Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
________

 

Số: 11/2022/NĐ-CP

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len

____________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA);

Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 tháng 2021;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là Nghị định số 103/2020/NĐ-CP) để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là Hiệp định EVFTA) được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA và xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (sau đây viết tắt là Hiệp định UKVFTA)”.
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 như sau:
“1. Gạo thơm là loại gạo thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA. Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là EU) được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại của Hiệp định EVFTA; danh mục gạo thơm xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (sau đây viết tắt là UK) được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại của Hiệp định UKVFTA.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 7 như sau:
“b) Mẫu Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm được kê khai đầy đủ thông tin từ mục 1 đến mục 9 theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc Phụ lục VIa ban hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK.”
4. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 7 như sau:
“b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định và chứng nhận vào mục 10 mẫu Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc Phụ lục VIa ban hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK; trường hợp không chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 8 như sau:
“b) Mẫu Giấy chứng nhận lại chủng loại gạo thơm được kê khai đầy đủ thông tin từ mục 1 đến mục 9 theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc Phụ lục VIIa ban hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 8 như sau:
“b) Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định và chứng nhận vào mục 10 mẫu Giấy chứng nhận lại chủng loại gạo thơm quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc Phụ lục VIIa ban hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK; trường hợp không chứng nhận lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”
7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 như sau:
“2. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách tổ chức khảo nghiệm; tên tổ chức, cá nhân được chứng nhận chủng loại gạo thơm, Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm đã cấp hoặc hủy bỏ; Danh mục chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU được cập nhật sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại Hiệp định EVFTA; Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang UK được cập nhật sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại Hiệp định UKVFTA.”
8. Bổ sung Phụ lục VIa, VIIa ban hành kèm theo Nghị định này.
9. Thay thế Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP bằng Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.
10. Bãi bỏ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
2. Quy định về chuyển tiếp
Gạo thơm được sản xuất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành để xuất khẩu sang UK thì hồ sơ đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm của tổ chức, cá nhân thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 103/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định này; hồ sơ đề nghị chứng nhận lại chủng loại gạo thơm thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 103/2020/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định này đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2)

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[daky]

 

 

Lê Văn Thành

Phụ lục V

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN, CHỨNG NHẬN LẠI CHỦNG LOẠI GẠO THƠM

(Kèm theo Nghị định số 11/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN/CHỨNG NHẬN LẠI CHỦNG LOẠI GẠO THƠM

 

Kính gửi: 

 

- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận, chứng nhận lại chủng loại gạo thơm

- Mã số doanh nghiệp/Chứng minh Nhân dân/căn cước công dân:          

- Địa chỉ:          

- Điện thoại:      Email:  

Nội dung đề nghị chứng nhận, chứng nhận lại chủng loại gạo thơm.

- Tên gạo thơm:           

- Tên giống lúa thơm:   

- Địa điểm trồng lúa thơm:        

- Vụ sản xuất:   

- Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng (ghi rõ Quốc gia nơi đến):      

+ Loại bao 5 kg hoặc ít hơn 5 kg:           bao (Số bao)

+ Loại bao trên 5 kg đến 20 kg: bao (Số bao)

- Tổng khối lượng tịnh:  

- Tổng khối lượng cả bì:            

- Mô tả sản phẩm:        

- Số Mã hiệu lô ruộng lúa thơm kiểm tra:            

- Thông tin khác (nếu có):         

- Trường hợp đề nghị chứng nhận lại nêu rõ lý do:         

- Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đã cấp:...

Tổ chức, cá nhân cam kết nội dung trong đơn là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Ngày .... tháng .... năm .....

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục VIa

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHỦNG LOẠI GẠO THƠM

(Kèm theo Nghị định số 11/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc / Independence - Freedom - Happiness

__________________________________________________________

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CHỦNG LOẠI GẠO THƠM

AUTHENTICITY CERTIFICATE OF FRAGRANT RICE

________________

 

Mẫu Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm theo quy định tại Hiệp định UKVFTA (Specimen authenticity certificate referred to in the UKVFTA)

1. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu (tên và địa chỉ đầy đủ)

Exporter (Name and full address)

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE OF AUTHENTICITY)

để xuất khẩu vào Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai- len (for export to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Số (No) ................................ (ORIGINAL)

được ban hành bởi (tên và địa chỉ đầy đủ của cơ quan ban hành) issued by (Name and full address of issuing body)

 

2. Người nhận hàng (tên và địa chỉ đầy đủ) Consignee (Name and full address)

 

3. Quốc gia và địa điểm trồng (country and place of cultivation):

 

4. Quốc gia đến (country of destination):

 

5. Mô tả sản phẩm (Description of goods)

6. Đóng gói 5kg hoặc ít hơn (số bao) Packing 5 kg or less (number of packings)

 

7. Đóng gói trên 5kg đến 20kg (số bao) Packing between 5 and 20 kg (number of packings)

 

8. Khối lượng tịnh/Net weight (kg)

Khối lượng cả bì/ Gross weight (kg)

 

9. TUYÊN BỐ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XUẤT KHẨU/DECLARATION BY EXPORTER

Xác nhận mọi thông tin nêu trên là chính xác/The undersigned declares that the information shown above is correct

Địa điểm và ngày/Place and date:                                               Chữ ký/Signature                  Dấu /Stamp:

 

 

10. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN/ CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

xác nhận rằng loại gạo thơm mô tả trên là một trong giống gạo thơm đã được thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, các thông tin trong giấy chứng nhận này là chính xác / It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice agreed in the UKVFTA and that the information shown in this certificate is correct.

Địa điểm và Ngày /Place and date                                              Chữ ký/Signature                   Dấu /Stamp:

 

 

11. CHO CƠ QUAN THẨM QUYỀN CỦA UK/ FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE UK

 
 

Ghi chú / Notes: Tại mục 5. Mô tả sản phẩm cần ghi các thông tin sau: Tên loại gạo thơm; loại gạo xuất khẩu: (gạo xay, xát....:); quy cách đóng gói: ......./ At box 5. Description of goods: please provide the information: name of fragrant rice; types of rice for export: (husked, milled rice....); packing weight...

Phụ lục VIIa

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN LẠI CHỦNG LOẠI GẠO THƠM

(Kèm theo Nghị định số 11/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc / Independence - Freedom - Happiness

__________________________________________________________

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CHỦNG LOẠI GẠO THƠM (CẤP LẠI)

AUTHENTICITY CERTIFICATE OF FRAGRANT RICE (RE-ISSUE)

________________

 

Mẫu Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm theo quy định tại Hiệp định UKVFTA (Specimen authenticity certificate referred to in the UKVFTA)

1. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu (tên và địa chỉ đầy đủ)

Exporter (Name and full address)

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN/CERTIFICATE OF AUTHENTI CITY

để xuất khẩu vào Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (for export to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Số (No) ................................ (ORIGINAL)

được ban hành bởi (tên và địa chỉ đầy đủ của cơ quan ban hành) issued by (Name and full address of issuing body) Giấy chứng nhận này thay thế cho chứng nhận số ..... ngày... do ... cấp / This Certificate replaces for the Certificate of Authenticity No ......... dated on ............. issued by ..............

 

2. Người nhận hàng (tên và địa chỉ đầy đủ)

Consignee (Name and full address)

3. Quốc gia và địa điểm trồng (country and place of cultivation)

4. Quốc gia đến (country of destination):

5. Mô tả sản phẩm (Description of goods)

6. Đóng gói 5kg hoặc ít hơn (số bao) Packing 5 kg or less (number of packings)

7. Đóng gói trên 5kg đến 20kg (số bao) Packing between 5 and 20 kg (number of packings)

8. Khối lượng tịnh/Net weight (kg)

Khối lượng cả bì/ Gross weight (kg)

9. TUYÊN BỐ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XUẤT KHẨU/DECLARATION BY EXPORTER

Xác nhận mọi thông tin nêu trên là chính xác/The undersigned declares that the information shown above is correct

Địa điểm và ngày/Place and date:                                               Chữ ký/Signature                 Dấu /Stamp:

 

10. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN/ CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

xác nhận rằng loại gạo thơm mô tả trên là một trong giống gạo thơm đã được thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, các thông tin trong giấy chứng nhận này là chính xác / It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice agreed in the UKVFTA and that the information shown in this certificate is correct.

Địa điểm và Ngày /Place and date                                              Chữ ký/Signature                 Dấu /Stamp:

 

11. CHO CƠ QUAN THẨM QUYỀN CỦA UK/ FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE UK

 

Ghi chú/ Notes: Tại mục 5. Mô tả sản phẩm: cần ghi các thông tin sau: Tên loại gạo thơm; loại gạo xuất khẩu: (gạo xay, xát.....:); quy cách đóng gói: ......./At box 5. Description of goods: please provide the information: name of fragrant rice; types of rice for export: (husked, milled rice....); packing weight...

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 11/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 11/2022/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 15/01/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT

_______________

No. 11/2022/ND-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

______________

Hanoi, January 15, 2022

 

DECREE

Amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 103/2020/ND-CP dated September 4, 2020 on certification of fragrant rice varieties exported to the European Union to guide the implementation of certification of fragrant rice varieties for export to the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

____________________

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the April 9, 2016 Law on Treaties;

Pursuant to the National Assembly’s Resolution No. 102/2020/QH14 of June 8, 2020, ratifying the Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the European Union (EVFTA);

In implementation of the Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, which took effect on January 1, 2021;

The Government promulgates the Decree amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 103/2020/ND-CP dated September 4, 2020 on certification of fragrant rice varieties exported to the European Union to guide the implementation of certification of fragrant rice varieties for export to the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 

Article 1. Amending and Supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 103/2020/ND-CP dated September 4, 2020 on certification of fragrant rice varieties exported to the European Union (hereinafter referred to as the Decree No. 103/2020/ND-CP) to guide the implementation of certification of fragrant rice varieties for export to the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

1. To amend, supplement Article 1 as follows:

Article 1. Scope of regulation

This Decree provides the certification of fragrant rice varieties on the list specified at Point 8, Sub-section 1, Section B, Appendix 2-A to the Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the European Union (hereinafter referred to as the EVFTA), which are eligible for quota-based import duties exemption when being exported to the European Union (EU) within the framework of the EVFTA and exported to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland within the framework of the Free Trade Agreement between Vietnam and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as the UKVFTA)”.

2. To amend, supplement Clause 1 Article 3 as follows:

“1. Fragrant rice means a rice variety on the list specified at Point 8, Sub-section 1, Section B, Appendix 2-A to the EVFTA. The list of fragrant rice varieties exported to the European Union (hereinafter referred to as EU) may be modified or supplemented under the EVFTA Trade Committee’s decisions; the list of fragrant rice varieties exported to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as UK) may be modified or supplemented under the UKVFTA Trade Committee’s decisions.”

3. To amend, supplement Point b Clause 1 Article 7 as follows:

“b) A certificate of fragrant rice variety fully filled in with information specified in sections 1 thru 9 of the form provided in Appendix VI promulgated together with the Decree No.103/2020/ND-CP for fragrant rice exported to the EU or Appendix Via to this Decree for fragrant rice exported to the UK.”

4. To amend, supplement Point b Clause 2 Article 7 as follows:

“b) Within 5 working days after receiving a complete dossier, the Department of Crop Production shall appraise and certify in Section 10 in a certificate form of fragrant rice variety in Appendix VI promulgated together with the Decree No.103/2020/ND-CP for fragrant rice exported to the EU or Appendix VIa to this Decree for fragrant rice exported to the UK; in case of non-certification, written reply that clearly states the reason must be issued.”

5. To amend, supplement Point b Clause 2 Article 8 as follows:

“b) A specimen authenticity certificate of fragrant rice variety fully filled in with information specified in sections 1 thru 9 of the form provided in Appendix VII promulgated together with the Decree No.103/2020/ND-CP for fragrant rice exported to the EU or Appendix VIIa to this Decree for fragrant rice exported to the UK.”

6. To amend, supplement Point b Clause 3 Article 8 as follows:

“b) Within 3 working days after receiving a complete dossier, the Department of Crop Production shall appraise and certificate in section 10 in a certificate form of fragrant rice variety in Appendix VII promulgated together with the Decree No.103/2020/ND-CP for fragrant rice exported to the EU or Appendix VIIa promulgated together with this Decree for fragrant rice exported to the UK; in case of non-certification, written reply that clearly states the reason must be issued.”

7. To amend, supplement Clause 2 Article 12 as follows:

“2. To publicize on the portal of the Department of Crop Production of the Ministry of Agriculture and Rural Development the list of inspecting organizations; names of organizations and individuals having their fragrant rice varieties certified, granted or invalidated authenticity certificate of fragrant rice; list of fragrant rice varieties exported to EU updated and modified under the EVFTA Trade Committee’s decisions; list of fragrant rice varieties exported to UK updated and modified under the UKVFTA Trade Committee’s decisions.”

8. To add Appendices VIa, VIIa promulgated together with this Decree.

9. To replace Appendix V to the Decree No. 103/2020/ND-CP with Appendix V to this Decree.

10. To repeal Appendix I promulgated together with the Decree No. 103/2020/ND-CP.

Article 2. Implementation organization

1. This Decree takes effect on the date of its signing.

2. Transition provisions

For fragrant rice produced before the effective date of this Decree for export to the UK, the application for certification of fragrant rice varieties of organizations and individuals shall comply with Point a Clause 1 Article 7 of the Decree No. 103/2020/ND-CP and Clause 3 Article 1 of this Decree; the application for re-issuance of an authenticity certificate of fragrant rice varieties shall comply with Point a Clause 2 Article 8 of the Decree No. 103/2020/ND-CP and Clause 5 Article 1 of this Decree until the end of March 31, 2022.

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People’s Committees, related organizations and individuals shall implement this Decree.

On behalf of the Government

For the Prime Minister

The Deputy Prime Minister
Le Van Thanh 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!