Thông tư liên tịch 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ CÔNG AN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN VIỆC HỌC VÀ KIỂM TRA LẠI LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI XE, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC
VỀ PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Liên tịch Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ có thời hạn như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ (sau đây gọi là học và kiểm tra) đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (kể cả người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông) có hành vi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp Luật Giao thông đường bộ có thời hạn 60 ngày, 90 ngày (sau đây gọi là người vi phạm giao thông).

2. Đối tượng áp dụng

2.1. Cá nhân là người Việt Nam vi phạm giao thông. Trường hợp người vi phạm là quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện và những người thuộc lực lượng Công an nhân dân điều khiển các loại xe phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

2.2. Cá nhân là người nước ngoài vi phạm giao thông. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

2.3. Cơ quan tổ chức học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ (sau đây gọi là cơ quan tổ chức học và kiểm tra).

3. Cơ quan tổ chức học và kiểm tra bao gồm:

3.1. Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (sau đây gọi tắt là Phòng cảnh sát giao thông) thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.2. Công an quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Công an cấp huyện).

 


II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Nội dung, hình thức, thời gian học

1.1. Nội dung học: Những quy định của Luật Giao thông đường bộ, biển báo hiệu đường bộ, kết hợp với vận dụng trên sa hình.

1.2. Hình thức học: Người vi phạm phải dự học tập trung, được hướng dẫn nghiên cứu tài liệu.

1.3. Thời gian học: Đối với người điều khiển xe môtô hai, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên, xe lam, xích lô máy, máy kéo có trọng tải đến 1000 kg, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông thời gian học 04 giờ; Đối với người điều khiển ôtô các loại thời gian học 08 giờ (trong một ngày).

2. Câu hỏi, thời gian, phương pháp kiểm tra

2.1. Câu hỏi kiểm tra được sử dụng trong bộ câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của ngành giao thông vận tải, cụ thể:

2.1.1. Đối với người vi phạm điều khiển xe môtô hai, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên, xe lam, xích lô máy, máy kéo có trọng tải đến 1000 kg, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông kiểm tra 10 câu hỏi (05 câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ, 03 câu hỏi về biển báo, 02 câu hỏi về sa hình) trong thời gian 10 phút và phải trả lời đúng 08 câu hỏi trở lên thì đạt yêu cầu.

2.1.2. Đối với người vi phạm điều khiển xe ôtô các loại kiểm tra 20 câu hỏi (10 câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ, 06 câu hỏi về biển báo, 04 câu hỏi về sa hình) trong thời gian 20 phút và phải trả lời đúng 16 câu hỏi trở lên thì đạt yêu cầu.

2.2. Phương pháp kiểm tra: Thực hiện bằng phương pháp trắc nghiệm trên giấy hoặc bằng máy do Thủ trưởng cơ quan tổ chức học và kiểm tra quyết định.

2.3. Người vi phạm kiểm tra không đạt yêu cầu thì phải dự kiểm tra lại (không phải học lại) đến khi đạt yêu cầu trước khi nhận lại Giấy phép lái xe.

3. Trách nhiệm của người vi phạm

3.1. Khi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi là quyết định xử phạt), người vi phạm phải đăng ký nơi học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ, cụ thể: Đăng ký học và kiểm tra tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện là các cơ quan của người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt hoặc tại Phòng cảnh sát giao thông nơi cư trú của người vi phạm. Trường hợp quyết định xử phạt do người có thẩm quyền của các cơ quan khác (không thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện) ra quyết định xử phạt thì đăng ký học và kiểm tra tại Phòng cảnh sát giao thông nơi cư trú của người vi phạm hoặc Phòng Cảnh sát giao thông thuộc địa phương cơ quan của người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt.

Người vi phạm không thể đến học và kiểm tra đúng lịch học mà có lý do chính  đánh (có xác nhận của chính quyền địa phương, cơ quan công tác, cơ quan y tế…) thì phải thông báo cho cơ quan đã đăng ký học và kiểm tra biết, đồng thời phải đăng ký cụ thể thời gian học tiếp theo.

3.2. Khi đăng ký người vi phạm viết trực tiếp vào mặt sau của quyết định xử phạt (bản lưu tại cơ quan xử phạt) nội dung: Họ tên, nơi cư trú; nơi đăng ký học; ngày, tháng, năm và ký tên; trường hợp đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông (không phải là cơ quan ra quyết định xử phạt) thì mang theo quyết định xử phạt đến để đăng ký, sau khi học và kiểm tra đạt yêu cầu được nhận biên bản học và kiểm tra để xuất trình với cơ quan ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

4. Trách nhiệm của người có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

4.1. Hướng dẫn người vi phạm đăng ký học và kiểm tra theo quy định tại điểm 3.2 Phần II của Thông tư này.

4.2. Trả giấy phép lái xe cho người vi phạm khi có kết quả kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đạt yêu cầu.

5. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức học và kiểm tra

5.1. Khi người vi phạm mang quyết định xử phạt đến đăng ký học và kiểm tra phải tiếp nhận, xếp lịch học; thông báo cho người vi phạm thời gian học.

5.2. Tổ chức việc học và kiểm tra ít nhất một tuần một lần khi có người đăng ký.

5.3. Lập Biên bản học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ (Mẫu ban hành theo Thông tư này). Trường hợp không đạt yêu cầu thì thông báo ngày kiểm tra lại vào tuần tiếp theo.

6. Kinh phí cho việc tổ chức học và kiểm tra

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính thì kinh phí cho việc tổ chức học và kiểm tra được lấy từ kinh phí an toàn giao thông hàng năm của địa phương.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh, thành phố) chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc Phòng cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Bộ Giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các quy định tại Thông tư này.

3. Ủy ban nhân dân các cấp theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để chỉ đạo thực hiện các quy định tại Thông tư này.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt), Bộ Giao thông vận tải (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam) để nghiên cứu giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỨ TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

THỨ TRƯỞNG

Trung tướng Trần Đại Quang

 

 


Mẫu ban hành theo Thông tư số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT ngày 31/7/2008

 

(1)………………

(2)……………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(3)………., Ngày…. tháng….. năm…..

 

BIÊN BẢN HỌC VÀ KIỂM TRA LẠI
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 

Họ tên người vi phạm:……………………………..Sinh năm……. Nam/Nữ

Nơi cư trú:………………………………………………………………………

Nơi công tác:……………………………………………………………………

Giấy phép lái xe số…………. hạng……. Đã học tại cơ sở đào tạo lái xe:……..

……………Đã bị tước quyền sử dụng GPLX từ ngày……/…../…..đến ngày….../…../…..

 

I. KẾT QUẢ HỌC LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 

Đã học Luật Giao thông đường bộ tại:………………………………………….....

Thời gian học Luật GTĐB: Đủ…… giờ, từ……….…. đến……………………….

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 

Lần thứ 1:                                                                                   Đề số:………….

 

SỐ CÂU HỎI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TRẢ LỜI

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ CÂU HỎI

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TRẢ LỜI

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời đúng…… câu/…… câu.

Đạt………, không đạt………..

 

Người học và làm bài kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người hướng dẫn và kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký ghi rõ họ và tên đóng dấu)

 

(1) Tên cơ quan chủ quản

(2) Tên cơ quan tổ chức kiểm tra

(3) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 

Lần thứ 2: (Ngày…. tháng….. năm)                                                        Đề số:………

 

SỐ CÂU HỎI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TRẢ LỜI

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ CÂU HỎI

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TRẢ LỜI

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời đúng…… câu/…… câu.

Đạt………, không đạt………..

 

Người làm bài kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người hướng dẫn kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký ghi rõ họ và tên đóng dấu)

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư liên tịch 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Công an; Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Lê Mạnh Hùng; Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 31/07/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY - THE MINISTRY OF TRANSPORT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom - Happiness
----------

No. 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT

Hanoi, July 31,2008

 

JOINT CIRCULAR

NO. 04/TTLT-BCA-BGTVT OF JULY 31,2008, GUIDING THE LEARNING AND RE-EXAMINATION OF THE ROAD TRAFFIC LAW APPLICABLE TO PERSONS WHO HAVE BEEN DEPRIVED OF THE RIGHT TO USE DRIVING LICENSES OR CERTIFICATES OF TRAINING IN ROAD TRAFFIC LAW KNOWLEDGE

Pursuant to the Government's Resolution No. 32/2007/NQ-CP of June 29, 2007, on a number of urgent measures to curb traffic accidents and congestions;

Pursuant to the Government's Decree No. 146/ 2007/ND-CP of September 14, 2007, on the sanctioning of administrative violations in the domain of road traffic;

The Public Security Ministry and the Transport Ministry jointly guide the learning and re-examination of the Road Traffic Law applicable to drivers of road motor vehicles who have been deprived of the right to use driving licenses or certificates of training in road traffic law knowledge for a definite time as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope of regulation

This Circular guides the learning and reexamination of the Road Traffic Law (below referred to as the learning and examination) applicable to drivers of road motor vehicles (including drivers of special-use vehicles and machines operating on roads) who have committed acts of administrative violation of the road traffic law and have been subjected to the sanction of deprivation of the right to use driving licenses or certificates of training in road traffic law knowledge for a duration of 60 days or 90 days (below referred to as traffic law violators).

2. Subjects of application

2.1. Vietnamese individuals who violate the traffic law. Violators who are army men on service or reserve army men during the time of intensive training or servicemen in the people's public security force driving vehicles of all kinds for defense or security purposes are not governed by this Circular.

2.2. Foreign individuals who violate the traffic law. In case treaties to which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded contain provisions different from those of this Circular, the provisions of these treaties prevail.

2.3. Agencies that organize the learning and re-examination of the Road Traffic Law for persons who have been deprived of driving licenses or certificates of training in road traffic law knowledge (below referred to as learning and re-examination organizing agencies).

3. Learning and re-examination organizing agencies include:

3.1. Road and railway traffic police sections (below referred to as traffic police sections) of provincial/municipal Police Departments.

3.2. Police offices of urban districts, rural districts, provincial towns or cities (below referred to as district-level police offices).

II. SPECIFIC PROVISIONS

1. Learning contents, forms and duration

1.1. Learning contents: The provisions of the Road Traffic Law, road signs and application of these provisions and road signs to a number of hypothetical traffic situations.

1.2. Learning forms: Violators shall attend training courses and receive guidance on studying learning materials.

1.3. Learning duration: For drivers of two-wheeled and three-wheeled motor vehicies with a cylinder capacity of 50 cm3 or more lambrettas

(a kind of three-wheeled motor vehicles), motorized pedicabs, tractors of a tonnage of up to 1.000 kg, special-purpose vehicles and machines operating on roads, the learning duration is 4 hours. For drivers of automobiles of all kinds, the learning duration is 8 hours (within a day).

2. Examination questions, duration and mode

2.1. Questions to be used for examination are taken from a set of questions for testing and grant of road motor vehicle driving licenses by the transport sector, specifically:

2.1.1. Violators who drive two-wheeled and three-wheeled motor vehicles with a cylinder capacity of 50 cm3 or more, lambrettas, motorized pedicabs, tractors of a tonnage of up to 1,000 kg. and special-purpose vehicles and machines operating on roads shall answer 10 questions (5 questions about the Road Traffic Law. 3 questions about road signs and 2 questions about hypothetical traffic situations) within 10 minutes and will pass the examination if they correctly answer 8 questions or more.

3.1.2. Violators who drive automobiles of all kinds shall answer 20 questions (10 questions about the Road Traffic Law, 6 questions about road signs and 4 questions about hypothetical traffic situations) within 20 minutes and will pass the examination if they correctly answer 16 or more questions.

2.2. Mode of examination: Examinations may be conducted by mode of multiple-choice tests on papers or testing machines, as decided by heads of learning and examination organizing agencies.

2.3 Violators who fail an examination shall take a re-examination (without having to attend another learning course) and will not be granted driving licenses until they pass the re-examination.

3. Responsibilities of violators

3.1. Upon receiving administrative violation sanctioning decisions (below referred to as sanctioning decisions), violators shall register places for learning and re-examination of the Road Traffic Law. Specifically, they shall register for learning and examination with traffic police sections or district-level police offices of persons who have issued sanctioning decisions or with traffic police sections of localities where the violators reside. In case sanctioning decisions are issued by competent persons of agencies other than traffic police sections or district-level police offices, violators shall register the learning and examination with trafic police sections of localities where they reside or where agencies of competent persons having issued sanctioning decisions are headquartered.

Violators who cannot come to learn and take examinations on schedule for plausible reasons (with certification of local administrations, working offices or health establishments) shall notify such to agencies with which they have registered the learning and examination and, at the same time, register for a subsequent learning course.

3.2. Upon making registration, a violator shall write on the back side of the sanctioning decision (the copy to be kept at the sanctioning agency) the following: his/her full name and place of residence: registered place of learning; date (day. month and year) and his/her signature. In case of registration with traffic police sections other than those agencies having issued sanctioning decisions, violators shall, upon making registration, produce these sanctioning decisions. After completing the learning and passing the examination, they may receive written records of learning and examination for production to agencies that have issued decisions on deprivation of the right to use driving licenses.

4. Responsibilities of persons competent to deprive of the right to use driving licenses

4.1. To guide violators in registering for learning and examination under Point 3.2. Part II of this Circular.

4.2. To return driving licenses to violators when receiving the latter's pass results of the reexamination of the Road Traffic Law.

5. Responsibilities of learning and examination organizing agencies

5.1.To receive violators who produce sanctioning decisions for learning and examination registration and set learning schedules for them: to notify violators of the learning time.

5.2. To organize the learning and examination at least once every week if there are registrants.

5.3. To make written records of learning and examination of the Road Traffic Law (according to a set form, no! printed herein). For violators who fail the examination, they shall notify them of a date of re-examination on the next week.

6. Funds for organizing the learning and examination

These funds comply with the Finance Ministry's guidance. In the absence of the Finance Ministry's guidance, learning courses and examinations will be covered by annual local budget allocations for assurance of traffic safety.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The Public Security Ministry (the Road and Railway Traffic Police Department and provincial/ municipal Police Departments) shall direct, guide and urge traffic police sections and district-level police offices in implementing this Joint Circular.

2. The Transport Ministry (the Vietnam Road Administration) shall direct functional agencies in implementing this Joint Circular.

3. People's Committees at all levels shall, within their competence provided in the Government's Decree No. 146/2007/ND-CP of September 14, 2007, on the sanctioning of administrative violations in the domain of road traffic, direct the implementation of this Joint Circular.

4. This Joint Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO." Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Public Security Ministry (through the Road and Railway Traffic Police Department) and the Transport Ministry (through the Vietnam Road Administration) for study and settlement.

 

FOR THE TRANSPORT MINISTER VICE MINISTER
Le Manh Hung

FOR THE PUBLIC SECURITY MINISTER VICE MINISTER LIEUTENANT GENERAL
Tran Dai Quang


Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!