Quyết định 259/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và đóng góp của đội ngũ trí thức VHNT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

Số: 259/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và đóng góp của đội ngũ trí thức văn học, nghệ thuật”

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 183-KH/BTGTW ngày 12/8/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kế hoạch Hội nghị, Hội thảo phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ”;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BVHTTDL, ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và đóng góp của đội ngũ trí thức văn học, nghệ thuật” (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo khoa học trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Vụ Đào tạo cấp qua Văn phòng Bộ năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;
- Lưu: VT, ĐT, KT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và đóng góp của đội ngũ trí thức văn học, nghệ thuật”

(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả xây dựng, phát triển và những đóng góp của đội ngũ trí thức lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trên cơ sở đó, đề xuất những cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, mang tính đột phá phát triển đội ngũ trí thức trong thời gian tới phù hợp với xu thế phát triển, thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới.

- Tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật, các đơn vị nghệ thuật, nhà hát, cơ sở đào tạo, các hiệp hội chuyên ngành và các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo hiệu quả thiết thực.

- Phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng đội ngũ trí thức lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong thời gian qua, chỉ ra những khó khăn, tồn tại và những thách thức, thời cơ; đồng thời đề xuất nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức lĩnh vực văn học, nghệ thuật đến 2030, tầm nhìn đến 2040;

- Tổng hợp kết quả Hội thảo, xây dựng báo cáo để tiếp tục tổ chức Tọa đàm: Phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương nơi tổ chức Hội thảo về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG

1. Thời gian:

a) Tổ chức Hội thảo khoa học: 01 ngày, dự kiến tháng cuối tháng 3/2023.

b) Tổ chức Tọa đàm: 01 buổi, dự kiến tháng cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2023.

2. Địa điểm: Hà Nội

3. Thành phần, số lượng đại biểu và nội dung

a) Hội thảo

- Thành phần

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo Bộ; đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật và đơn vị liên quan.

+ Một số thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2028 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

+ Đại diện một số đơn vị Cục, Vụ, đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ.

+ Đại diện Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Nhà hát, đơn vị nghệ thuật ở Trung ương và địa phương; hiệp hội chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật ở Trung ương và địa phương.

+ Các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

+ Các phóng viên báo chí.

- Số lượng đại biểu và tham luận

+ Số lượng đại biểu: Dự kiến khoảng 200 người.

+ Số lượng tham luận: Từ 40 đến 50 tham luận.

- Nội dung:

+ Đánh giá tình hình xây dựng và sự phát triển của đội ngũ trí thức lĩnh vực văn học, nghệ thuật từ 2008 đến nay, tập trung vào các nội dung cơ bản sau: Chính sách và việc thực thi chính sách đối với đội ngũ trí thức; đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức; vai trò của đội ngũ trí thức; thế mạnh và hạn chế của đội ngũ trí thức; thời cơ và thách thức trong phát triển đội ngũ trí thức; các nhân tố tác động đến xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức .

+ Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong bối cảnh mới.

+ Những kiến nghị và đề xuất.

(Thời gian, địa điểm, hình thức, thành phần và quy mô tổ chức Hội thảo có thể thay đổi tùy theo thực tế kế hoạch công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

b) Tọa đàm

- Thành phần

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đại diện một số Cục, Vụ, Viện trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật.

+ Đại diện một số Nhà hát, đơn vị nghệ thuật và các Hiệp hội trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật ở Trung ương.

+ Một số chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

- Số lượng đại biểu

+ Số lượng đại biểu: Từ 50 đến 60 người.

+ Số lượng tham luận: Từ 15 đến 20 tham luận.

- Nội dung: Phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Đào tạo

- Chuẩn bị địa điểm tổ chức Hội thảo, Tọa đàm.

- Chuẩn bị các chuyên đề và tài liệu cho Hội thảo, Tọa đàm.

- Dự thảo và gửi Giấy mời Hội thảo, Giấy mời viết tham luận Hội thảo, Tọa đàm.

- Chuẩn bị Báo cáo đề dẫn, Tổng kết cho Hội thảo.

- Tổng kết kết quả Hội thảo và xây dựng báo cáo để tổ chức Tọa đàm

- Tập hợp các báo cáo tham luận, tổ chức biên tập và in ấn tài liệu phục vụ Hội thảo, Tọa đàm

- Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu và dự toán kinh phí tổ chức Hội thảo.

2. Văn phòng Bộ

- Duyệt dự toán, hỗ trợ quyết toán kinh phí Hội thảo, Tọa đàm.

- Hỗ trợ, bố trí phương tiện đi lại cho Ban Tổ chức và các thủ tục hành chính liên quan phục vụ việc tổ chức Hội thảo.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Hội thảo thực hiện theo quy định hiện hành, trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Vụ Đào tạo cấp qua Văn phòng Bộ năm 2023./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 259/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 259/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và đóng góp của đội ngũ trí thức văn học, nghệ thuật”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:259/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:15/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Hội thảo về thực trạng và đóng góp của đội ngũ trí thức văn học, nghệ thuật

Ngày 15/02/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 259/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và đóng góp của đội ngũ trí thức văn học, nghệ thuật”.

Theo đó, Hội thảo được tổ chức trong 01 ngày, dự kiến cuối tháng 3/2023; 01 buổi Tọa đàm được dự kiến tổ chức cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2023 tại Hà Nội.

Thành phần tham dự gồm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật và đơn vị liên quan; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; nhà hát, đơn vị nghệ thuật ở Trung ương và địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; các phóng viên báo chí. Số lượng đại biểu dự kiến tham dự khoảng 200 người; số lượng tham luận từ 40 – 50 tham luận.

Buổi Hội thảo sẽ đánh giá tình hình xây dựng và sự phát triển của đội ngũ trí thức lĩnh vực văn học, nghệ thuật từ 2008 đến nay, tập trung vào các nội dung như: chính sách và việc thực thi chính sách đối với đội ngũ trí thức; đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức; vai trò của đội ngũ trí thức; thế mạnh và hạn chế; thời cơ và thách thức trong phát triển đội ngũ trí thức…; đồng thời, đề xuất nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

Ngoài ra, kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Vụ Đào tạo cấp qua Văn phòng Bộ năm 2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định259/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi