Nghị định 03/CP của Chính phủ về quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước làm việc ở các khu vực có nhiều khó khăn.

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 03/CP NGàY 16 THáNG 01 NăM 1995

QUY địNH VIệC TAM HOãN Và MIễN GọI

NHậP NGũ TRONG THờI BìNH đốI VớI HọC SINH,

SINH VIêN Và đốI VớI THANH NIêN XUNG PHONG,

CáN Bộ, CôNG NHâN, VIêN CHứC NHà NướC LàM VIệC ở

CáC KHU VựC Có NHIềU KHó KHăN

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

NGHị địNH

Điều 1.- Trong thời bình, tạm hoãn gọi nhập ngũ cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ thuộc các đối tượng sau:

1/ Nam công dân đang học ở các trường phổ thông, đào tạo tập trung với thời gian từ 12 tháng trở lên tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, dự bị đại học, sau đại học và các lớp đào tạo nguồn đối với các loại hình công lập, bán công, dân lập và tư thục do Chính phủ và các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ngành Trung ương, hoặc do cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập. Chỉ được hoãn trong thời gian học của một khoá đào tạo; sau khi tốt nghiệp, nếu công dân tiếp tục học tập ở các khoá học khác thì không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, khi đến trường nhập học phải có phiếu đăng ký nghĩa vụ quân sự nộp cho nhà trường. Hiệu trưởng các trường nói trên và Ban chỉ huy quân sự ở cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi trường đóng có trách nhiệm kiểm tra, bổ sung đầy đủ và quản lý phiếu đăng ký nghĩa vụ quân sự của học sinh, sinh viên.

2/ Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong là người thuộc địa phương sở tại đang làm việc trong cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước thuộc các ngành khác, cán bộ của các tổ chức chính trị xã hội, là người ở các địa phương khác được điều động đến làm việc ở các vùng cao, vùng sâu, biên giới có phụ cấp khu vực từ mức 5 trở lên, ở các hải đảo có phụ cấp khu vực từ mức 3 trở lên theo quy định của Thông tư số 15/ LĐ-TB-XH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

Điều 2.- Miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với nam công dân là thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, cán bộ của các tổ chức chính trị xã hội đã làm việc từ 24 tháng trở lên ở các vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo có mức phụ cấp khu vực như nêu ở khoản 2, Điều 1 của Nghị định này.

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

thuộc tính Nghị định 03/CP

Nghị định 03/CP của Chính phủ về quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước làm việc ở các khu vực có nhiều khó khăn.
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:16/01/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh quốc gia
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 03/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 03-CP
Hanoi, January 16, 1995
 DECREE
PROVIDING FOR TEMPORARY DEFERMENT OF MILITARY SERVICE AND DRAFT EXEMPTION IN PEACE TIME FOR TRAINEES AND STUDENTS AND FOR YOUTH VOLUNTEERS, GOVERNMENT OFFICIALS AND PUBLIC EMPLOYEES WORKING IN DIFFICULT AREAS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of the 30th of September 1992;
Proceeding from Article 29 of the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Military Service, on the 22nd of June 1994;
At the proposal of the Minister of Defense,
DECREES:
Article 1.- In peace time, temporarily to defer the drafting into the army male citizens of military service age in the following categories:
1. Male citizens who are studying at general education schools or are training in courses of 12 months or more at vocational schools, secondary vocational schools, colleges, pre-university schools, post-graduate schools and other training courses which are either public or semi-public, people-sponsored or private, and which are established by decision of either the Government, or Ministries, agencies at ministerial levels, agencies attached to the Government or branches at the central level, or of provinces or cities directly under the Central Government. Their military service deferment is applied within the period of one training course only. After their graduation, if the citizens continue their study in another training course, they are no longer eligible for this.
Male citizens of military service age, on enrolling in their schools, have to hand in their military service registration cards to the schools. The rectors of these schools and the Military Commands at district, provincial towns and cities of the provinces where the schools are located, are responsible for checking, registering missing cases and keeping the military service registration cards of the trainees and students.
2. Teachers, health workers and youth volunteers who are local employees of State agencies and social and economic organizations and teachers, health workers, youth volunteers and other employees of State agencies and political and social organizations who are assigned from other areas to work at mountainous, remote and borders areas where area allowances are at level 5 or higher, and islands where area allowances are at level 3 or higher, as stipulated in Circular 15-LDTB-XH/TT on the 2nd of June 1993 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
Article 2.- Draft exemption in peace time is applied to male citizens who are youth volunteers, government officials, public employees and staffs of political and social organizations and who have spent 24 months or more working at mountainous, remote and border areas or on islands, where area allowances correspond to those stipulated in Item 2, Article 1, of this Decree.
Article 3.- This Decree takes effect as from the date of its signing. The Minister of Defense, the Minister of Education and Training, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministries and branches concerned shall guide the implementation of this Decree.
Article 4.- The Ministers, the Heads of the agencies at ministerial level, the Heads of the agencies attached to the Government and the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government are responsible for implementing this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 03/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi