Thông tư 13/2015/TT-BGTVT danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------
Số: 13/2015/TT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015
 
THÔNG TƯ
CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP
 NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (sau đây viết tắt là Nghị định số 187/2013/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.
 
Điều 1. Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP
1. Danh mục các loại phương tiện chuyên dùng (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam) có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông được phép nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu bao gồm:
a) Các loại phương tiện vận tải có tay lái bên phải (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam) trừ các loại phương tiện quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Các loại xe ô tô và bộ linh kiện lắp ráp xe ô tô, các loại xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Các loại phương tiện đã qua sử dụng và đã thay đổi kết cấu để chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Các loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Cục Đăng kiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng các hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải được quy định tại Thông tư này.
1. Danh mục được lập dựa trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 187/2013/ NĐ-CP và Danh mục hàng hóa có mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Hàng hóa có mã số HS 8 chữ số là đối tượng áp dụng.
3. Hàng hóa có mã số HS 6 chữ số được hiểu là tất cả các hàng hóa trong nhóm 6 số đó là đối tượng áp dụng.
4. Hàng hóa có mã số HS 4 chữ số được hiểu là tất cả các hàng hóa trong nhóm 4 số đó là đối tượng áp dụng.
1. Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học, thương nhân có nhu cầu nhập khẩu để nghiên cứu phát triển sản phẩm nhưng thuộc đối tượng cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II của Thông tư này (sau đây gọi chung là tổ chức) gửi 1 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải.
2. Hồ sơ bao gồm:
a) Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của tổ chức;
b) Văn bản đề nghị nhập khẩu của tổ chức kê khai cụ thể tên hàng, mã số HS, số lượng, mục đích sử dụng từng mặt hàng và xác nhận, cam đoan tính xác thực của các nội dung này: 1 (một) bản chính;
c) Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép đã được cấp trước đó (trừ trường hợp nhập khẩu lần đầu): 1 (một) bản chính.
3. Vụ Khoa học - Công nghệ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính). Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Vụ Khoa học - Công nghệ xem xét và có văn bản đồng ý cho tổ chức. Trường hợp không đồng ý nhập khẩu, Vụ Khoa học - Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2016 và thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

 
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng
 
PHỤ LỤC I
 VÀ DẠNG ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TAY LÁI TRƯỚC KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM)
CÓ TAY LÁI BÊN PHẢI HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI HẸP VÀ KHÔNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU (THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A MỤC 6 PHẦN II PHỤ LỤC I
CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2015
 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mã hàng (HS)
Mô tả hàng hóa theo quy định của Bộ Tài chính tại Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Mô tả khác của chuyên ngành
8426.41.00
- - Chạy bánh lốp
Các loại cần trục bánh lốp
8427.10.00
- Xe tự hành chạy bằng mô tơ điện
Các loại xe nâng tự hành chạy bằng mô tơ điện
8427.20.00
- Xe tự hành khác
Các loại xe nâng tự hành khác
8427.90.00
- Các loại xe khác
Các loại xe nâng khác
8429.52.00
- - Máy có cơ cấu phần trên quay được 360o
Các loại máy đào
8429.59.00
- - Loại khác
 
8702.10.71
- - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn
Các loại xe ô tô chở người sử dụng trong sân bay
8702.10.79
- - - - Loại khác
Các loại xe ô tô chở người sử dụng trong sân bay
8702.90.93
- - - - Xe có thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay
Các loại xe ô tô chở người sử dụng trong sân bay
8703.10.10
- - Xe ô tô chơi golf, kể cả xe phục vụ sân gôn (Golf buggies)
- Các loại xe chở người 4 bánh chạy trong sân golf
8703.10.90
- - Loại khác
- Các loại xe chạy trong khu vui chơi giải trí, khu du lịch, bao gồm:
+ Xe chở người 4 bánh có gắn động cơ;
+ Xe địa hình.
- Các loại xe máy chuyên dùng chở người khác có gắn động cơ
8704.21.22
- - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải
Các loại xe ô tô chở rác và chất thải sinh hoạt có bộ phận nén phế thải
8704.22.22
8704.22.42
8704.23.22
8704.23.62
8704.23.82
- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải
Các loại xe ô tô chở rác và chất thải sinh hoạt có bộ phận nén phế thải
8704.31.22
- - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải
Các loại xe ô tô chở rác và chất thải sinh hoạt có bộ phận nén phế thải
8704.32.22
8704.32.42
8704.32.62
8704.32.82
8704.32.94
- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải
Các loại xe ô tô chở rác và chất thải sinh hoạt có bộ phận nén phế thải
8704.90.99
- - - Loại khác
- Xe chở hàng 4 bánh chạy trong sân golf;
- Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ
8705.10.00
- Xe cần cẩu
Các loại xe ô tô cần cẩu
8705.90.50
- - Xe làm sạch đường; xe hút bùn, bể phốt; xe phun tưới các loại
- Các loại xe ô tô quét đường, tưới đường; phun nước rửa đường;
- Các loại xe máy chuyên dùng
8705.90.90
- - Loại khác
- Các loại xe ô tô thi công mặt đường (ví dụ: xe ô tô chuyên dùng rải nhựa đường, rải nhũ tương và Bitum nhũ tương, xe ô tô chuyên dùng rải  chất  kết  dính,  xe  ô  tô sơn, kẻ vạch đường).
- Các loại xe ô tô bơm bê tông.
- Các loại xe máy chuyên dùng bao gồm:
+ Xe san cát trong sân golf;
+ Xe lu cỏ;
+ Máy cắt cỏ;
+ Xe phục vụ giải khát trong sân golf;
+ Xe phun, tưới chất lỏng.
- Các loại xe máy chuyên dùng chở hàng khác có gắn động cơ
Ghi chú: danh mục hàng hóa thuộc Phụ lục I phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng chuyên ngành khi nhập khẩu.
 
PHỤ LỤC II
 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, BỊ TẨY XÓA, ĐỤC SỬA, ĐÓNG LẠI SỐ KHUNG, SỐ ĐỘNG CƠ THUỘC DIỆN CẤM NHẬP KHẨU (THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B VÀ C MỤC 6, ĐIỂM C MỤC 7 PHẦN II PHỤ LỤC I CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20/11/2013)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 

Mã hàng (HS)
Mô tả hàng hóa theo quy định của Bộ Tài chính tại Biểu thuế xuất nhập khẩu
Mô tả khác của chuyên ngành
8426.41.00
- - Chạy bánh lốp
Các loại cần trục bánh lốp
8426.49.00
- - Loại khác
Các loại cần trục bánh xích
8427.10.00
- Xe tự hành chạy bằng mô tơ điện
Các loại xe nâng tự hành chạy bằng mô tơ điện
8427.20.00
- Xe tự hành khác
Các loại xe nâng tự hành khác
8427.90.00
- Các loại xe khác
Các loại xe nâng khác
8429.11.00
- - Loại bánh xích
Các loại máy ủi bánh xích
8429.19.00
- - Loại khác
Các loại xe máy chuyên dùng khác (ví dụ: các loại máy ủi bánh lốp, các loại máy ủi bánh thép, các loại máy ủi, lu bánh chân cừu)
8429.20.00
- Máy san đất
 
8429.30.00
- Máy cạp
 
8429.40.30
- - Máy đầm
Các loại xe lu tĩnh bánh lốp, bánh thép, bánh chân cừu, bánh hỗn hợp
8429.40.40
- - Xe lu rung với lực rung của trống không quá 20 tấn
 
8429.40.50
- - Các loại xe lu rung khác
 
8429.40.90
- - Loại khác
 
8429.51.00
- - Máy chuyển đất bằng gầu tự xúc lắp phía trước
Các loại máy xúc lật bánh lốp, bánh xích
8429.52.00
- - Máy có cơ cấu phần trên quay được 360o
Ví dụ: các loại máy đào bánh lốp, bánh xích, máy đào gầu ngoạm, máy đào thi công tường vây...
8429.59.00
- - Loại khác
Ví dụ: các loại máy đào và vận chuyển vật liệu…
8430.10.00
- Máy đóng cọc và nhổ cọc
Các loại máy đóng cọc bánh lốp, bánh xích, máy đóng cọc chạy trên ray, máy đóng và nhổ cọc
8430.20.00
- Máy xới và dọn tuyết
Các loại máy ủi tuyết, máy xới và dọn tuyết
8430.31.00
- - Loại tự hành
Các loại máy đào đường hầm
8430.39.00
- - Loại khác
 
8430.41.00
- - Loại tự hành
Các loại máy khoan cọc nhồi (ví dụ: cọc bê tông cốt thép, cọc cát, cọc đá, cọc hỗn hợp...); máy ép bấc thấm bánh lốp, bánh xích
8430.49.10
- - - Bệ dàn khoan và các mảng cấu kiện tích hợp sử dụng trong các công đoạn khoan
Ví dụ: các loại bệ dàn khoan cọc nhồi chạy trên ray, máy khoan cọc nhồi loại di động…
8430.49.90
- - - Loại khác
Ví dụ: các loại máy khoan định hướng ngang, khoan đá, khoan đường hầm
8430.50.00
- Máy khác, loại tự hành
 
8430.61.00
- - Máy đầm hoặc máy nén
 
8430.69.00
- - Loại khác
 
8701.20 (*)
- Máy kéo đường bộ dùng cho bán rơ moóc (rơ moóc 1 trục)
Các loại xe ô tô đầu kéo dùng cho sơ mi rơ moóc (bán rơ moóc)
8701.90.10
- - Máy kéo nông nghiệp
Các loại máy kéo nông nghiệp
8701.90.90
- - Loại khác
Các loại xe kéo sơ mi rơ moóc
87.02
Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe
Các loại xe ô tô
87.03 (**)
Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua
Các loại xe ô tô
8703.10.10
- - Xe ô tô chơi golf, kể cả xe phục vụ sân gôn (Golf buggies)
- Các loại xe 4 bánh chở người chạy trong sân golf
8703.10.90
- - Loại khác
- Các loại xe chạy trong khu vui chơi giải trí, khu du lịch, bao gồm:
+ Xe chở người 4 bánh có gắn động cơ;
+ Xe địa hình.
- Các loại xe máy chuyên dùng khác có gắn động cơ
87.04 (***) 
Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa
Các loại xe ô tô, kể cả xe ô tô sát xi có buồng lái.
8704.90.99
- - - Loại khác
- Xe chở hàng 4 bánh chạy trong sân golf.
- Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ
87.05
Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang)
Các loại xe ô tô
8705.90.90
- - Loại khác
- Các loại xe ô tô thi công mặt đường (ví dụ: xe ô tô chuyên dùng rải nhựa đường, rải nhũ tương và Bitum nhũ tương, xe ô tô chuyên dùng rải chất kết dính, ô tô sơn, kẻ vạch đường).
- Các loại xe ô tô bơm bê tông.
- Các loại xe máy chuyên dùng bao gồm:
+ Xe san cát trong sân golf;
+ Xe lu cỏ;
+ Máy cắt cỏ;
+ Xe phục vụ giải khát trong sân golf;
+ Xe phun, tưới chất lỏng.
- Các loại xe máy chuyên dùng khác có gắn động cơ
87.06
Khung gầm đã lắp động cơ, dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05
Các loại xe ô tô sát xi không có buồng lái
8709.11.00
- - Loại chạy điện
 
8709.19.00
- - Loại khác
- Các loại xe máy chuyên dùng phục vụ trong sân bay, bao gồm:
+ Xe vận chuyển hàng bằng băng tải;
+ Xe đầu kéo hàng hóa, hành lý;
+ Xe thang vận chuyển hành khách lên xuống máy bay;
+ Xe phục vụ hành khách cần hỗ trợ đặc biệt;
+ Xe cấp nhiên liệu cho máy bay;
+ Xe cấp nước sạch cho máy bay;
+ Xe chuyên dùng vệ sinh máy bay;
+ Xe hút chất thải vệ sinh máy bay;
+ Xe kéo đẩy tầu bay;
+ Xe và thiết bị khởi động khí;
+ Xe và trạm điều hòa không khí;
+ Xe và thiết bị cấp điện cho tàu bay;
+ Xe trung chuyển.
- Các loại xe chuyên dùng khác (Ví dụ: xe chuyên dùng chở sỉ, xe chuyên dùng chở vật liệu)
87.11
Mô tô (kể cả mopeds) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng
Các loại xe mô tô, xe gắn máy
Ghi chú:
(*) Các loại xe ô tô đầu kéo dùng cho sơ mi rơ moóc thuộc mã HS 8701.20 với các loại phương tiện khác có mã 8701.90.10 và 8701.90.90 đều là đối tượng áp dụng của Phụ lục này.
(**) Các loại xe ô tô thuộc mã HS 8703 với các loại phương tiện khác có mã 8703.10.10 và 8703.10.90 đều là đối tượng áp dụng của Phụ lục này.
(***) Các loại xe ô tô, kể cả xe ô tô sát xi có buồng lái thuộc mã HS 8704 với các loại phương tiện khác có mã 8704.90.99 đều là đối tượng áp dụng của Phụ lục này.
 
PHỤ LỤC III
 VÀ ĐÃ BỊ THAY ĐỔI KẾT CẤU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG SO VỚI THIẾT KẾ BAN ĐẦU
 THUỘC DIỆN CẤM NHẬP KHẨU (THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C MỤC 7 PHẦN II PHỤ LỤC I
 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 

Mã hàng (HS)
Mô tả hàng hóa theo quy định của Bộ Tài chính tại Biểu thuế xuất nhập khẩu
Mô tả khác của chuyên ngành
87.02
Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe
Các loại xe ô tô
87.03
Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và xe ô tô đua
Các loại xe ô tô
87.04
Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa
Các loại xe ô tô
87.05
Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang)
Các loại xe ô tô
 
PHỤ LỤC IV
THUỘC DIỆN CẤM NHẬP KHẨU (THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B, D, MỤC 7 PHẦN II PHỤ LỤC I
 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 

Mã hàng (HS)
Mô tả hàng hóa theo quy định của Bộ Tài chính tại Biểu thuế xuất nhập khẩu
Mô tả khác của chuyên ngành
8703.21.91
8703.22.91
8703.23.10
8703.24.10
8703.32.10
8703.33.10
8703.90.11
Xe ô tô cứu thương
Xe ô tô cứu thương
87.06
Khung gầm đã lắp động cơ, dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05
Khung gầm đã lắp động cơ đã thay đổi kết cấu để chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05
87.08
Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05
Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc nhóm 87.01 đến 87.05
8709.90.00
- Bộ phận
Bộ phận của máy kéo
87.14
Bộ phận và phụ kiện của xe thuộc các nhóm từ 87.11 đến 87.13
Bộ phận và phụ kiện của xe thuộc nhóm 87.11
 
VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(THEO QUY ĐỊNH TẠI MỤC B PHẦN II PHỤ LỤC II CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2015
 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 

Mã hàng (HS)
Mô tả hàng hóa theo quy định của Bộ Tài chính tại Biểu thuế xuất nhập khẩu
Mô tả khác của chuyên ngành
3604.90.30
- - Pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên
Pháo hiệu cho an toàn hàng hải
 
 

thuộc tính Thông tư 13/2015/TT-BGTVT

Thông tư 13/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2015/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:21/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cấm nhập khẩu ô tô cũ từ 10 chỗ, đã chuyển đổi công năng

Ngày 21/04/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.
Trong đó, đáng chú ý là quy định về Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, bao gồm các loại phương tiện vận tải có tay lái bên phải kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái vào Việt Nam; các loại ô tô và bộ linh kiện lắp ráp xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, các loại xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ và các loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng theo quy định. Cụ thể như: Xe ô tô chở 10 người trở lên (kể cả lái xe), xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người, kể cả xe chở người có khoang hành lý chung và xe ô tô đua, xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa, xe chuyên dùng có động cơ đã qua sử dụng, bị thay đổi kết cấu để chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu và xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng...
Cũng theo Thông tư này, cá nhân, tổ chức muốn nhập khẩu pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên dùng cho an toàn hàng hải vào Việt Nam phải có Giấy phép của Bộ Giao thông Vận tải.
Thông tư này thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/05/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2016.

Xem chi tiết Thông tư 13/2015/TT-BGTVT tại đây

tải Thông tư 13/2015/TT-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF TRANSPORT
 
No. 13/2015/TT-BGTVT
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 
Hanoi, April 21, 2015
 
CIRCULAR
Publicizing the lists of imports subject to specialized management by the Ministry of Transport under
the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP of November 20, 2013
[1]
 
Pursuant to the November 21, 2007 Law on Product and Goods Quality;
Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP of December 31, 2008, detailing a number of articles of the Law on Product and Goods Quality;
Pursuant to the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP of November 20, 2013, detailing the Commercial Law regarding international goods purchase and sale and goods purchase, sale, processing and transit agency activities with foreign parties (below referred to as Decree No. 187/2013/ND-CP);
Pursuant to the Government’s Decree No. 107/2012/ND-CP of December 20, 2012, defining the functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;
At the proposal of the directors of the Department of Science and Technology and the Vietnam Register;
The Minister of Transport promulgates the Circular publicizing the lists of imports subject to specialized management by the Ministry of Transport under the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP of November 20, 2013.
Article 1. To publicize the lists of imports subject to specialized management by the Ministry of Transport under Decree No. 187/2013/ND-CP
1. The list of special-use right-hand drive vehicles (including those in knocked-down forms and those with converted drive before being imported into Vietnam) for operation within narrow spaces but not for joining traffic and permitted for import as provided in Appendix I to this Circular.
2. The list of goods banned from import, including:
a/ Right-hand drive means of transport (including those in knocked-down forms and those with converted drive before being imported in Vietnam), excluding those provided in Appendix I to this Circular;
b/ Assorted automobiles and their spare parts, assorted motorcycles, motorbikes, and special-use motorbikes which have their frame or engine numbers erased, modified or tampered with, provided in Appendix II to this Circular;
c/ Used vehicles which have been transformed in structure compared with their original designs provided in Appendix III to this Circular;
d/ Used supplies and vehicles provided in Appendix IV to this Circular.
3. The list of goods imported under permits and subject to specialized management by the Ministry of Transport is provided in Appendix V to this Circular.
4. The Vietnam Register under the Ministry of Transport is a specialized management agency in charge of inspecting and certifying the quality of imports subject to specialized management by the Ministry of Transport under this Circular.


[1] Công Báo Nos 565-566 (25/5/2015)

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 13/2015/TT-BGTVT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi