Quyết định 2578/QÐ-BVHTTDL 2021 tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tỉnh Phú Thọ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2578/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2578/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2578/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:07/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch Phú Thọ

Ngày 7/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2578/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và các các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, kinh phí thực hiện trích từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Cụ thể, kế hoạch nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch địa phương,… Với nhiệm vụ thực hiện: xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Dao; xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghề làm thịt chua truyền thống dân tộc Mường; xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Mường.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2578/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2578/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- UBND tỉnh Phú Thọ (để biết);

- Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ (để phối hợp);

- UBND huyện Thanh Sơn (để phối hợp);

- Lưu: VT, Vụ VHDT, M8.

KT. BỘ TRƯỞNG

TH TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

Kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ

(Kèm theo Quyết định số 2578/QĐ-BVHTTDL ngày 07/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương;

- Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ;

- Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch có hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán của địa phương;

- Động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống;

- Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Dao

1.1. Tổ chức Lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp nhuộm chàm, kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Dao; Hỗ trợ nguyên liệu, vật tư phục vụ thực hành kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn.

- Thời gian: Từ ngày 20/10 - 25/10/2021.

- Địa điểm triển khai: Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Thành phần tham gia: Nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và các học viên dân tộc Dao do địa phương đề xuất (khoảng 45 người).

1.2. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu phục vụ tuyên truyền, quảng bá về công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Dao tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn.

- Thời gian: Từ ngày 20/10 - 25/10/2021.

- Địa điểm triển khai: Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghề làm thịt chua truyền thống dân tộc Mường

2.1. Tổ chức Lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp, bí quyết làm thịt chua truyền thống của đồng bào dân tộc Mường; Hỗ trợ nguyên liệu, thực phẩm, vật dụng thực hành kỹ thuật làm thịt chua truyền thống.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn.

- Thời gian: Từ ngày 26/10 - 31/10/2021.

- Địa điểm triển khai: Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Thành phần tham gia: Nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và các học viên dân tộc Mường do địa phương đề xuất (khoảng 45 người).

2.2. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu phục vụ tuyên truyền, quảng bá về công tác bảo tồn, phát huy nghề làm thịt chua truyền thống dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn.

- Thời gian: Từ ngày 26/10 - 31/10/2021.

- Địa điểm triển khai: Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

3. Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Mường

3.1. Tổ chức Lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Mường; Hỗ trợ nhạc cụ, đạo cụ phục vụ thực hành dân ca, dân vũ truyền thống.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn.

- Thời gian: Từ ngày 01/11 - 06/11/2021.

- Địa điểm triển khai: Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Thành phần tham gia: Nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và các học viên dân tộc Mường do địa phương đề xuất (khoảng 45 người).

3.2. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu phục vụ tuyên truyền, quảng bá về công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Mường, tỉnh Phú Thọ .

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn.

- Thời gian: Từ ngày 01/10 - 06/11/2021.

- Địa điểm triển khai: Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc: Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán theo quy định đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch.

1.2. Văn phòng Bộ: Phối hợp, hướng dẫn Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Bố trí phương tiện đi lại cho đoàn đi công tác (nếu có).

1.3. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp triển khai Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tài chính theo quy định.

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức xây dựng các mô hình;

- Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn tổng hợp, lập danh sách nghệ nhân, học viên tham gia xây dựng mô hình gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc); Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, phối hợp triển khai các nhiệm vụ được phân công;

- Nghiên cứu đề xuất mô hình bảo tồn, phát huy các mô hình bảo tồn trang phục và dân ca, dân vũ truyền thống, nghề làm thịt chua truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ;

- Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng nhân rộng mô hình về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

* Lưu ý: Trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm tại địa phương, thời gian triển khai Kế hoạch có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn; đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, cũng như hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam

Quyết định 2576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam

Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi