Quyết định 39/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 39/1998/QĐ-TTG
NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để giúp Thủ tướng Chính phủ điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón theo Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

 

Điều 2. Nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo được quy định tại "Quy chế họat động của Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998 - 1999" kèm theo Quyết định này.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 3 năm 1999. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

QUY CHẾ
VỀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
XUẤT KHẨU GẠO VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN NĂM 1998 - 1999

(Kèm theo Quyết định số 39/1998/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 02 năm 1998)

Nhằm từng bước khắc phục những hạn chế và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón, Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập có các thành phần tham gia và nhiệm vụ chính sau :

 

I. VỀ ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO:

 

1. Trên cơ sở hạn ngạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã được Bộ trưởng Bộ Thương mại giao tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998, theo dõi việc ký kết hợp đồng, tiến độ giao hàng phù hợp với tình hình thị trường trong ngoài nước, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu có hiệu quả.

2. Hướng dẫn chung và thông báo thường xuyên về thị trường và khách hàng.

3. Theo dõi diễn biến tình hình giá gạo trên thị trường thế giới để hình thành và công bố 10 ngày một lần khung giá hướng dẫn gạo xuất khẩu các loại, phù hợp với giá gạo trong nước.

4. Giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc mua thóc hàng hóa của dân.

Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định về việc xuất khẩu gạo theo Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các doanh nghiệp vi phạm các quy định này theo đúng pháp luật.

5. Điều phối, phân bổ hạn mức cho các doanh nghiệp đầu mối tham gia thực hiện các hợp đồng gạo được ký kết theo thỏa thuận của Chính phủ trong trường hợp cần thiết.

6. Kiến nghị để Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố điều phối hạn ngạch giữa các doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố và Bộ trưởng Bộ Thương mại điều phối hạn ngạch giữa các doanh nghiệp, các tỉnh được giao hạn ngạch tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998 của Bộ Thương mại nhằm bảo đảm lợi ích chung của Nhà nước và của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo có hiệu quả.

 

II. VỀ ĐIỀU HÀNH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN:

 

1. Trên cơ sở hạn mức nhập khẩu phân bón các loại được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã được Bộ trưởng Bộ Thương mại giao tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998, theo dõi và đôn đốc hàng về đúng thời gian, số lượng, chủng loại và khu vực đã hướng dẫn.

2. Xác định lượng hàng tồn kho cuối vụ để hướng dẫn, đôn đốc việc ký hợp đồng và điều hàng về cho vụ sản xuất tới, nhằm bảo đảm cung cầu ở từng khu vực.

3. Theo dõi diễn biến giá cả thị trường thế giới và công bố 10 ngày một lần giá phân bón các loại nhập từ các khu vực để hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu kịp thời và hiệu quả.

4. Đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón và xây dựng mạng lưới cung ứng phân bón thuận tiện và có lợi cho nông dân.

 

5. Kiến nghị để Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố điều phối hạn mức nhập giữa các doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố và Bộ trưởng Bộ Thương mại điều phối hạn mức nhập giữa các doanh nghiệp, các tỉnh được giao hạn mức nhập khẩu tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998 của Bộ Thương mại, nhằm bảo đảm quyền lợi chung của Nhà nước và các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón có hiệu quả.

6. Xử lý các vấn đề nảy sinh trong việc thực hiện nhập khẩu phân bón theo phương án lập kho tồn trữ thường xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998.

 

III. THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO:

 

Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón gồm các thành phần sau :

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Thứ trưởng Bộ Thương mại,

Trưởng ban.

2. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, ủy viên.

3. Chủ tịch Hiệp hội xuất nhập khẩu lương thực Việt Nam, ủy viên.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Vật giá Chính phủ, Tổng cục Hải quan, mỗi cơ quan cử một cán bộ cấp vụ làm ủy viên.

5. Ban Chỉ đạo lập Tổ Điều hành thường trực, làm việc tại Văn phòng Bộ Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, để giúp Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh hàng ngày trong điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón. Tổ trưởng Tổ Điều hành thường trực có trách nhiệm báo cáo cập nhật tình hình cho Trưởng ban Chỉ đạo và các ủy viên thuộc các tỉnh.

IV. NGUYÊN TÁC LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO:

 

1. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc bàn bạc dân chủ để xem xét và xử lý hoặc kiến nghị xử lý những vấn đề liên quan đến xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón.

Sau mỗi kỳ họp của Ban Chỉ đạo phải có Nghị quyết được các thành viên của Ban Chỉ đạo thông qua.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện sự phân công và các vấn đề đã thống nhất trong Nghị quyết các cuộc họp.

 

V. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT VÀ BÁO CÁO:

 

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ một quý một lần vào tháng đầu quý (khi cần thiết sẽ họp bất thường) để đánh giá tình hình thực hiện của các doanh nghiệp, đưa ra hướng hoạt động, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trường hợp có những vấn đề ngoài khả năng xử lý của Ban và vượt thẩm quyền các Bộ, ngành liên quan, thì Trưởng ban báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

2. Hàng tháng, Trưởng ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón và những vướng mắc nảy sinh liên quan đến cơ chế điều hành ngoài phạm vi Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

 

thuộc tính Quyết định 39/1998/QĐ-TTg

Quyết định 39/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:39/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành:18/02/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 39/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 39/1998/QD-TTg
Hanoi, February 18, 1998
 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE STEERING COMMITTEE FOR THE RICE EXPORT AND FERTILIZER IMPORT MANAGEMENT
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to assist the Prime Minister in managing the rice export and fertilizer import activities in accordance with Decision No.12/1998/QD-TTg of January 23, 1998,
DECIDES:
Article 1.- To establish the Steering Committee for the rice export and fertilizer import management (hereafter referred to as the Steering Committee).
Article 2.- The contents of operation of the Steering Committee are defined in the "Regulation on operation of the Steering Committee for the 1998-1999 rice export and fertilizer import management" issued together with this Decision.
Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing to the end of March 31, 1999. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Cong Tan
 
THE REGULATION
ON OPERATION OF THE STEERING COMMITTEE FOR THE 1998-1999 RICE EXPORT AND FERTILIZER IMPORT MANAGEMENT
(Issued together with Decision No.39/1998/QD-TTg of February 18, 1998)
To step by step overcome limitations and settle in time problems arising in rice export and fertilizer import business activities, the Steering Committee for the rice export and fertilizer import management (hereafter referred to as the Steering Committee) is now established with the following composition and principal tasks:
I. REGARDING THE RICE EXPORT MANAGEMENT
1. On the basis of quotas approved by the Prime Minister and allocated by the Minister of Trade under Decision No.89/TM-XNK of January 26, 1998, to oversee the signing of contracts and goods delivery tempo suitable to the domestic and foreign market situation, and ensure the national food security and efficient export.
2. To provide general guidance and regular information on markets and customers.
3. To monitor the rice price fluctuation on the world's market so as to formulate and announce every 10 days the guiding price bracket for export rice of various kinds in compatibility with the rice prices in the country.
4. To supervise and urge the designated enterprises to strictly abide by the Prime Minister's direction regarding the purchase of commercial rice from farmers.
To guide the enterprises in implementing regulations on rice export under Decision No.12/1998/QD-TTg of January 23, 1998 of the Prime Minister; to handle or propose the Prime Minister to handle according to law enterprises which violate such regulations.
5. To adjust and allocate quotas to the designated enterprises taking part in the performance of rice contracts signed under the Government's agreements in cases of necessity.
6. To propose the presidents of the People's Committees of provinces and cities to adjust quotas among the enterprises attached to such provinces and cities and the Minister of Trade to adjust quotas among the enterprises and provinces which are allocated quotas under Decision No.89/TM-XNK of January 26, 1998 of the Ministry of Trade, with a view to ensuring the common interests of the State and the enterprises conducting rice export with efficiency.
II. REGARDING THE FERTILIZER IMPORT MANAGEMENT
1. On the basis of import quotas of fertilizers of various kinds approved by the Prime Minister and allocated by the Minister of Trade under Decision No.89/TM-XNK of January 26, 1998, to monitor and urge the importing enterprises to import fertilizers in time, with right quantities and types and to the prescribed areas.
2. To determine the volume of fertilizers in stock at the end of each crop so as to guide and urge the signing of contracts and import of fertilizers for the next crop, with a view to ensuring the demand-supple balance in each area.
3. To monitor the fertilizer price fluctuation on the world's market and announce every 10 days the prices of fertilizers of various kinds imported from various regions in order to guide enterprises for timely and efficient import.
4. To monitor and inspect the enterprises in importing fertilizers and setting up of fertilizer supply network convenient and beneficial to the farmers.
5. To propose the presidents of the People's Committees of provinces and cities to adjust the import quotas among the enterprises under such provinces and cities and recommend the Minister of Trade to adjust the import quotas among the enterprises and provinces allocated quotas under Decision No.89/TM-XNK of January 26, 1998 of the Ministry of Trade, with a view to ensuring the common interests of the State and the enterprises conducting fertilizer import with efficiency.
6. To handle problems arising in the import of fertilizers by means of setting up regular reserve storehouses permitted by the Prime Minister in Decision No.12/1998/QD-TTg of January 23, 1998.
III. THE COMPOSITION OF THE STEERING COMMITTEE
The Steering Committee for rice export and fertilizer import management shall include:
1. Mr. Nguyen Xuan Quang, Vice Minister of Trade, as its Chairman.
2. The Vice-Presidents of the People's Committee of An Giang, Dong Thap, Tien Giang, Kien Giang and Can Tho provinces, as its members.
3. The President of the Vietnam Food Exporters'-Importers' Association, as its member.
4. The Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Finance, the State Bank of Vietnam, the Government Office, the Government Pricing Committee and the General Department of Customs, each shall appoint one departmental-level official as member.
5. The Steering Committee shall set up its Standing Management Group which shall work at the Office of the Ministry of Trade in Ho Chi Minh City and assist the Steering Committee in solving daily matters arising in rice export and fertilizer import management. The head of the Standing Management Group shall have to report the latest situation to the Chairman of the Steering Committee and the Committee's provincial members.
IV. THE WORKING PRINCIPLES OF THE STEERING COMMITTEE
1. The members of the Steering Committee shall work on the principle of democratic discussion to consider and handle or propose the concerned agencies to handle matters related to the rice export and fertilizer import.
There must be a resolution on each meeting of the Steering Committee, which is adopted by its members.
2. The members of the Steering Committee shall have to perform tasks assigned to them and set forth in resolutions of the meetings.
V. THE MEETING AND REPORTING REGIME
1. The Steering Committee shall regularly meet once in every quarter in the first month of the quarter (extraordinary meetings shall be convened in cases of necessity) to evaluate the performance by enterprises, set forth the operation orientation and at the same time handle arising matters. In cases of matters that are beyond the handling capacity of the Committee and beyond the competence of the concerned ministries and branches, the Chairman of the Committee shall report them to the Prime Minister for direction.
2. Every month, the Chairman of the Steering Committee shall report to the Prime Minister the rice export and fertilizer import situation and arising problems related to the management mechanism and beyond the scope of Decision No.12/1998/QD-TTg of January 23, 1998 of the Prime Minister.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Cong Tan

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 39/1998/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi