Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-----------------

Số: 04/2019/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019 NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm. 

Điều 1. Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 
Ban hành kèm theo Thông tư này 02 (hai) danh mục, gồm:
1. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện;
2. Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Lương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để kịp thời nghiên cứu, giải quyết. 
 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án Nhân dân tối cao

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tự Bộ VHTTDL;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;

- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TTDL;

- Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Liên đoàn, Hiệp hội thể giao quốc gia;

- Lưu: VT, TCTTDL (10), S (390)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-----------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO BẮT BUỘC CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2019/TT-BVHTTDL ngày   tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

 

Thuộc môn thể thao

1

Tập luyện, thi đấu Leo núi nhân tạo

 

Leo núi thể thao 

2

Tập luyện, thi đấu Trượt băng

 

Trượt băng 

3

Tập luyện, thi đấu Đua ngựa

 

Đua ngựa 

4

Tập luyện, thi đấu Kiếm thể thao

 

Đấu kiếm thể thao 

5

Tập luyện, thi đấu Bắn súng

 

Bắn súng thể thao 

6

Tập luyện, thi đấu Bắn cung

 

Bắn cung 

7

Tập luyện, thi đấu Thể dục dụng cụ

 

Thể dục dụng cụ 

8

Tập luyện, thi đấu Thể dục nhào lộn (trên mặt lưới 

có lò xo)

 

Thể dục nhào lộn 

 

9

Tập luyện, thi đấu Đua thuyền 

Đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống 

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-----------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO MẠO HIỂM (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) --------

STT

Hoạt động thể thao mạo hiểm

Thuộc môn thể thao

1

Tập luyện, thi đấu Dù lượn có động cơ

 

Dù lượn

2

Tập luyện, thi đấu Dù lượn không động cơ 

 

3

Tập luyện, thi đấu Diều bay có động cơ

 

Diều bay

4

Tập luyện, thi đấu Diều bay không động cơ 

 

5

Tập luyện, thi đấu Leo núi tự nhiên

 

Leo núi thể thao 

6

Tập luyện, thi đấu Lặn biển thể thao giải trí

Lặn biển thể thao giải trí 

 

7

Tập luyện, thi đấu Mô tô nước trên biển

Mô tô nước trên biển 

 

7

Tập luyện, thi đấu Ô tô thể thao địa hình

 

Ô tô thể thao địa hình 

9

Tập luyện, thi đấu Mô tô thể thao

 

Mô tô thể thao 

10

Tập luyện, thi đấu Xe đạp địa hình

 

Xe đạp thể thao 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

Thuộc tính văn bản
Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 04/2019/TT-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 17/07/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-----------------

Số: 04/2019/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

 

 

THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người
hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm

 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thaoLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Căn cứ Nghị định số 36/2019 NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm. 

Điều 1. Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 

Ban hành kèm theo Thông tư này 02 (hai) danh mục, gồm:

1. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện;

2. Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để kịp thời nghiên cứu, giải quyết. 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án Nhân dân tối cao

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tự Bộ VHTTDL;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;

- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TTDL;

- Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Liên đoàn, Hiệp hội thể giao quốc gia;

- Lưu: VT, TCTTDL (10), S (390)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-----------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

 

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO BẮT BUỘC CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2019/TT-BVHTTDL ngày
   tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

STT

Hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

 

Thuộc môn thể thao

1

Tập luyện, thi đấu Leo núi nhân tạo

 

Leo núi thể thao 

2

Tập luyện, thi đấu Trượt băng

 

Trượt băng 

3

Tập luyện, thi đấu Đua ngựa

 

Đua ngựa 

4

Tập luyện, thi đấu Kiếm thể thao

 

Đấu kiếm thể thao 

5

Tập luyện, thi đấu Bắn súng

 

Bắn súng thể thao 

6

Tập luyện, thi đấu Bắn cung

 

Bắn cung 

7

Tập luyện, thi đấu Thể dục dụng cụ

 

Thể dục dụng cụ 

8

Tập luyện, thi đấu Thể dục nhào lộn (trên mặt lưới 

có lò xo)

 

Thể dục nhào lộn 

 

9

Tập luyện, thi đấu Đua thuyền 

Đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống 

 

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-----------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

 

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO MẠO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BVHTTDL ngày
    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
--------

 

STT

Hoạt động thể thao mạo hiểm

Thuộc môn thể thao

1

Tập luyện, thi đấu Dù lượn có động cơ

 

Dù lượn

2

Tập luyện, thi đấu Dù lượn không động cơ 

 

3

Tập luyện, thi đấu Diều bay có động cơ

 

Diều bay

4

Tập luyện, thi đấu Diều bay không động cơ 

 

5

Tập luyện, thi đấu Leo núi tự nhiên

 

Leo núi thể thao 

6

Tập luyện, thi đấu Lặn biển thể thao giải trí

Lặn biển thể thao giải trí 

 

7

Tập luyện, thi đấu Mô tô nước trên biển

Mô tô nước trên biển 

 

7

Tập luyện, thi đấu Ô tô thể thao địa hình

 

Ô tô thể thao địa hình 

9

Tập luyện, thi đấu Mô tô thể thao

 

Mô tô thể thao 

10

Tập luyện, thi đấu Xe đạp địa hình

 

Xe đạp thể thao 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 04/2019/TT-BVHTTDL

 

Hanoi, July 17, 2019

 

CIRCULAR

Promulgating the List of sports activities for which coaching is mandatory and List of extreme sports activities [1]

Pursuant to the Law on Physical Training and Sports and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Physical Training and Sports;

Pursuant to the Government’s Decree No. 36/2019/ND-CP of April 29, 2019, detailing a number of articles of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Physical Training and Sports;

Pursuant to the Government’s Decree No. 79/2017/ND-CP of July 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

At the proposal of the Director of the Directorate of Physical Training and Sports;

The Minister of Culture, Sports and Tourism promulgates the Circular promulgating the list of sports activities for which coaching is mandatory and list of extreme sports activities.

Article 1. Lists promulgated together with this Circular

To promulgate together with this Circular 2 (two) lists, including:

1. The list of sports activities for which coaching is mandatory;

2. The list of extreme sports activities.

Article 2. Implementation organization responsibility

1. The Directorate of Physical Training and Sports shall guide and inspect the implementation of this Circular.

2. The Departments of Culture, Sports and Tourism or Departments of Culture and Sports of provinces and centrally run cities shall organize the implementation of this Circular.

Article 3. Effect

1. This Circular takes effect on September 1, 2019.

2. Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Culture, Sports and Tourism for study and settlement.-

Minister of Culture, Sports and Tourism
NGUYEN NGOC THIEN

Click download to see the full text

[1]  Công Báo Nos 621-622 (16/08/2019)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!