Quyết định 306/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 306/QĐ-TTg

Quyết định 306/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ban hành kèm theo Quyết định 159/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:306/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:05/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung quy định về cơ quan giúp việc BCĐ Phong trào XD đời sống VH

Ngày 05/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 306/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định 159/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng bổ sung quy định về các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Cụ thể, cơ quan làm đầu mối giúp việc cho Ban Chỉ đạo sẽ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định phân công và có nhiệm vụ như sau: Tham mưu xây dựng Kế hoạch, Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Hướng dẫn, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả nội dung của Phong trào…

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định bãi bỏ quy định về việc: Ủy quyền của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cho Chánh Văn phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào tại ở các địa phương và ở các cơ quan; Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 306/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 306/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 18.
2. Bổ sung Điều 14a như sau:
“Điều 14a. Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định phân công đơn vị trực thuộc Bộ làm đầu mối giúp việc Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tham mưu xây dựng Kế hoạch, Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
b) Hướng dẫn, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung của Phong trào;
c) Tổ chức hoạt động; kiểm tra; tổng hợp; sơ kết; tổng kết giai đoạn; đánh giá hoạt động của Phong trào hàng năm;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương giao”.
3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 19 như sau:
“1. Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm”.
4. Bãi bỏ Chương IV về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.
Điều 2. Quy định chuyển tiếp
1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.
2. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục duy trì hoạt động cho đến khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc điều chuyển theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;

Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, TCCV, PL;

Lưu: Văn thư, KGVX (3b). 48

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

                      

 

 

 
Vũ Đức Đam

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi