Quyết định 1266/QÐ-BVHTTDL Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________

Số: 1266/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 4042/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương Việt Nam tham gia EXPO 2020 Dubai, UAE;

Căn cứ Công văn số 7368/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”;

Căn cứ Quyết định số 3127/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”;

Căn cứ Công văn số 1774/VPCP-QHQT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”;

Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”.

Điều 2. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, triển khai, theo dõi, đôn đốc, giám sát, báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2358/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, HTQT, LT(10).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”
(Kèm theo Quyết định số 1266/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển lãm Thế giới (WORLD EXPO) là triển lãm phi lợi nhuận, có chủ đề mang tính thời đại, là một trong những sự kiện toàn cầu có quy mô lớn nhất, thu hút hầu hết các quốc gia tham dự ở cấp độ Nhà nước nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, khẳng định vị thế, giới thiệu tiềm năng và đóng góp cho sự tiến bộ, phát triển của nhân loại.

Việt Nam tham gia EXPO Dubai nhằm mục đích:

- Cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường sức mạnh tổng hợp, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước vì tiến bộ, văn minh.

- Thực hiện cam kết chính trị giữa Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và UAE, đồng thời thực hiện trách nhiệm của Việt Nam với tư cách thành viên Tổ chức Triển lãm quốc tế BIE.

- Thu hút đầu tư, du lịch, thúc đẩy thương mại, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Đông và thế giới; giới thiệu môi trường kinh doanh, đầu tư và du lịch của Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm bạn hàng và mở rộng kinh doanh.

2. Yêu cầu

- Nhà Triển lãm Việt Nam có thiết kế nội thất độc đáo, kết hợp truyền thống và hiện đại, các hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc, dịch vụ đa dạng, tiếp nối những từng thành công tại các kỳ EXPO trước đây. Mục tiêu thu hút khoảng 2 triệu lượt khách tham quan trong 6 tháng.

- Truyền tải thông điệp về Việt Nam - điểm sáng của thế giới trong việc phòng chống đại dịch Covid-19 và các kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việt Nam hiện đang triển khai các phương án thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Thông điệp về quốc gia yêu chuộng hoà bình, chính trị ổn định, có nền văn hoá đậm đà bản sắc, có cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng, con người thân thiện hiếu khách; quốc gia đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ với những chính sách đầu tư cởi mở, lực lượng lao động trẻ, có tay nghề và khả năng thích ứng cao với công nghệ; điểm đến của du lịch, cơ hội hợp tác, phát triển; quốc gia năng động và có trách nhiệm trong những vấn đề toàn cầu.

- Coi trọng công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ hiện đại và tương tác trong quảng bá thương hiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

- Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho các sản phẩm thương hiệu quốc gia mở rộng giao thương, hợp tác quốc tế.

- Đảm bảo công tác vận hành Nhà Triển lãm hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ, CHỦ ĐỀ CỦA NHÀ TRIỂN LÃM VIỆT NAM TẠI EXPO DUBAI

1. Thời gian

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2022 (kéo dài liên tục 6 tháng không có ngày nghỉ).

Giờ mở cửa: 10:00 sáng đến 00:00 đêm (từ Chủ nhật đến thứ Năm);

10:00 sáng đến 02:00 đêm (thứ Sáu, thứ Bảy và Ngày lễ).

2. Địa điểm, quy mô, chủ đề của Nhà Triển lãm Việt Nam

EXPO Dubai được tổ chức tại thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trên diện tích hơn 4,38 km2 (lớn gấp đôi so với diện tích kỳ EXPO 2015 Milan trước đó), khuôn viên EXPO được chia theo 3 khu vực lớn, ứng với 3 chủ đề phụ:

- Di động (Mobility)

- Bền vững (Substanibility)

- Cơ hội (Opportunity) - Nhà Triển lãm Việt Nam được bố trí ở khu vực này.

Chủ đề của EXPO Dubai: “Kết nối trí tuệ, kiến tạo tương lai” (Connecting minds, creating the future) hướng đến các giải pháp bền vững cho vấn đề toàn cầu, tìm kiếm sự hợp tác giữa các nền văn hóa, các giải pháp mang tính thời đại giữa các quốc gia và khu vực.

Nhà Triển lãm Việt Nam được xây dựng sẵn, do Ban Tổ chức EXPO cung cấp, với quy mô 03 tầng và có tổng diện tích 856,79m2 (tầng 1: 288m2; tầng 2: 289m2; tầng 3: 279,79m2), chia sẻ không gian công cộng cùng tòa nhà chủ đề của EXPO tại khu vực mang chủ đề “Cơ hội” với diễn giải của Ban Tổ chức EXPO: “Việt Nam là quốc gia giàu bản sắc văn hoá, thuận lợi trong việc biểu đạt, “kết nối” để tạo ra cơ hội; Việt Nam là điểm đến, là cơ hội hấp dẫn cho đầu tư và du lịch. Việt Nam đang nổi lên như một “cơ hội” cho hợp tác trong khu vực và trên thế giới”.

Nhà Triển lãm Việt Nam có chủ đề: “Việt Nam - Hội tụ quá khứ, lan toả tương lai” (Viet Nam - distilling the past, shaping the future) với mục đích cao nhất là quảng bá quốc gia tại EXPO Dubai.

III. TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH “VIỆT NAM THAM GIA TRIỂN LÃM THẾ GIỚI EXPO DUBAI, UAE”

1. Công tác thiết kế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đặt hàng thiết kế nội thất và trưng bày căn cứ vào Chủ đề Nhà Triển lãm, chủ đề chung của EXPO Dubai và bám sát các yêu cầu về nội dung trong Đề án điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo công năng, hiệu quả thẩm mỹ, phù hợp xu thế thế giới trong trưng bày và trải nghiệm; đảm bảo sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại thể hiện qua chất liệu, nội dung và ngôn ngữ triển lãm.

2. Công tác thi công, lắp đặt và tháo dỡ:

Nhà Triển lãm đã được Ban Tổ chức EXPO xây dựng trong toà nhà chung và hoàn thiện các hạng mục thô kèm có sẵn các khu công cộng, Việt Nam tiếp nhận, thi công lắp đặt thiết bị triển lãm, hoàn thiện nội thất, trang trí, bổ sung công năng đặc thù cho khu vực triển lãm và văn phòng.

Nhà Triển lãm Việt Nam được thi công, lắp đặt và hoàn thiện theo thiết kế được “Hội đồng duyệt thiết kế trưng bày nội thất Nhà Triển lãm Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO Dubai” xem xét, đánh giá, góp ý và thống nhất phê duyệt. Thiết kế phải được Ban Tổ chức EXPO phê duyệt.

Mặt tiền Nhà Triển lãm Việt Nam được thiết kế, lắp đặt trên diện tích lớn nhằm thu hút và tạo ấn tượng từ xa. Bao gồm các khung hoạ tiết truyền thống nổi bật cùng hình ảnh tiêu biểu, yêu cầu về ánh sáng cho buổi tối (EXPO Dubai mở cửa đến tối muộn), tạo thành một tổng thể ấn tượng, hấp dẫn khách tham quan.

Về bố trí khu vực, Nhà Triển lãm Việt Nam gồm 3 tầng: Tầng 1 bao gồm khu vực lễ tân, cùng các thông tin tổng quan về đất nước Việt Nam, giới thiệu văn hoá, du lịch Việt Nam và thành tựu khoa học công nghệ của đất nước; Tầng 2 bao gồm khu dịch vụ (ẩm thực và đồ lưu niệm) bên cạnh khu vực giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp - thương mại Việt Nam có tiềm năng; Tầng 3 bao gồm văn phòng, phòng họp và phòng khách.

Nội thất Nhà Triển lãm Việt Nam là sự kết hợp ngôn ngữ triển lãm hiện đại và truyền thống, kết hợp với trải nghiệm, nhằm truyền tải rõ nét về một đất nước đậm đà truyền thống và giàu tiềm năng phát triển tương lai. Ứng dụng công nghệ, đa phương tiện được kết hợp đan xen với trình diễn văn hoá truyền thống và ẩm thực tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh cho sự kết nối của truyền thống - hiện đại - tương lai.

Công việc thi công nội thất Nhà Triển lãm Việt Nam được thực hiện sau khi dự án đầu tư xây dựng và công tác lựa chọn nhà thầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chia làm các giai đoạn chính sau:

- Thi công, lắp đặt nội thất, thiết bị, trưng bày hiện vật: Dự kiến kéo dài 03 tháng (từ tháng 4 đến hết tháng 7/2021 - Theo tiến độ yêu cầu của Ban Tổ chức EXPO);

- Vận hành thử nghiệm Nhà Triển lãm Việt Nam: Từ tháng 8 đến 30/9/2021;

- Tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng Nhà Triển lãm cho Ban Tổ chức EXPO: Được thực hiện sau khi kết thúc triển lãm (từ 31/3 đến trước 30/04/2022).

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch là Chủ đầu tư, chủ trì thực hiện việc thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Dubai , thẩm tra dự án và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án, thực hiện công tác đặt hàng thiết kế, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, thanh, quyết toán hợp đồng với các nhà thầu trong việc triển khai thi công Nhà Triển lãm, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Việt Nam, các quy định của Ban Tổ chức EXPO và nước sở tại.

3. Công tác sưu tầm, đặt hàng, thuê hiện vật trang trí, trưng bày, sản xuất tài liệu quảng bá, giới thiệu:

- Xây dựng và phê duyệt phương án trưng bày Nhà Triển lãm Việt Nam;

- Sưu tầm, đặt hàng, thuê hiện vật trưng bày, trang trí từ trong nước;

- Công tác trưng bày gồm những nội dung như sau:

+ Toàn bộ hiện vật trưng bày, trang trí cố định trong 06 tháng và tài liệu giới thiệu theo thiết kế đã được phê duyệt.

+ Toàn bộ hiện vật trưng bày giới thiệu văn hoá, thành tựu xã hội có chỉnh lý, bổ sung trong thời gian 06 tháng triển lãm (vật trưng bày có sự thay đổi theo kế hoạch trưng bày)

+ Sản phẩm trưng bày giới thiệu theo các tháng chủ đề.

+ Sản phẩm văn hoá phục vụ hoạt động quảng bá, tương tác trong Nhà Triển lãm.

+ Video trình chiếu trên các màn hình.

+ Các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ trưng bày.

- Công tác trang trí, trưng bày mang tính thống nhất và xuyên suốt về nội dung, hình thức và được phân theo từng khu vực cụ thể như sau:

+ Khu mặt tiền: Các tấm khung pano khổ lớn với hình ảnh và họa tiết tiêu biểu của Việt Nam;

+ Khu lễ tân, tổng quan: Pano khổ lớn kèm màn hình và tài liệu giới thiệu bức tranh tổng quan những thông tin tiêu biểu nhất, đặc sắc nhất mà bạn bè quốc tế cần biết về đất nước Việt Nam.

+ Khu vực văn hóa - du lịch bao gồm:

(1) Các hiện vật trưng bày cố định về văn hóa Việt Nam như Thủy Đình (kiến trúc làng quê Việt); Nhạc cụ truyền thống và Rối nước (loại hình nghệ thuật đặc sắc); không gian giới thiệu áo dài (truyền thống - hiện đại - cách tân); Di sản (Trống đồng Đông Sơn, gốm sứ cổ); Nét đẹp dân tộc qua các trang phục (búp bê mặc đủ trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam)...;

(2) Sản phẩm về nội dung như tranh, ảnh, video (bộ tranh, ảnh, video thể hiện những nét tiêu biểu về lịch sử, cảnh quan, con người Việt Nam);

(3) Thiết bị: màn hình Panorama, màn hình LED (thể hiện các câu chuyện truyền thống); thiết bị âm thanh, ánh sáng cho khu vực sân khấu.;

(4) Các sản phẩm tương tác văn hóa phục vụ khách tham quan: trải nghiệm tô màu, đan thủ công, in mộc bản. cùng các tác phẩm nghệ thuật độc bản được đặt làm hoặc thuê.

(5) Các sản phẩm trang trí: đèn lồng, đèn trúc chỉ, thổ cẩm, lụa.

+ Khu công nghệ Việt Nam gồm:

(1) Sản phẩm trưng bày như: Robot giáo dục, điện thoại smartphone 5G “Made in Vietnam”, mô hình vệ tinh, xe máy điện, xe đạp vật liệu thân thiện môi trường.;

(2) Sản phẩm nội dung như: quảng bá du lịch bằng công nghệ qua video, hình ảnh, phần mềm tương tác (đặt hàng riêng cho Nhà Triển lãm Việt Nam)...;

(3) Thiết bị và sản phẩm tương tác như: kính 3D thực tế ảo, màn hình cảm ứng tương tác.

+ Khu vực quảng bá sản phẩm, thông tin thương mại - nông nghiệp gồm:

(1) Khu vực quảng bá nông nghiệp: được thể hiện thông qua ngôn ngữ hình ảnh miêu tả chợ nổi tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long với một số chiếc thuyền trưng bày các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; Kệ tủ lớn trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của chương trình OCOP kèm thông điệp về chính sách phát triển sản phẩm nông nghiệp.;

(2) Không gian quảng bá, thúc đẩy hợp tác thương mại: Khu trưng bày hiện vật là các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam; sản phẩm in ấn tài liệu giới thiệu các cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.;

(3) Không gian truyền tải thông điệp: pano khổ lớn giới thiệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long kèm theo cảnh báo về nguy cơ biến đổi khí hậu mà Việt Nam nằm trong 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, góp tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với vấn đề toàn cầu;

(4) Các sản phẩm trang trí: đèn lồng, đèn trúc chỉ, thổ cẩm, lụa.

+ Khu vực Dịch vụ và quảng bá ẩm thực, thủ công mỹ nghệ Việt Nam: Thông qua hình thức xã hội hóa, khu vực này gồm không gian trưng bày và giới thiệu các sản phẩm thủ công, làng nghề nổi tiếng của Việt Nam như đồ gốm sứ, sơn mài, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm chế tác từ thiên nhiên; cùng màn hình giới thiệu: hình ảnh, phim tài liệu, video giới thiệu về các ngành nghề truyền thống.;

+ Khu ban công: toà nhà có 2 khu ban công tại tầng 2 và tầng 3 hướng ra không gian công cộng. Ban công tầng 2 có bàn ghế dành cho khách tham quan nghỉ chân, trải nghiệm ẩm thực trong không gian văn hoá Việt Nam với đèn lồng trang trí. Ban công tầng 3 có các hiện vật, sản phẩm trưng bày, trang trí phù hợp theo kế hoạch tổ chức hoạt động quảng bá (xem Mục 3.3).

4. Các hoạt động của Việt Nam tại EXPO Dubai

4.1. Các hoạt động chính trong khuôn khổ EXPO Dubai

Nhà Triển lãm Việt Nam tổ chức một số hoạt động chính theo thông lệ của các kỳ EXPO, gồm 3 các sự kiện như sau:

4.1.1. Lễ Khai mạc EXPO Dubai và Khai mạc Nhà Triển lãm Việt Nam

Ngày 01/10/2021, Lễ Khai mạc với sự hiện diện của nguyên thủ các nước và các đoàn từ các quốc gia tham dự.

Đoàn Việt Nam dự kiến do Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch dẫn đầu cùng đoàn đại biểu đại diện các Bộ, ngành, tỉnh/thành phố tham dự Lễ Khai mạc EXPO Dubai, đồng thời chủ trì Lễ khai mạc Nhà Triển lãm Việt Nam.

Lễ Khai mạc Nhà Triển lãm Việt Nam bao gồm hoạt động: Biểu diễn nghệ thuật, lễ tân, chiêu đãi, tặng quà. Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch sẽ phối hợp với Ban Tổ chức EXPO, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, các tổ chức, cơ quan truyền thông để tổ chức sự kiện này.

4.1.2. Ngày Quốc gia của Việt Nam tại EXPO Dubai

Trong thời gian diễn ra các kỳ EXPO, mỗi quốc gia tham dự sẽ tổ chức một ngày tôn vinh sự tham gia của quốc gia tại EXPO gọi là “Ngày Quốc gia”. Ngày Quốc gia được bắt đầu bằng nghi thức chào cờ, đón tiếp khách cấp cao của Chính phủ; các chương trình văn hoá nghệ thuật, ẩm thực trong cả ngày trên các sân khấu và không gian chung tại EXPO; Tiệc Gala chiêu đãi là sự kiện cuối cùng nhằm cảm ơn quan khách chính phủ nước chủ nhà, các nước đối tác và các cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ Việt Nam tham gia EXPO.

Ngày Quốc gia của Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 30/12/2021. Năm 2021, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh của UAE, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch đề xuất phối hợp với Bộ Ngoại giao trình cấp có thẩm quyền tổ chức các đoàn cấp cao thăm UAE kết hợp dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO Dubai; phối hợp với các Bộ, ngành, UBND tỉnh/thành phố tổ chức các sự kiện xúc tiến, quảng bá Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong dịp này.

4.1.3. Lễ Bế mạc EXPO Dubai

Lễ Bế mạc được tổ chức vào ngày 31/3/2022 được nước chủ nhà tổ chức long trọng chào mừng thành công của EXPO. Theo thông lệ, đây là buổi lễ quy mô lớn với sự tham dự biểu diễn của các nghệ sỹ quốc tế cùng sự tham dự của toàn thể các Nhà Triển lãm.

4.2. Các hoạt động vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam

4.2.1. Vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam

Công tác vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam bao gồm các hoạt động: lễ tân, đón tiếp, giới thiệu với khách tham quan; bố trí, điều hành và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm, quảng bá du lịch, giới thiệu trải nghiệm công nghệ; công tác bảo vệ tài sản, an ninh, an toàn, vệ sinh; điều phối và quản lý khu vực quảng bá ẩm thực và sản phẩm thủ công truyền thống; công tác tài chính, kế toán và các công tác khác theo quy định của Ban Tổ chức EXPO.

Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch sẽ cử cán bộ đảm trách những vị trí chính gồm: Giám đốc Nhà Triển lãm, Phó Giám đốc, lễ tân, kế toán, hành chính - đối ngoại, cán bộ kỹ thuật. Bên cạnh đó, kết hợp cùng các Bộ, các tỉnh/thành phố và một số đối tác tham gia công tác xã hội hóa để cử nhân sự phối hợp trong công tác quảng bá và công việc mang tính kỹ thuật. Ngoài ra, cần tuyển nhân viên địa phương cho các công việc đòi hỏi ngôn ngữ bản địa, thông thuộc quy định luật pháp, hỗ trợ pháp lý, truyền thông và các dịch vụ khác theo quy định của Ban Tổ chức EXPO.

4.2.2. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật (liên tục trong 06 tháng)

Tại Nhà Triển lãm Việt Nam, mỗi ngày tổ chức 03 suất biểu diễn với sự tham gia của các nghệ sỹ do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tuyển chọn (08 đến 12 nghệ sỹ). Các nghệ sỹ sẽ tham gia biểu diễn cố định hàng ngày theo chương trình biểu diễn đã được phê duyệt. Hàng ngày các nghệ sỹ sẽ tiến hành việc giao lưu với các bạn trẻ có nhu cầu đăng ký tìm hiểu, trải nghiệm nhạc cụ truyền thống (đây là hoạt động hưởng ứng chương trình giáo dục của EXPO)

Ngoài ra, các nghệ sỹ tham gia hoạt động biểu diễn tại sân khấu chung theo yêu cầu của Ban Tổ chức EXPO.

4.2.3. Hoạt động tại không gian Quảng bá ẩm thực và đồ thủ công Việt Nam

Không gian ẩm thực và đồ thủ công Việt Nam nhằm giới thiệu, quảng bá ẩm thực và sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam với mục đích tạo thêm ấn tượng về Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu mua sắm đồ lưu niệm.

Nhà Triển lãm Việt Nam sẽ kết hợp với các đối tác có kinh nghiệm, đủ tiêu chuẩn về pháp nhân và các tiêu chuẩn an toàn khác theo mô hình xã hội hoá để đảm nhiệm công việc này dưới sự quản lý chung của Nhà Triển lãm.

4.3. Công tác quảng bá Việt Nam theo chủ đề (6 tháng liên tục)

Công tác xúc tiến, quảng bá tại Nhà Triển lãm Việt Nam được thực hiện theo từng tháng, từng chủ đề, mỗi tháng dành một khoảng thời gian theo kế hoạch để thực hiện các hoạt động quảng bá tuỳ theo mức độ tham gia của các địa phương, doanh nghiệp trong nước, dự kiến như sau:

STT

Chủ đề

Nội dung hoạt động

Cơ quan chủ trì/ cơ quan phối hợp

1

Tháng 10/2021

Chủ đề:

Du lịch Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Hội thảo Xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam, gồm triển lãm ảnh văn hoá - du lịch, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, tiếp xúc doanh nghiệp giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông.

Chủ trì tổ chức: Bộ VHTTDL

Phối hợp với:

- Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan

- Đại sứ quán Việt Nam tại UAE

- Các tỉnh/thành phố: Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh...

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam - Các tổ chức/hãng lữ hành, du lịch và hàng không Việt Nam

2

Tháng 11/2021

Chủ đề:

“Thương hiệu Việt Nam - Cơ hội và tiềm năng”

Chương trình Xúc tiến với sự tham gia của các thương hiệu Việt Nam nhằm giới thiệu sản phẩm thế mạnh và thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác quốc tế

Chủ trì tổ chức, điều phối chung: Bộ VHTTDL

Phối hợp:

- Bộ Công Thương

- Bộ NN&PTNT

- VCCI

- Bộ Ngoại giao

- ĐSQ Việt Nam tại UAE

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

3

Tháng 12/2021

Chủ đề:

Ẩm thực Việt Nam

Lễ hội ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc sắc của Việt Nam tại không gian mở để chào mừng năm mới.

Tuần lễ giới thiệu ẩm thực Việt Nam kèm theo các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Bộ VHTTDL chủ trì hoạt động Ngày Quốc gia Việt

Nam tại EXPO Dubai

Chủ trì điều phối: Bộ VHTTDL

Phối hợp:

- Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan

- ĐSQ Việt Nam tại UAE

- Các doanh nghiệp thương hiệu ẩm thực Việt Nam

- Hiệp hội du lịch Việt Nam

- Hiệp hội ẩm thực Việt Nam

4

Tháng 1/2022

Chủ đề:

Tương lai Việt Nam

Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch Việt Nam và các tỉnh/thành phố. Giới thiệu đến các nhà đầu tư, thương mại quốc tế về tiềm năng và cơ hội đầu tư của Việt Nam với sự tham gia của một số tỉnh/thành phố, doanh nghiệp, thương hiệu quốc gia ...

Chủ trì điều phối: Bộ VHTTDL

Phối hợp:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Công Thương

- Bộ Ngoại giao

- ĐSQ Việt Nam tại UAE

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

5

Tháng 2/2022

Chủ đề:

Thông tin đối ngoại, tiềm năng công nghệ và trí tuệ Việt Nam

Diễn đàn, triển lãm “Thông tin đối ngoại, tiềm năng công nghệ và Trí tuệ Việt Nam”, giới thiệu những thành tựu, chính sách nổi bật của Việt Nam về khoa học công nghệ hướng đến truyền thông quốc tế

Chủ trì: Bộ VHTTDL Phối hợp:

- Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Ngoại giao.

- Đại sứ quán Việt Nam tại UAE

- Các doanh nghiệp

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

6

Tháng 3/2022

Chủ đề:

Nông nghiệp Việt Nam - Hội nhập và phát triển

Hội thảo, diễn đàn, triển lãm với chủ đề: “Nông nghiệp Việt Nam - Hội nhập và phát triển”, giới thiệu thành tựu phát triển nông nghiệp, thành tựu trong hội nhập và cơ hội hợp tác thương mại của nông nghiệp Việt Nam.

Chủ trì điều phối: Bộ VHTTDL

Phối hợp:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Bộ Ngoại giao

- Đại sứ quán Việt Nam tại UAE

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

 

Các hoạt động theo chủ đề được tổ chức theo phương thức chuẩn quốc tế, đáp ứng các quy định của UAE và phù hợp với tập quán, thói quen của khách quốc tế tại UAE (địa điểm, tiêu chuẩn thiết bị, an toàn; tài liệu quảng cáo, ấn phẩm, quà tặng...). Để thu hút sự quan tâm của khách tham dự, các chương trình đều được lồng ghép các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Việt Nam.

Về công tác tổ chức và phối hợp:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách lên kế hoạch, điều phối, công tác phối hợp với Ban Tổ chức EXPO, khách mời, truyền thông và đối ngoại.

- Các hoạt động của từng tháng sẽ được các Bộ, cơ quan chủ quản hoặc tỉnh/thành phố đăng ký chủ trì tổ chức và bố trí kinh phí cho đoàn đi thực hiện.

5. Công tác truyền thông và quảng cáo

Truyền thông và quảng cáo được xác định là công tác quan trọng và phải đi trước một bước, được thực hiện theo các phương thức sau:

- Lập trang thông tin riêng của Nhà Triển lãm và tạo các kênh mạng xã hội riêng để đưa tin, hình ảnh quảng bá Nhà Triển lãm và các hoạt động của Việt Nam tại EXPO.

- Thuê công ty truyền thông chuyên nghiệp lên kế hoạch truyền thông báo chí, báo mạng, truyền hình và các kênh mạng xã hội…. hướng đến công chúng UAE và khách du lịch, người sinh sống, làm việc, học tập tại UAE.

- Phối hợp với Bộ phận truyền thông của Ban Tổ chức EXPO để kết nối với hệ thống truyền thông trong nước, tăng cường đưa thông tin về Nhà Triển lãm Việt Nam xuất hiện trên kênh chính thức của EXPO Dubai đến công chúng toàn cầu.

- Thoả thuận hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan truyền thông trong nước như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các trang tin điện tử có đông độc giả để đảm bảo các sự kiện chính của EXPO và của Việt Nam tại EXPO Dubai được đưa tin rộng rãi, như: Ngày Khai mạc, Ngày Quốc gia, các hoạt động theo chủ đề từng tháng của Việt Nam tại EXPO...

- Tại những sự kiện lớn như Ngày Quốc gia, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hoá, biểu diễn nghệ thuật và mời cơ quan báo chí trong nước tham gia đoàn để đưa tin, bài về sự kiện.

- Các hoạt động theo chủ đề từng tháng được tuyên truyền bằng video, tờ rơi và thông tin mạng internet để thu hút sự chú ý, quan tâm, tham dự của khách thăm quan.

- Mời các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng, người nổi tiếng trong và ngoài nước tham dự các sự kiện của Việt Nam và giúp lan toả các thông tin đến công chúng.

6. Các đoàn công tác phục vụ triển khai Đề án điều chỉnh

Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức một số đoàn đi công tác, cụ thể như sau:

6.1. Đoàn đi tham dự cuộc họp lần thứ 3 4 - quốc gia thành viên tham dự EXPO Dubai

- Thời gian và thành phần đoàn: Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đã cử 02 đoàn công tác đi tham dự kỳ họp thứ 3 4 các thành nước tham dự kỳ EXPO Dubai theo thư mời của Ban Tổ chức EXPO, cụ thể:

Đoàn gồm 02 cán bộ Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đi UAE trong 04 ngày, tham dự kỳ họp lần thứ 3 - tổ chức vào tháng 5/2019.

Đoàn gồm 04 cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và Bộ Tài chính đi UAE trong 04 ngày, tham dự kỳ họp lần thứ 4 - tổ chức vào tháng 11/2019.

- Nội dung công tác:

Cuộc họp có sự tham dự của đông đảo các nước tham gia triển lãm, tại cuộc họp, Ban Tổ chức EXPO báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động trong khuôn khổ EXPO Dubai, thông báo kế hoạch tiếp tục triển khai dự án và các quy định mà các thành viên phải thực hiện đáp ứng yêu cầu công việc. Ban Tổ chức EXPO lắng nghe ý kiến của đại diện các nước về các khó khăn, bất cập trong công tác triển khai hoạt động của từng nước tham gia.

6.2. Đoàn đi nhận bàn giao mặt bằng và làm việc với Ban Tổ chức EXPO về công tác thi công Nhà Triển lãm Việt Nam

- Thời gian dự kiến: 05 ngày trong tháng 05/2021

- Thành phần đoàn: 05 cán bộ thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Nội dung công tác: Nhận bàn giao mặt bằng, thống nhất thủ tục với Ban Tổ chức EXPO để tiến hành thi công công trình; Làm việc với các nhà thầu về công tác xây dựng Nhà Triển lãm; Làm việc với Ban Tổ chức EXPO về các vấn đề xây dựng cơ bản, nghĩa vụ, trách nhiệm của Việt Nam đối với quá trình giám sát, thi công xây dựng. Đoàn kết hợp làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE về các đề nghị phối hợp, hỗ trợ quản lý, giám sát thực hiện Dự án và kế hoạch tổ chức hoạt động trong khuôn khổ EXPO.

6.3. Các đoàn đi họp quốc gia thành viên tham dự EXPO Dubai kết hợp kiểm tra công tác thi công Nhà Triển lãm Việt Nam

- Thời gian dự kiến: 04 đến 05 ngày, 02 lần vào tháng 5 và tháng 8/2021 trước khai mạc EXPO Dubai (theo kế hoạch của Ban Tổ chức EXPO).

- Thành phần đoàn: 04 cán bộ thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Nội dung công tác: Căn cứ thư mời và chương trình làm việc của Ban Tổ chức EXPO, dự kiến sẽ triệu tập 02 cuộc họp các thành viên quốc tế để báo cáo, cập nhật công tác xây dựng của EXPO Dubai và thảo luận, triển khai các vấn đề mới. Đoàn kết hợp kiểm tra chất lượng, tiến độ công trình; làm việc với Ban Tổ chức EXPO về các vấn đề liên quan đến dự án, giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy công tác thi công Nhà Triển lãm Việt Nam đúng tiến độ và chất lượng.

6.4. Đoàn đi trưng bày hiện vật và hoàn thiện nội thất Nhà Triển lãm Việt Nam

- Thời gian dự kiến: 10 ngày, cuối tháng 7/2021.

- Thành phần đoàn: 05 cán bộ thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan.

- Nội dung công tác: Đoàn công tác tiếp nhận các hiện vật, tác phẩm nghệ thuật độc bản được mua sắm, đặt hàng sản xuất, sưu tầm và thuê tại Việt Nam đã được vận chuyển đến địa điểm thi công. Đoàn phối hợp với Nhà thầu lắp đặt, hoàn thiện trưng bày nội thất theo thiết kế đã được duyệt.

6.5. Đoàn đi vận hành thử, nghiệm thu và nhận bàn giao nội thất Nhà Triển lãm Việt Nam

- Thời gian dự kiến:

+ Đoàn đi vận hành thử: 30 ngày, từ 31/8 đến 30/9/2021;

+ Đoàn đi nghiệm thu, nhận bàn giao: 4 ngày, tháng 9/2021.

- Thành phần đoàn:

+ Đoàn đi vận hành thử: 02 cán bộ thuộc Cục Hợp tác quốc tế;

+ Đoàn đi nghiệm thu, nhận bàn giao: 05 cán bộ thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Nội dung công tác: Các cán bộ Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Nhà thầu vận hành thử Nhà Triển lãm Việt Nam theo quy định của chính quyền địa phương và Ban Tổ chức EXPO. Đoàn công tác của Chủ đầu tư đi nghiệm thu, nhận bàn giao hoàn thành công trình sau khi kết thúc thời gian vận hành thử.

6.6. Đoàn đi vận hành thường xuyên tại Nhà Triển lãm

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 9/2021 đến đầu tháng 4/2022.

- Thành phần đoàn: 06 người (03 - 04 cán bộ Cục Hợp tác quốc tế - luân phiên 01 tháng được nghỉ về nước 01 lần, 02 - 03 nhân sự thuê ngoài - luân phiên 2 tháng được nghỉ về nước 01 lần).

Trong thời gian diễn ra EXPO Dubai, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch kết nối với Ban Tổ chức EXPO, phối hợp với các Bộ, ngành và tỉnh/thành phố trong nước tổ chức các hoạt động, chương trình giới thiệu, xúc tiến, quảng bá theo chủ đề tại EXPO bằng ngân sách của Bộ, ngành, tỉnh/thành phố và kinh phí xã hội hóa (dự kiến 02 đoàn/tháng).

- Nội dung công tác: Đảm bảo việc quản lý vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam được thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn và đáp ứng các mục tiêu của Đề án điều chỉnh, đảm bảo đúng quy định của Ban Tổ chức EXPO và luật pháp nước sở tại.

6.7. Đoàn nghệ sỹ đi biểu diễn thường xuyên

- Thời gian thực hiện: Tuần cuối tháng 9/2021 đến tuần đầu tháng 4/2022.

- Thành phần đoàn: Đoàn nghệ sỹ từ 8 đến 12 người do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tuyển chọn, biểu diễn thường xuyên tại Nhà Triển lãm trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, đoàn luân phiên 02 tháng 01 lần đổi người.

- Nội dung công tác: Đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật truyền thống Việt Nam, kèm theo giới thiệu loại hình nghệ thuật Rối nước. Chương trình biểu diễn và thời lượng, hình thức... đều tuân thủ các cam kết đăng ký với Ban Tổ chức EXPO.

6.8. Đoàn dự Lễ Khai mạc EXPO Dubai và Lễ Khai mạc Nhà Triển lãm Việt Nam

- Thời gian cử đoàn đi: 04 ngày, tuần cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2021.

- Thành phần đoàn: Đoàn gồm 07 người do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn, các thành viên gồm đại diện các Cục, Vụ, cơ quan liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tổ chức EXPO và các Bộ, ngành, tỉnh/thành phố tổ chức các đoàn tham dự sự kiện này bằng ngân sách của cơ quan tham gia và kinh phí xã hội hóa.

- Nội dung công tác: Đoàn tham dự Lễ Khai mạc EXPO Dubai theo chương trình của Ban Tổ chức EXPO và nước chủ nhà chủ trì. Lãnh đạo Bộ chủ trì chương trình khai mạc Nhà Triển lãm Việt Nam, kết hợp chỉ đạo công tác tổ chức, vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE để đảm bảo thực hiện thành công của Đề án điều chỉnh; Thăm và gặp gỡ, làm việc với các Nhà Triển lãm nước bạn và các tổ chức quốc tế khác.

6.9. Đoàn tổ chức Ngày Quốc gia của Việt Nam tại EXPO Dubai

Các đoàn đi tổ chức, biểu diễn và tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021

- Các đoàn tham dự:

+ Đoàn tiền trạm: 03 cán bộ Cục Hợp tác quốc tế đi tiền trạm trong 5 ngày.

+ Đoàn Lãnh đạo Bộ tham dự sự kiện: 10 người, 4 ngày.

+ Đoàn công tác của các Bộ, ngành và tỉnh/thành phố: tổ chức bằng ngân sách của cơ quan tham gia kinh phí xã hội hóa.

+ Đoàn tổ chức sự kiện (05 người, 05 ngày) và đoàn báo chí (02 người, 04 ngày).

+ Đoàn biểu diễn nghệ thuật (16 người, 05 ngày).

- Nội dung công tác:

+ Đoàn tiền trạm: Thực hiện vào cuối tháng 11/2021 - đầu tháng 12/2021 với các công việc gồm: làm việc với Ban Tổ chức EXPO về kế hoạch tổ chức sự kiện; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE để phối hợp trong công tác tổ chức Ngày Quốc gia, công tác khách mời; Khảo sát công tác chuẩn bị gồm: chỗ ở, xe đưa đón đoàn công tác, thuê thiết bị, âm thanh ánh sáng, tổ chức tiệc...

+ Trong khuôn khổ các hoạt động chính thức, Đoàn Lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng làm trưởng đoàn sẽ tham dự chương trình Ngày Quốc gia. Bộ trưởng đồng thời sẽ chủ trì tiệc buổi Tiệc chiêu đãi quan khách nước chủ nhà, bạn bè quốc tế, các đối tác đã hỗ trợ Việt Nam tham gia EXPO.

+ Đoàn tổ chức sự kiện và phóng viên báo chí đi tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Quốc gia và đưa tin, bài về hoạt động.

+ Đoàn nghệ thuật phục vụ các buổi diễn chính thức trong khuôn khổ Ngày Quốc gia.

6.10. Đoàn Liên Bộ đi kiểm tra tình hình thực hiện Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”

- Thời gian thực hiện: Quý I/2022.

- Thành phần đoàn: 04 cán bộ liên ngành.

- Nội dung công tác: Đoàn đi kiểm tra tình hình thực hiện Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”, bao gồm: Kiểm tra công trình xây dựng, tình hình thực hiện dự toán Đề án điều chỉnh và công tác vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam.

6.11. Đoàn đi xử lý tài sản Nhà Triển lãm

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022

- Thành phần đoàn: 04 cán bộ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính.

- Nội dung công tác: Đoàn đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng các tài sản, hiện vật mang sang trưng bày tại triển lãm. Căn cứ hiện trạng tài sản để trình Lãnh đạo Bộ, Ban Tổ chức Việt Nam có phương án xử lý hiện vật trưng bày sau triển lãm.

6.12. Đoàn đi nghiệm thu hoàn thành, tháo dỡ nội thất Nhà Triển lãm, bàn giao mặt bằng cho Ban Tổ chức EXPO

- Thời gian thực hiện: Quý II/2022.

- Thành phần đoàn: 04 cán bộ Cục Hợp tác quốc tế.

- Nội dung công tác: Sau khi kết thúc triển lãm, theoyêu cầu của Ban Tổ chức EXPO, các nước tham gia phải hoàn thành công tác tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng khu đất cho Ban Tổ chức EXPO. Đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra, nghiệm thu công tác tháo dỡ của Nhà thầu thi công xây dựng, đồng thời, làm việc với Ban Tổ chức EXPO về các vấn đề có liên quan đến kết thúc triển lãm.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí thực hiện Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia triển lãm Thế giới EXPO 2020, Dubai, UAE” được bố trí từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp năm 2021-2022, nguồn kinh phí huy động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian

Hoạt động

Tháng 7/2019

- Bổ nhiệm Tổng Đại diện Việt Nam tại EXPO Dubai;

- Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2020, Dubai, UAE.

Tháng 3/2021

- Phê duyệt Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia triển lãm Thế giới EXPO 2020, Dubai, UAE”;

- Kiện toàn Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, Hội đồng duyệt thiết kế trưng bày nội thất Nhà Triển lãm;

- Lập kế hoạch quảng bá hình ảnh quốc gia, các hoạt động xúc tiến văn hóa, du lịch; lập kế hoạch vận động tài trợ xã hội hóa;

- Đặt hàng thiết kế nội thất, trưng bày Nhà Triển lãm và lập phương án quảng bá trong không gian Nhà Triển lãm.

Tháng 3-4/2021

- Trình, phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh;

- Trình, phê duyệt phương án trưng bày nội thất;

- Lập Dự án đầu tư xây dựng cơ bản “Thi công lắp đặt nội thất Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Dubai”.

- Trình phê duyệt Dự án ĐTXDCB “Thi công lắp đặt nội thất Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Dubai”.

Tháng 4/2021

- Xây dựng dự toán chi tiết, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Bộ Tài chính thẩm định);

- Trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án ĐTXDCB;

- Ký kết hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn.

Tháng 4- 5/2021

- Khởi công, thi công lắp đặt nội thất Nhà Triển lãm tại Dubai;

- Sưu tầm, mua sắm, đặt hàng, thuê hiện vật trưng bày, trang trí Nhà Triển lãm;

- Sản xuất nội dung tư liệu quảng bá, thiết kế, in ấn sản phẩm quảng bá, ấn phẩm, quà tặng và các công việc có liên quan;

- Xây dựng, biên tập chương trình nghệ thuật biểu diễn hàng ngày tại Nhà Triển lãm.

Tháng 5 - 8/2021

- Thi công nội thất Nhà Triển lãm; trang trí, trưng bày hiện vật triển lãm;

- Chuẩn bị các thủ tục về hành chính, tài chính, vận chuyển hàng hóa quốc tế;

- Hoàn thiện trưng bày, trang trí Nhà Triển lãm;

- Công tác chuẩn bị nội dung hoạt động, tổ chức các sự kiện của Nhà Triển lãm;

- Hoàn tất toàn bộ công tác hậu cần cho Nhà Triển lãm.

Tháng 8 - 9/2021

- Vận hành thử nghiệm Nhà Triển lãm.

Tháng 10/2021 - 03/2022

Vận hành Nhà Triển lãm:

- Ngày 01/10/2021: Khai mạc Nhà Triển lãm;

- Ngày 30/12/2021: Tổ chức Ngày Quốc gia;

- Ngày 31/3/2022: Bế mạc Nhà Triển lãm.

Tháng 4 - 6/2022

- Tháo dỡ nội thất Nhà Triển lãm;

- Thực hiện các công việc kết thúc triển lãm;

- Thanh, quyết toán kinh phí Đề án hoàn thành.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ:

- Chủ trì tổ chức, triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia triển lãm Thế giới EXPO 2020, Dubai, UAE”;

- Kiện toàn Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Đề án điều chỉnh, Hội đồng duyệt thiết kế trưng bày nội thất Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Dubai;

- Kiểm tra, giảm sát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án điều chỉnh.

1.1. Giao Cục Hợp tác quốc tế triển khai các nhiệm vụ sau:

Là đơn vị chủ trì, điều phối toàn bộ công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bao gồm:

- Làm đầu mối liên hệ giữa Việt Nam với Ban Tổ chức EXPO, các nước và tổ chức tham dự EXPO Dubai;

- Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ kiện toàn Ban Tổ chức Việt Nam tham gia EXPO Dubai và Tổ giúp việc;

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO Dubai”;

- Chủ trì, đặt hàng thiết kế trưng bày nội thất Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Dubai;

- Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ thành lập Hội đồng duyệt thiết kế trưng bày nội thất Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Dubai;

- Làm chủ đầu tư dự án xây dựng Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Dubai;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự án đầu tư xây dựng Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Dubai và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính lập dự toán kinh phí tham gia của Việt Nam tại EXPO Dubai gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

- Triển khai công tác chuẩn bị trong nước phục vụ triển lãm;

- Tổ chức thi công, trưng bày, hoàn thiện nội thất và vận hành các hoạt động của Nhà Triển lãm Việt Nam trong thời gian EXPO Dubai;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các sự kiện mang tính quốc gia tại Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, Ngày Quốc gia Việt Nam và các sự kiện định kỳ tại EXPO Dubai;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác xã hội hoá;

- Lập kế hoạch và trình lãnh đạo Bộ cử các đoàn công tác trong khuôn khổ các hoạt động EXPO Dubai;

- Chủ trì công tác truyền thông quảng bá Việt Nam tham gia EXPO Dubai;

- Triển khai công tác tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng;

- Triển khai và thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan;

- Thực hiện công tác thanh, quyết toán Đề án theo quy định hiện hành;

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về công tác triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh.

1.2. Giao Vụ kế hoạch, Tài chính triển khai các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn Chủ đầu tư lập dự toán, quyết toán kinh phí Đề án;

- Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế rà soát toàn bộ công việc và dự toán chi tiết. Chủ trì làm việc với Bộ Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Nhà Triển lãm Việt Nam, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

- Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt các quyết định liên quan đến công tác tài chính.

- Cử cán bộ tham gia các Hội đồng, Ban, Tiểu ban Tư vấn triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

1.3. Giao các đơn vị khác thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ sau:

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức khi được yêu cầu;

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia triển khai Đề án điều chỉnh khi được yêu cầu;

- Các đơn vị chuyên môn phối hợp, cung cấp tư liệu, thông tin, phim, ảnh... phục vụ việc xây dựng nội dung Nhà Triển lãm;

- Cơ quan báo chí, truyền thông cử cán bộ chuyên trách theo dõi, đưa tin, giới thiệu về các hoạt động trong khuôn khổ Đề án điều chỉnh;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đối ngoại phù hợp và bố trí ngân sách tham gia các sự kiện của Nhà Triển lãm Việt Nam trong thời gian diễn ra EXPO Dubai;

- Phối hợp thực hiện các công việc khác liên quan đến Đề án điều chỉnh khi được yêu cầu.

2. Các Bộ, ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn kinh phí để phối hợp triển khai các nhiệm vụ được phân công trong Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1774/VPCP-HTQT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi