Quyết định 1499/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 – 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1499/QĐ-BHXH

Quyết định 1499/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 – 2020
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1499/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:10/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 1499/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 – 2020

____________________________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 - 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016;

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP với các nội dung sau:

A. MỤC TIÊU

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hồ sơ, biểu mẫu, quy trình và thủ tục kê khai, thu nộp, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 49 giờ.

1. Rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình, thực hiện trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ.

2. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình, quy định, mẫu biểu, hồ sơ về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

3. Nghiên cứu sửa đổi quy trình quản lý chi trả, thanh quyết toán chi các  chế độ BHXH, BHYT, BHTN và quản lý người hưởng.

II. Xây dựng phương án kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ đơn vị trong toàn Ngành và với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

1. Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các đơn vị trong toàn Ngành

a) Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên toàn bộ hệ thống từ BHXH Việt Nam đến BHXH cấp huyện.

b) Triển khai thực hiện tích hợp hệ thống ISO điện tử vào dự án hệ thống quản lý văn bản và điều hành của ngành.

c) Thực hiện liên thông dữ liệu trong quản lý, chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” nhằm theo dõi kiểm tra, xử lý, đôn đốc tiến độ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC của BHXH địa phương qua mạng trực tuyến.

d) Xây dựng phần mềm liên thông các phần mềm nội bộ ngành BHXH.

2. Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan

a) Xây dựng đề án liên thông cơ sở dữ liệu giữa cơ quan BHXH và các bộ, ngành, đơn vị có liên quan (UBND các cấp, Công an, Thuế, Hải quan, Kho bạc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội Y tế, Ngân hàng, Bưu điện, cơ quan thi hành án, cơ sở khám chữa bệnh đơn vị sử dụng nhằm trao đổi thông tin về đơn vị sử dụng lao động và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong việc thực hiện các thủ tục kê khai thu nộp, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

b) Thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ.

c) Xây dựng và liên thông dữ liệu thu, cấp sổ, thẻ, chi trả BHTN.

d) Phối hợp thực hiện liên thông, kết nối, trao đổi thông tin với các bộ ngành.

III. Xây dựng cơ sở pháp lý, hạ tầng và hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc về đối tượng tham gia, đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; triển khai ứng dụng chữ ký số trong thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực: kê khai, thu, chi và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN

1. Xây dựng cơ sở pháp lý

a) Nghiên cứu đề xuất trình Chính phủ xây dựng Nghị định về giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực về BHXH, BHYT.

b) Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam theo Khung Chính phủ điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành tại Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/04/2015.

c) Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của Ngành giai đoạn 2016 - 2020 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định.

d) Xây dựng quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong toàn hệ thống.

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở dữ và tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số

a) Cập nhật, hoàn thiện và triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai hồ sơ tham gia BHXH, BHYT trên toàn quốc.

b) Nghiên cứu sửa đổi, nâng cấp phần mềm quản lý thu BHXH, BHYT cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

c) Nghiên cứu sửa đổi, nâng cấp phần mềm quản lý chi (QLCHI), phần mềm kế toán.

d) Xây dựng đề án ứng dụng trực tuyến mức độ 3 và 4 trong việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

đ) Xây dựng đề án ứng dụng trực tuyến mức độ 3 trong việc chi trả các chế độ BHXH.

e) Kết nối liên thông giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc với cơ quan BHXH; ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử về đề nghị thanh toán và duyệt thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

g) Xây dựng danh mục hồ sơ thanh toán trực tiếp, chức năng kê khai hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp phần mềm Giao dịch BHXH điện tử Phiên bản 2.0 hoặc trên phần mềm giám định. Thí điểm tại một số địa phương, nhân rộng mô hình trên toàn hệ thống.

h) Nghiên cứu, đề xuất bổ sung danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi giải quyết của Ngành trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

i) Triển khai áp dụng chữ ký số các giao dịch nội bộ cơ quan BHXH và giữa cơ quan BHXH với các đơn vị, tổ chức có quan hệ công tác (UBND các cấp, Công an, cơ quan Thi hành án, Ngân hàng, Kho bạc, Thuế, Trung tâm dịch vụ việc làm, Bưu điện, đơn vị sử dụng lao động) trong lập và chuyển báo cáo, dữ liệu điện tử liên quan đến công tác chi trả, thanh toán đa tuyến; lập và chuyển báo cáo dữ liệu điện tử của các báo cáo tài chính hàng quý, năm.

k) Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý đối tượng tham gia, đối tượng hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

IV. Tổ chức đào tạo, tập huấn

1. Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức toàn Ngành về khai thác, ứng dụng chữ ký số, quản lý và sử dụng các phần mềm nghiệp vụ.

2. Tập huấn cho các đơn vị, BHXH tỉnh, thành phố về triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam theo Khung Chính phủ điện tử sau khi được phê duyệt.

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh trực tiếp chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành BHXH.

2. Giao Ban Pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP.

3. Các đơn vị: Pháp chế, Thu, Sổ, thẻ, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Kế toán, Tổ chức cán bộ Văn phòng, Trung tâm CNTT, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Phục lục kèm theo và định kỳ hàng quý (trước 15/3, 15/6, 15/9 và 15/12) có báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gửi Ban Pháp chế để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-BHXH ngày 10/12/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Tiến độ thực hiện

I

Tiếp tục rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình, quy định, biểu mẫu, thực hiện trong tất cả các lĩnh vực: kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN

1

Rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình, quy định, biểu mẫu, thực hiện trong tất cả các lĩnh vực: kê khai, thu nộp và giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Ban Pháp chế

Các Ban:Thu, Sổ, thẻ, Tài chính - Kế toán, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT và các đơn vị khác có liên quan

Hàng năm

2

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình, quy định, mẫu biểu, hồ sơ về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Ban Thu Ban Sổ, thẻ

Trung tâm CNTT

Hàng năm

3

Nghiên cứu sửa đổi quy trình quản lý chi trả, thanh quyết toán chi các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng

Ban Tài chính- Kế toán

Ban Thực hiện chính sách BHXH TT CNTT

Hàng năm

II

Xây dựng phương án kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan BHXH trên toàn quốc và với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH để thực hiện giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Trung tâm CNTT Ban Thực hiện chính sách BHYT

Năm 2017

2

Xây dựng và liên thông dữ liệu thu, cấp sổ, thẻ, chi trả BHTN

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Các Ban; Thu, Sổ, thẻ, Tài chính- Kế toán Trung tâm CNTT Ngành Lao động thương binh xã hội

Năm 2016

3

Hoàn thiện dữ liệu và cấp thẻ BHYT theo số định danh cá nhân

Ban Thu

Ban Sổ- thẻ Trung tâm CNTT

Năm 2016 - 2017

4

Nghiên cứu, triển khai việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử

Ban Sổ- thẻ

Các Ban: Thu, Thực hiện chính sách BHYT, Thực hiện chính sách BHXH TT CNTT

Giai đoạn 2018 - 2020

5

Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên toàn bộ hệ thống từ BHXH Việt Nam đến BHXH cấp huyện.

Văn phòng

Các đơn vị có liên quan BHXH tỉnh, thành phố

Hoàn thành trong quý III/2016.

6

Tích hợp hệ thống ISO điện tử vào dự án hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ngành

 

 

 

6.1

Xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với 06 TTHC trong đăng ký giao dịch điện tử

Pháp chế

Văn phòng Trung tâm CNTT

Hoàn thành trước 30/01/2016.

6.2

Xây dựng bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (mô hình khung) đối với 33 quy trình giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: Thu, Sổ - Thẻ, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Tài chính - Kế toán

Ban: Thu, Sổ - Thẻ, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Tài chính - Kế toán

Văn phòng

Hoàn thành trước 30/01/2016.

6.3

Tích hợp 12 quy trình giải quyết công việc và 04 quy trình điều hành (ISO điện tử) vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ngành và đưa và khai thác tại BHXH Việt Nam.

Văn phòng

Trung tâm CNTT

Hoàn thành trong quý II/2016

6.4

Tích hợp 35 quy trình giải quyết công việc còn lại và rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy trình

Văn phòng

Trung tâm CNTT

Hoàn thành trong năm 2016.

7

Thực hiện liên thông dữ liệu trong quản lý, chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” qua mạng trực tuyến

Ban Pháp chế

Trung tâm CNTT BHXH các tỉnh, thành phố

Quý I/2016

8

Xây dựng phần mềm liên thông các phần mềm nội bộ ngành BHXH

Trung tâm CNTT

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan

Năm 2016 - 2020

9

Xây dựng đề án liên thông cấp mã doanh nghiệp, thuế, BHXH quản lý nhằm giảm thủ tục kê khai tham gia BHXH, BHYT đối với đơn vị và người tham gia

Ban Thu

Thuế KH và ĐT Các cơ quan khác có liên quan

 

9.1

Xây dựng đề án phối hợp chia sẻ thông tin giữa cơ quan kế hoạch - đầu tư, thuế, BHXH trình Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

 

Trước 31/12/2016

9.2

Sửa quy trình, mẫu biểu, hồ sơ để thực hiện liên thông cấp phép doanh nghiệp nộp thuế và nộp BHXH

 

 

Trước 30/3/2018

10

Xây dựng quy trình chuyển dữ liệu điện tử, kết nối với Ngân hàng, Kho bạc, Thuế, Thi hành án, Bưu điện.

Ban Tài chính- Kế toán

 

Năm 2016

11

Xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám chữa bệnh để quản lý thu hồi thẻ BHYT không còn giá trị sử dụng và thẻ của những trường hợp ngừng đóng

Ban Thu

Ban Sổ - thẻ Ban Thực hiện chính sách BHXH Trung tâm CNTT Các đơn vị có liên quan

Năm 2017

12

Thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ

Văn phòng

Trung tâm CNT

Hoàn thành trước 01/01/2016.

13

Phối hợp thực hiện liên thông, kết nối, trao đổi thông tin với các bộ, ngành

Trung tâm CNTT

Các đơn vị: Thu, Sổ, thẻ, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Tài chính- Kế toán, Pháp chế

Năm 2016 - 2020

III

Xây dựng cơ sở pháp lý, hạ tầng và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc về đối tượng tham gia, đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; triển khai ứng dụng chữ ký số trong thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực: kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN

1

Xây dựng cơ sở pháp lý

 

 

 

1.1

Đề xuất xây dựng Nghị định về giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực về BHXH, BHYT.

Ban Pháp chế

Ban: Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Tài chính- Kế toán, Thu, Ban Sổ - thẻ, TT CNTT

Quý I/2016

1.2

Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam theo Khung Chính phủ điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành tại Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/04/2015

Trung tâm CNTT

 

Hoàn thành 01/2016

1.3

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của Ngành giai đoạn 2016 - 2020 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định

Trung tâm CNTT

 

Trước 31/01/2016

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu và tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký

2.1

Triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai hồ sơ tham gia BHXH, BHYT trên toàn quốc

Ban Thu

Trung tâm CNTT

Năm 2016

2.2

Sửa đổi, nâng cấp phần mềm quản lý thu BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Ban Thu Ban Sổ- thẻ

Trung tâm CNTT

Hoàn thành trước 31/12/2015

2.3

Xây dựng Đề án ứng dụng trực tuyến mức độ 3 trong việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH:

- Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

- Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Trung tâm CNTT

Năm 2016 - 2017

Trước 31/12/2016

Trước 01/6/2017

2.4

Xây dựng đề án ứng dụng trực tuyến mức độ 4 trong việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Trung tâm CNTT

Năm 2019 - 2020

2.5

Xây dựng Đề án ứng dụng trực tuyến mức độ 3 trong việc chi trả các chế độ BHXH

Ban Tài chính- Kế toán

TT CNTT, Ban Thực hiện chính sách BHXH

Năm 2016

2.6

Sửa đổi, nâng cấp phần mềm QLCHI; phần mềm Kế toán

Ban Tài chính- Kế toán

Trung tâm CNTT, Ban Thực hiện chính sách BHXH

Năm 2016

2.7

Kết nối liên thông giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc với cơ quan BHXH; ứng dụng chữ ký số trong giao dịch dữ liệu điện tử KCB BHYT đề nghị thanh toán và được duyệt thanh toán:

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Trung tâm CNTT

Năm 2017-2018

- Xây dựng quy trình, thủ tục pháp lý về trao đổi dữ liệu điện tử khám, chữa bệnh BHYT trên môi trường mạng; thông báo đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử I-VAN trong thanh toán chi phí KCB BHYT, kết nối liên thông phần mềm tiếp nhận, giám định BHYT với phần mềm Giao dịch BHXH điện tử Phiên bản 2.0 của Ngành

Quý I, II năm 2016

- Thí điểm xác nhận chữ ký số trên dữ liệu KCB BHYT điện tử tại các cơ sở y tế có yêu cầu sử dụng chữ ký số trong việc cung cấp dữ liệu và đã đáp ứng đầy đủ thông tin tại 05 bảng theo Công văn số 9324/BYT-BH:

Từ quý III năm 2016

- Triển khai nhân rộng đối với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã cung cấp đầy đủ thông tin 05 bảng theo Công văn số 9324/BYT-BH.

Quý I/ 2017

2.8

- Xây dựng danh mục hồ sơ thanh toán trực tiếp, chức năng kê khai hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp phần mềm Giao dịch BHXH điện tử Phiên bản 2.0 hoặc trên phần mềm Tiếp nhận dữ liệu thanh toán trực tiếp.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

 

Quý III, IV/ 2016.

- Thí điểm tại một số địa phương, nhân rộng mô hình trên toàn hệ thống.

Quý II/2017

2.9

Nghiên cứu, đề xuất bổ sung danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi phụ trách của đơn vị trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020

Ban: Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Tài chính - Kế toán, Thu, Sổ - thẻ, TT CNTT

 

Năm 2016

2.10

Triển khai áp dụng chữ ký số các giao dịch nội bộ cơ quan BHXH và giữa cơ quan BHXH với các đơn vị, tổ chức có quan hệ công tác:

- Sử dụng chữ ký số trong lập và chuyển báo cáo, dữ liệu điện tử liên quan đến công tác chi trả, lập và chuyển báo cáo dữ liệu điện tử của các báo cáo tài chính hàng quý, năm.

- Sử dụng chữ ký số trong giao dịch với Ngân hàng, Kho bạc, Thuế để chuyển tiền, nhận chứng từ điện tử.

Ban Tài chính- Kế toán

TTCNTT BHXH các tỉnh, thành phố UBND các cấp, Công an, cơ quan thi hành án, Bưu điện, Ngân hàng, đơn vị sử dụng lao động

Năm 2016

2.11

Triển khai nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN điện tử

Ban Thu

Ban Tài chính -  Kế toán Trung tâm CNTT

Giai đoạn 2017-2018

3

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dụng cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Trung tâm CNTT

Ban Thu
 Ban Sổ - thẻ

Năm 2016 - 2017

4

Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý người hưởng các chế độ BHXH

Ban Tài chính -   Kế toán

Trung tâm CNTT Ban Thực hiện chính sách BHXH

Giai đoạn 2016 - 2018

IV

Tổ chức đào tạo, tập huấn

 

 

 

1

Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức toàn Ngành về khai thác, ứng dụng chữ ký số, quản lý và sử dụng các phần mềm nghiệp vụ

Trung tâm CNTT

Ban TCCB Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Năm 2016 - 2020

2

Tập huấn cho các đơn vị, BHXH tỉnh, thành phố về triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam theo Khung Chính phủ điện tử sau khi được phê duyệt.

Trung tâm CNTT

Ban TCCB Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Năm 2016

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi