the procedures for recruitment of officials, employees as well as laborers in the Vietnam Health Insurance system;
10. To decide the annual wage raise according to the current regulations, for officials, employees and laborers with titles equivalent to expert downward.
Chapter IV
HEALTH INSURANCE OF PROVINCES AND CENTRALLY-RUN CITIES, AND HEALTH INSURANCE OF BRANCHES
Article 8.- The Health Insurance of the provinces and centrally-run cities and Health Insurance of branches are units attached to Vietnam Health Insurance, having their own legal person status, head offices, bank accounts and seals.
Article 9.- The Health Insurance of the provinces and centrally-run cities and branches shall be managed and run by their respective directors according to the one-boss regime. The director shall be assisted by the deputy directors.
The assisting apparatus of the director of the Health Insurance a province or centrally-run city or a branch is composed of:
1. The Administration-General Affairs Section,
2. The Exploitation Section,
3. The Expertise Section,
4. The Accountancy Section.
Particularly, the Health Insurance of Hanoi and Ho Chi Minh City may establish the organization and personnel section.
Article 10.- Tasks and powers of the director of the Health Insurance a province or centrally-run city or a branch:
1. To organize the implementation of and implement the Health Insurance policies within the ambit of his/her assigned responsibilities according to the direction and administration of Vietnam Health Insurance’s General Director; to elaborate projects and plans on the voluntary health insurance to be submitted to Vietnam Health Insurance’s General Director, and organize the implementation thereof after they are ratified;
2. To manage and use the health insurance fund, to pay the costs of medical examination and treatment covered by health insurance in strict compliance with the State’s current regimes and regulations so as to ensure the interests of the health insurance card holders;
3. To draw up a project on the establishment of the district health insurance branches and submit it to Vietnam Health Insurance’s General Director for decision;
4. To appoint and dismiss the deputy heads of sections of the provincial, municipal and branch Health Insurance, heads and deputy heads of the district Health Insurance after getting consent of Vietnam Health Insurance General Director;
5. To sign labor contracts with definite terms with laborers after getting the consent of Vietnam Health Insurance’s General Director;
6. To perform other tasks as authorized by Vietnam Health Insurance’s General Director.
Article 11.- A district Health Insurance branch is attached to the provincial/municipal Health Insurance, managed by its head, has its own office and seal for transactions. The specific tasks and powers of the district Health Insurance branch shall be specified by the General Director of Vietnam Health Insurance.
 

 
MINISTER OF HEALTH
Do Nguyen Phuong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!