Quyết định 481/QĐ-TCHQ 2016 giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 481/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LÂP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN

---------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Tng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ công văn số 316/TB-BTC ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 03/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan;

Xét đnghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết qugiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan để giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan theo cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các ông (bà) có tên tại danh sách đính kèm.

Điều 2. Giao Văn phòng Tổng cục làm đầu mối chủ trì, điều phối và cử các ông (bà) có tên tại danh sách đính kèm Quyết định này làm nhiệm vụ trường trực, theo dõi giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tng cục Hải quan.

Các ông (bà) có tên trên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm công tác kim soát thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 881/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thiết lập “Phòng giao dịch một ca” tại cơ quan Tổng cục Hải quan. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (05), HS (18).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc


 

 

DANH SÁCH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-TCHQ ngày 16/03/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Duy Thuận

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Tổng cục Hải quan

2

Trương Thị Thúy Vinh

Trưởng phòng

Văn phòng Tổng cục Hải quan

3

Đinh Thị Thái Nga

Công chức

Văn phòng Tổng cục Hi quan

4

Trần Vũ Minh

Phó Cục trưởng

Cục Kiểm tra sau thông quan

5

Hoàng Yến Ngọc

Phó Trưởng phòng

Cục Kiểm tra sau thông quan

6

Đoàn Đức Tiệp

Công chức

Cục Kiểm tra sau thông quan

7

Nguyễn Hùng Anh

Phó Cục Trưởng

Cục Điều tra chng buôn lậu

8

Vũ Thị Bích Thủy

Công chức

Cục Điều tra chống buôn lậu

9

Lê Mạnh Hùng

Phó Cục trưởng

Cục Thuế xuất nhập khẩu

10

Lê Quỳnh Nga

Công chức

Cục Thuế xuất nhập khẩu

11

Ngô Minh Hải

Phó Cục trưởng

Cục Giám sát quản lý v hi quan

12

Bùi Thị Minh Hải

Công chức

Cục Giám sát quản lý về hải quan

13

Trần Văn Lộc

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế

14

Nguyễn Thị Huế

Công chức

Vụ Pháp chế

15

Vũ Tá Măng

Phó Vụ trưng

Thanh tra Tng cục Hải quan

16

Nguyễn Anh Tuấn

Công chức

Thanh tra Tổng cục Hải quan

17

Phan Hi Nam

Phó Giám đốc

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

18

Phạm Hoàng Hải

Công chức

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

 

thuộc tính Quyết định 481/QĐ-TCHQ

Quyết định 481/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:481/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành:16/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa

Quyết định số 481/QĐ-TCHQ về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan đã được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 16/03/2016.
Theo đó, thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết qugiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan để giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan theo cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định số
09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 18 thành viên.
Văn phòng Tổng cục làm đầu mối chủ trì, điều phối và cử các ông (bà) có tên tại danh sách đính kèm Quyết định này làm nhiệm vụ trường trực, theo dõi giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tng cục Hải quan.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định481/QĐ-TCHQ tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi