Thông tư 78/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 78/1998/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 1998
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÁI BẢO HIỂM

 

Thi hành Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 74/CP ngày 14/6/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm; Nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, tăng mức giữ lại tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Bộ Tài chính quy định hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Thông tư này áp dụng đối với Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm được phép thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nhằm điều chỉnh các hoạt động tái bảo hiểm trên cơ sở hợp đồng nhận tái bảo hiểm và hợp đồng nhượng tái bảo hiểm.

2. Trong Thông tư này, các khái niệm dưới đây được hiểu như sau:

- Doanh nghiệp bảo hiểm: Là doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm theo quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính cấp.

- Hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm bao gồm: Nhận tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm.

- Nhận tái bảo hiểm: Là việc doanh nghiệp bảo hiểm, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhận bảo hiểm một phần hay toàn bộ rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm khác hay của tổ chức bảo hiểm ở nước ngoài.

- Nhượng tái bảo hiểm: Là việc doanh nghiệp bảo hiểm, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam chuyển một phần hay toàn bộ rủi ro đã nhận tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác hay tổ chức bảo hiểm ở nước ngoài.

- Tái bảo hiểm theo chỉ định: Là hoạt động tái bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm theo sự chỉ định của khách hàng hay người đem lại dịch vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm đó.

3. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm:

- Doanh nghiệp bảo hiểm là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm đối với khách hàng tham gia bảo hiểm kể cả trường hợp đã nhượng tái bảo hiểm những rủi to đã nhận bảo hiểm.

- Doanh nghiệp bảo hiểm, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam phải ưu tiên thu xếp tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam trước khi nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài.

 

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

 

1. Quy định về tái bảo hiểm bắt buộc:

a. Trong trường hợp tái bảo hiểm cho các tổ chức bảo hiểm ở nước ngoài, các doanh nghiệp bảo hiểm phải tái bảo hiểm một phần trách nhiệm theo hợp đồng hoặc đơn bảo hiểm gốc cho Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

b. Việc thực hiện tái bảo hiểm bắt buộc cụ thể như sau:

Tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc, tỷ lệ hoa hồng tái bảo hiểm bắt buộc và danh mục nghiệp vụ tái bảo hiểm bắt buộc thực hiện theo bản phụ lục đính kèm Thông tư này.

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm, tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc được tính trên giá trị bảo hiểm thuộc phần trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng hoặc đơn bảo hiểm gốc.

c. Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam có trách nhiệm nhận tái bảo hiểm bắt buộc từ doanh nghiệp bảo hiểm với mức tối thiểu theo quy định.

Trong trường hợp chứng minh được rủi ro mà doanh nghiệp bảo hiểm nhận bảo hiểm không phù hợp với tập quán của thị trường bảo hiểm quốc tế về điều khoản, biểu phí... thì Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam có thể từ chối nhận tái bảo hiểm một phần hoặc toàn bộ rủi ro bảo hiểm đó.

d. Trước khi nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài phần trách nhiệm nhận tái bảo hiểm bắt buộc, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam phải ưu tiên nhượng tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam tới mức tối đa có thể nhận được và thu xếp nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài theo phương thức hiệu quả nhất. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam chứng minh việc thực hiện nhượng tái bảo hiểm phần trách nhiệm đã nhận tái bảo hiểm bắt buộc này.

đ. Quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đối với mỗi rủi ro liên quan tới hợp đồng nhận tái bảo hiểm bắt buộc sẽ bắt đầu và kết thúc cùng với hợp đồng hoặc đơn bảo hiểm gốc của các doanh nghiệp bảo hiểm.

e. Việc thanh toán phí tái bảo hiểm, hoa hồng tái bảo hiểm và bồi thường tái bảo hiểm liên quan đến phần trách nhiệm tái bảo hiểm bắt buộc giữa doanh nghiệp bảo hiểm và Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam được tiến hành hàng quý trên cơ sở bảng thống kê của doanh nghiệp bảo hiểm gốc theo quy định trong hợp đồng tái bảo hiểm.

g. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm hay Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam không thanh toán theo đúng thời hạn nói trên sẽ phải chịu khoản tiền phạt cho thời gian chậm trả như quy định về việc này của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

h. Doanh nghiệp bảo hiểm và Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam có thể thoả thuận các quy định khác trong hợp đồng tái bảo hiểm bắt buộc nhưng không được trái với quy định tại Thông tư này.

2. Quy định về tái bảo hiểm ngoài phần bắt buộc:

a. Sau khi thực hiện tái bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm phải ưu tiên tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam một phần của hợp đồng bảo hiểm trên cơ sở khả năng tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm đó và lợi ích của hai bên trước khi tái bảo hiểm ra nước ngoài.

b. Trừ khi có sự chấp thuận khác của Bộ Tài chính, trường hợp tái bảo hiểm theo chỉ định, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định sau:

- Tỷ lệ tái bảo hiểm chỉ định tối đa cho các tổ chức bảo hiểm nước ngoài: 50% giá trị hợp đồng hoặc đơn bảo hiểm (trừ trường hợp Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam từ chối nhận tái bảo hiểm theo quy định tại khoản c mục 1 Chương này).

- Tỷ lệ tái bảo hiểm chỉ định tối đa cho một tổ chức bảo hiểm nước ngoài: 40% giá trị hợp đồng hoặc đơn bảo hiểm gốc.

c. Doanh nghiệp bảo hiểm không được nhượng tái bảo hiểm toàn bộ (100%) trách nhiệm đã nhận bảo hiểm trong một dịch vụ bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm khác hay cho tổ chức bảo hiểm ở nước ngoài (kể cả sau khi đã thực hiện tái bảo hiểm bắt buộc cho Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam) để hưởng hoa hồng tái bảo hiểm.

3. Quy định về nhận tái bảo hiểm:

Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm nhận tái bảo hiểm từ các doanh nghiệp bảo hiểm khác hay từ các tổ chức bảo hiểm nước ngoài. Khi nhận tái bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải đánh giá kỹ lưỡng từng rủi ro nhận tái bảo hiểm, khả năng tài chính của mình đối với các rủi ro đó và phải tính đến hiệu quả kinh doanh của hoạt động nhận tái bảo hiểm.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/1998. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam vi phạm các quy định tại Thông tư này sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 10, Điều 1, Nghị định số 74/CP ngày 14/6/1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi bổ sung.

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH TỶ LỆ TÁI BẢO HIỂM BẮT BUỘC, TỶ LỆ HOA HỒNG
TÁI BẢO HIỂM BẮT BUỘC VÀ DANH MỤC NGHIỆP VỤ
TÁI BẢO HIỂM BẮT BUỘC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/1998/TT-BTC ngày 9/6/1998
của Bộ Tài chính)

 

1. Tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc:

Tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc được quy định bằng 20% giá trị hợp đồng hoặc đơn bảo hiểm gốc.

2. Danh mục nghiệp vụ tái bảo hiểm bắt buộc và tỷ lệ hoa hồng tái bảo hiểm bắt buộc:

a. Đối với hợp đồng tái bảo hiểm cố định:

 

Nghiệp vụ bảo hiểm áp dụng tái bảo hiểm bắt buộc

Tỷ lệ hoa hồng tái bảo hiểm bắt buộc (%)

- Bảo hiểm vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không.

22

- Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

22

- Bảo hiểm cháy

25

- Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại:

+ Bảo hiểm kỹ thuật (xây dựng, lắp đặt...)

26

+ Bảo hiểm dầu khí

15

+ Các loại bảo hiểm khác phục vụ công trình có vốn đầu tư nước ngoài

24

- Bảo hiểm hàng không

85% tỷ lệ hoa hồng tái bảo hiểm của cùng loại dịch vụ trên thị trường quốc tế.

b. Đối với hợp đồng tái bảo hiểm tạm thời: Tỷ lệ hoa hồng tái bảo hiểm bắt buộc bằng 85% tỷ lệ hoa hồng tái bảo hiểm của cùng loại dịch vụ trên thị trường quốc tế.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 78/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 78/1998/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 09/06/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 78/1998/TT-BTC
Hanoi, June 09, 1998

 
CIRCULAR
STIPULATING REINSURANCE BUSINESS OPERATION
In furtherance of Decree No.100-CP of December 18, 1993 of the Government on the insurance business and Decree No.74-CP of June 14, 1997 of the Government on the amendments and supplements to a number of articles of Decree No.100-CP of December 18, 1993 of the Government on the insurance business; in order to enhance the State management over reinsurance business operation and increase the retention rate on Vietnam's insurance market;
The Ministry of Finance hereby stipulates reinsurance business operation as follows:
I. GENERAL PROVISIONS
1. This Circular shall apply to the Vietnam National Reinsurance Company and insurance enterprises which are lawfully established and operate in Vietnam, in order to regulate reinsurance operation on the basis of reinsurance contracts and reinsurance-ceding contracts.
2. In this Circular, the following definitions shall be understood as follows:
- Insurance enterprises are enterprises licensed to conduct insurance and reinsurance business operation under the specific stipulation in the certificates of full qualifications for insurance business activities granted by the Ministry of Finance.
- Reinsurance business operation includes reinsurance and reinsurance ceding.
- Reinsurance means the reinsurance by an insurance enterprise or the National Reinsurance Company of Vietnam of a part or whole of the risk of another insurance enterprise or a foreign insurance organization.
- Reinsurance ceding means the transfer by an insurance enterprise or the National Reinsurance Company of Vietnam of a part or whole of the reinsured risk to another insurance enterprise or a foreign insurance organization.
- Designated reinsurance means reinsurance activities of an insurance enterprise according to the designation by its clients or persons who offer insurance services to such insurance enterprise.
3. The principles for reinsurance business operation:
- The insurance enterprise is the only organization that takes liability to its clients who participate in the insurance, even in cases where the reinsurance of insured risks is ceded.
- The insurance enterprises and the Vietnam National Reinsurance Company shall have to arrange reinsurance first for insurance enterprises licensed to operate in Vietnam before ceding reinsurance abroad.
II. SPECIFIC PROVISIONS
1. Provisions on compulsory reinsurance:
a/ In cases where they undertake reinsurance for foreign insurance organizations, the insurance enterprises shall have to reinsure part of the liabilities under the original insurance policies or applications to the Vietnam National Reinsurance Company.
b/ The compulsory reinsurance shall be effected as follows:
The compulsory reinsurance rates, the compulsory reinsurance commission rates and the list of compulsory reinsurance operations shall comply with the appendix enclosed with this Circular.
In case of co-insurance, the compulsory reinsurance rate shall be calculated on the insured value for which the concerned insurance enterprise is liable under the original insurance policy or application.
c/ The Vietnam National Reinsurance Company shall have to assume compulsory reinsurance from insurance enterprises with the prescribed minimum rates.
In cases where it can prove that the risk insured by an insurance enterprise is not in conformity with the practices on the international insurance market in terms of insurance clauses, premium levels ..., the Vietnam National Reinsurance Company may refuse to reinsure part or whole of such insured risk.
d/ Before ceding abroad the compulsory reinsurance liability, the Vietnam National Reinsurance Company shall have to cede the reinsurance first to insurance enterprises licensed to operate in Vietnam at the maximum level possible and arrange its reinsurance ceding abroad in the most effective way. In cases of necessity, the Ministry of Finance shall request the Vietnam National Reinsurance Company to prove the ceding of reinsurance of the part of liability it has assumed under such compulsory reinsurance.
e/ The interests and obligations of the Vietnam National Reinsurance Company in respect of each risk assumed under the compulsory reinsurance contracts shall arise and terminate together with the original insurance policies or applications of the insurance enterprises.
f/ The payment of reinsurance premium, reinsurance commission and reinsurance indemnity in relation to the liability arising out of a compulsory reinsurance contract between an insurance enterprise and the Vietnam National Reinsurance Company shall be made quarterly on the basis of the statistical sheet prepared by the original insurance enterprise in accordance with the reinsurance contract.
g/ In cases where it fails to make payment within the above-said time limit, an insurance enterprise or the Vietnam National Reinsurance Company shall have to pay a fine for the period of delayed payment as prescribed by the State Bank of Vietnam.
h/ The insurance enterprises and the Vietnam National Reinsurance Company may agree to include other provisions in the compulsory reinsurance contracts, provided that such provisions are not contrary to the stipulations of this Circular.
2. Provisions on non-compulsory reinsurance:
a/ After undertaking the compulsory reinsurance under the stipulations of this Circular, the insurance enterprises shall have to reinsure first for the insurance enterprises licensed to operate in Vietnam part of the insurance policies on the basis of the financial capability of such insurance enterprises and the mutual interests before making reinsurance abroad.
b/ In cases of designated reinsurance, the insurance enterprises shall have to abide by the following stipulations, unless otherwise permitted by the Ministry of Finance:
- The maximum rate of designated reinsurance prescribed for foreign insurance organizations shall be 50% of the value of the original insurance policy or application (except for cases where the Vietnam National Reinsurance Company refuses to undertake reinsurance as stipulated in Item c, Clause 1 of this Chapter).
- The maximum rate of designated reinsurance prescribed for a single foreign insurance organization shall be 40 % of the value of the original insurance policy or application.
c/ An insurance enterprise shall not be allowed to cede the reinsurance of the whole (100%) of the liability it has insured in an insurance service to another insurance enterprise or an insurance organization abroad (even after its compulsory reinsurance to the Vietnam National Reinsurance Company) to get reinsurance commission.
3. Provisions on the reinsurance acceptance:
The Ministry of Finance encourages insurance enterprises to accept reinsurance from other insurance enterprises or from foreign insurance organizations. Before accepting the reinsurance, an insurance enterprise must carefully assess risks to be reinsured, its own financial capability to indemnify against such risks and take into account the business efficiency of the reinsurance operation.
III. IMPLEMENTATION PROVISIONS
1. This Circular takes effect from July 1st, 1998. All previous stipulations which are contrary to this Circular are now annulled.
2. Any insurance enterprise or the Vietnam National Reinsurance Company that violates provisions of this Circular shall be handled according to the provisions of Clause 10, Article 1 of Decree No.74-CP of June 14, 1997 of the Government on the amendments and supplements to a number of articles of Decree No.100-CP of December 18, 1993 of the Government on the insurance business.
Any problems arising in the course of implementation of this Circular shall be promptly reported by insurance enterprises and the Vietnam National Reinsurance Company to the Ministry of Finance for consideration and appropriate amendments and/or supplements.
 

 
THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Tran Van Ta

 
APPENDIX
PRESCRIBING THE COMPULSORY REINSURANCE RATES, COMPULSORY REINSURANCE COMMISSION RATES AND THE LIST OF OPERATIONS SUBJECT TO COMPULSORY REINSURANCE
(Issued together with Circular No. 78/1998/TT-BTC of June 9, 1998 of the Ministry of Finance)
1. The compulsory reinsurance rates
The compulsory reinsurance rates shall be set equal to 20% of the value of the original insurance policies or applications
2. List of operations subject to compulsory reinsurance and the compulsory reinsurance commission rates:
a/ For fixed reinsurance contracts:
The operations The compulsory subject to compulsory reinsurance reinsurance commission rates (%)
- Land, sea, river, railway and air transport insurance 22
- Hull and shipowners' civil liability insurance 22
- Fire insurance 25
- Property and casualty insurance:
+ Technical insurance (construction and/or installation insurance) 26
+ Petroleum insurance 15
+ Other types of insurance for foreign investment projects 24
- Aviation insurance 85% of the reinsurance commission rate applicable to the same type of service on the
international market.
b/ For temporary reinsurance contracts: The compulsory reinsurance commission rates shall be equal to 85% of the reinsurance commission rates applicable to the same type of services on the international market.

 
THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Tran Van Ta

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!