Quyết định 398/QĐ-BXD 2019 giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản ổn định

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 398/QĐ-BXD

Quyết định 398/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:398/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành:22/05/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Bộ Xây dựng

Ngày 22/05/2019, Bộ Xây dựng ra Quyết định 398/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Theo đó, ban hành Kế hoạch với các nội dung chính sau:

- Mục tiêu: tăng cường công tác hoàn thiện thể chế về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn; triển khai hiệu quả các chương trình nhà ở xã hội; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về công tác nhà ở và thị trường bất động sản…

- Nội dung Kế hoạch: Nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; nghiên cứu, ban hành sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với các loại hình nhà ở chung cư, công trình căn hộ du lịch; đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy chế quản lý, vận hành loại hình công trình văn phòng lưu trú ngắn hạn…

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định về trách nhiệm và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Luật Xây dựng 2014Luật Nhà ở 2014Luật Kinh doanh bất động sản 2014Nghị định 100/2015/NĐ-CP

Xem chi tiết Quyết định 398/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 398/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 11/CT-TTG NGÀY 23/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH, LÀNH MẠNH

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trư
ng BXD;
- Các đơn vị: QLN, PC, HĐXD, KHCN&MT, KHTC, PTĐT, HTKT, TTr BXD, TT Thông tin, VKTXD, VIUP, VIAR (để th/h);
- Lưu: VT, QLN (03b)

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 11/CT-TTG NGÀY 23/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH, LÀNH MẠNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 398/QĐ-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

I. Mục tiêu

- Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 11/CT-TTg).

- Tăng cường công tác hoàn thiện thể chế về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn; triển khai hiệu quả các chương trình nhà ở xã hội: hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn, khu vực bão, lũ miền trung, khu vực thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long; nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và nhà ở cho sinh viên...; tăng cường hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản.

II. Nội dung Kế hoạch

1. Đối với nhiệm vụ hoàn thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản:

1.1. Nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các Cục, Vụ liên quan;

- Thời hạn hoàn thành: Trình Chính phủ trong tháng 7/2019; hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội trong tháng 10/2019.

1.2. Nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở về chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có khó khăn về nhà ở theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII;

- Đơn vị chủ trì thực hiện : Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các Cục, Vụ liên quan;

- Thời hạn hoàn thành: Dự kiến trong năm 2020 (sau khi Bộ Chính trị thông qua Đề án nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và ban hành Nghị quyết về vấn đề này).

1.3. Nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

- Đơn vị chủ trì thực hiện : Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các Cục, Vụ liên quan;

- Thời hạn hoàn thành: Theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

2. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, ban hành sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với các loại hình nhà ở chung cư, công trình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel), nhà trọ, phòng trọ cho thuê.

- Đơn vị đầu mối: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

- Đơn vị thực hiện: Viện Kiến trúc quốc gia;

- Thời hạn hoàn thành: Hoàn thành trong năm 2019.

3. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về quy chế quản lý, vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel)

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan;

- Thời hạn hoàn thành: Quý III/2019.

4. Đối với nhiệm vụ đôn đốc các địa phương hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ

4.1. Đôn đốc các địa phương sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng;

- Thời hạn hoàn thành: Nhiệm vụ thường xuyên.

4.2. Phối hợp với các bộ ngành trong quá trình thu thập thông tin liên quan để hoàn thiện hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thời hạn hoàn thành: Nhiệm vụ thường xuyên.

5. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, sửa đổi chính sách pháp luật và đôn đốc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

5.1. Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan;

- Thời hạn hoàn thành: sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua.

5.2. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tập trung đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng địa phương và các đơn vị liên quan;

- Thời hạn hoàn thành: công tác thường xuyên hàng tháng.

5.3. Kiểm tra, rà soát quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội tại một số địa phương trọng điểm, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng địa phương và các đơn vị liên quan;

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 9/2019.

6. Về nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các dự án khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở phải triển khai xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, hệ thống phòng cháy chữa cháy trong dự án và kết nối với hạ tầng chung của khu vực trước khi bàn giao nhà ở cho người dân theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Xây dựng, Cục Phát triển đô thị và các đơn vị liên quan;

- Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2019.

7. Về nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình theo định kỳ hoặc đột xuất để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về diễn biến của thị trường bất động sản để kịp thời có biện pháp bình ổn thị trường khi có dấu hiệu không bình thường hoặc biến động lớn.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Đơn vị phối hợp: Viện Kinh tế xây dựng và các đơn vị liên quan;

- Thời hạn hoàn thành: hàng quý và đột xuất theo yêu cầu.

III. Tổ chức thực hiện

1. Phân công nhiệm vụ:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung việc thực hiện Kế hoạch về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh;

Các Thứ trưởng theo lĩnh vực công tác được phân công, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung trong Kế hoạch;

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ: Căn cứ Kế hoạch thực hiện của Bộ, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời và hiệu quả; phân công rõ nhiệm vụ cho lãnh đạo và chuyên viên chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị; tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch; báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản: chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện

Các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ từ nguồn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng dự toán thực hiện, gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi