Quyết định 2576/QÐ-BVHTTDL 2021 Kế hoạch triển khai Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2576/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, VHDT, C (19).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (Vnews), Thông tấn xã Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2576/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch )

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

             1. Mục đích

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa dân tộc đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Phát huy những giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống xã hội, tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân;

- Xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về tín ngưỡng, tôn giáo thông qua văn hóa dân tộc truyền thống trên cơ sở thực hiện các chính sách, pháp luật về văn hóa dân tộc, góp phần đưa thông tin, hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam ra cộng đồng các dân tộc trên Thế giới;

- Tuyên truyền những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên cơ sở phát huy, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân về vai trò, ý nghĩa, kết quả và thành tựu trong quá trình bảo tồn, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

             2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền được xây dựng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019;

- Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện;

- Trong quá trình triển khai, cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch theo quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

             1. Nội dung tuyên truyền

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân trên cơ sở phản ánh những nội dung cụ thể sau:

- Thực trạng về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của một số dân tộc vùng miền núi phía Bắc;

- Tín ngưỡng, tôn giáo ảnh hưởng đến công tác bảo tồn văn hóa truyền thống;

- Đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo thông qua bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc.

             2. Sản xuất và hình thức tuyên truyền

- Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp Trung tâm Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam.

- Thể loại: Phóng sự

- Số lượng: 10 chương trình

- Thời lượng: 15 phút/chương trình

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021

- Hình thức tuyên truyền: Phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn - VNews, Thông tấn xã Việt Nam, bao gồm:

+ Phát trên kênh Truyền hình Thông tấn;

+ Tuyên truyền trên trang điện tử (https://vnews.gov.vn/);

+ Đăng tải trên kênh Youtube (VNEWS - TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN);

+ Đăng tải trên kênh Fanpage (VNEWS - Truyền hình Thông tấn);

+ Đăng tải trên Twitter.

3. Tiêu đề các phóng sự, ký sự (có kịch bản riêng)

- Phóng sự 1: Nền tảng văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng, tôn giáo

- Phóng sự 2: Bảo tồn văn hóa truyền thống thông qua tín ngưỡng, tôn giáo

- Phóng sự 3: Đa dạng tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Phóng sự 4: Đoàn kết các dân tộc là đoàn kết tín ngưỡng, tôn giáo

- Phóng sự 5: Nhận diện tà đạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

- Phóng sự 6: Những hiện tượng mới trong quan hệ dân tộc - tôn giáo vùng miền núi phía Bắc hiện nay

- Phóng sự 7: Hiện tượng cải đạo, đổi đạo vùng dân tộc thiểu số hiện nay

- Phóng sự 8: Hiện tượng núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo

- Phóng sự 9: Biên giới - Điểm nóng tín ngưỡng, tôn giáo

- Phóng sự 10: Tín ngưỡng, tôn giáo trong công cuộc xây dựng nếp sống văn minh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             1. Vụ Văn hóa dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Xây dựng, cung cấp thông tin về nội dung truyền thông để các cơ quan, đơn vị thực hiện. Phối hợp xây dựng và hoàn thiện kịch bản truyền thông.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo Kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm về năng lực và pháp lý của cơ quan thực hiện; chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo tiến độ với Lãnh đạo Bộ để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

             2. Văn phòng Bộ

Phối hợp xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

             3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tài chính theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân, đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết./.

thuộc tính Quyết định 2576/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2576/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:06/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 06/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2576/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân trên cơ sở phản ánh những nội dung cụ thể sau: Thực trạng về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của một số dân tộc vùng miền núi phía Bắc; Tín ngưỡng, tôn giáo ảnh hưởng đến công tác bảo tồn văn hóa truyền thống;…

Bên cạnh đó, Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp Trung tâm Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam thực hiện tuyên truyền vào Quý IV năm 2021 với hình thức phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn - VNews, Thông tấn xã Việt Nam, bao gồm: Phát trên kênh Truyền hình Thông tấn; Tuyên truyền trên trang điện tử (https://vnews.gov.vn/); Đăng tải trên kênh Youtube; Đăng tải trên Tiwtter;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2576/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi