Quyết định 1157/QĐ-BVHTTDL Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 2021-2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1157/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1157/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1157/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:02/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến năm 2030, trên 32% số hộ gia đình trong toàn quốc luyện tập TDTT

Ngày 02/4/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 1157/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, chỉ tiêu phấn đấu của Kế hoạch như sau: Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 42% dân số của cả nước; Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 28% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 32% số hộ gia đình trong toàn quốc; Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp;…

Bên cạnh đó, nội dung của Kế hoạch bao gồm: Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương; Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của nhân dân;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1157/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 1157/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội (để báo cáo);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, GDĐT;
- Ủy ban Dân tộc;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, TCTDTT, Tân (300).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

 Hoàng Đạo Cương

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

(Kèm theo Quyết định số 1157/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
_________

 

Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở nước ta trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Hướng dẫn các địa phương, bộ, ngành, các đoàn thể xã hội tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

b) Thông qua Cuộc vận động nhằm vận động nhân dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý suốt đời để nâng cao sức khỏe, thể chất vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì Quốc thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

2. Yêu cầu

a) Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b) Phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong triển khai tổ chức Cuộc vận động, lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai Cuộc vận động đồng thời là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của Cuộc vận động; các đơn vị hành chính xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phát huy trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung và chỉ tiêu của Cuộc vận động.

c) Triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động phải đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả; việc đánh giá kết quả Cuộc vận động phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; ghi nhận và kịp thời khen thưởng những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân các cấp trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 42% dân số của cả nước.

2. Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 28% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 32% số hộ gia đình trong toàn quốc.

3. Đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có ít nhất 03 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trở lên.

4. Thể dục, thể thao trường học:

- Số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và 98% vào năm 2030.

- 100% số trường bậc phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt từ 75% -80% và đến năm 2030 đạt từ 85- 90% tổng số trường.

- Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trê n 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

5. Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang:

a) Trong quân đội nhân dân:

- Tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là trên 99%.

- Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định là 100%.

- Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là trên 98%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên là trên 90%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 95%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt trên 93%;

100% đơn vị (cấp trung đoàn) có khu sân tập luyện thể thao cơ bản, trên 60% đơn vị có hồ bơi đơn giản.

b) Trong lực lượng công an nhân dân:

- Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là từ 90% trở lên.

- Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là trên 85%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 80% trở lên.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên là từ 98% trở lên.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt từ 95% trở lên.

+ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động thể dục, thể thao đạt 100%.

6. Phấn đấu trên 98% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương.

- Tổ chức các hình thức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân về Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thể dục, thể thao.

- Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể dục thể, thao trong dịp tháng 3 hàng năm nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật; đồng thời vận động mọi người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe để duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hằng ngày.

- Cụ thể hóa Cuộc vận động, các Chị thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Chiến lược, các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác thể dục, thể thao thông qua việc ban hành và triển khai Chương trình, Kế hoạch,

Đề án, Dự án của các đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao của nhân dân.

2. Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục , thể thao đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật.

- Xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập thể dục, thể thao phù hợp lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe của người dân: hướng dẫn kiến thức thể dục thể thao; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao đúng cách; hướng dẫn các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện;…

- Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên cho các ngành, đoàn thể, các đơn vị, xã, phường, trường học và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện và thi đấu các môn thể dục thể thao.

- Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, các câu lạc thể dục thể thao; các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tập thể dục, thể thao thuận lợi, hiệu quả.

3. Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi đối tượng

- Ký kết và triển khai Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp về chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong khối nông dân, cán bộ, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiến sỹ lượng vũ trang.

- Triển khai Cuộc vận động trong công tác gia đình nhằm phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của các thành viên trong gia đình tham gia tập luyện thể dục, thể thao, xây dựng gia đình thể thao; các bậc phụ huynh quan tâm đầu tư kinh phí, trang phục, dụng cụ, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên được vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất, tập luyện thi đấu các môn thể thao.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đặc biệt đối với các dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao trên các kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội nhằm quản lý, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo yêu cầu chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng hướng dẫn tập luyện cho nhân dân.

4. Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của nhân dân

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xã, phường, trường học quan tâm tổ chức các hội thi, giải thi đấu các môn thể thao, đại hội thể dục, thể thao nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong khối nông dân, cán bộ, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiến sỹ lượng vũ trang.

- Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thi, hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

5. Đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí, quỹ đất, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, lao động, học sinh, sinh viên và mọi đối tượng tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao rèn luyện thể chất và tinh thần.

- Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao tại các thôn, bản, tổ dân phố và xã, phường.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của nhân dân.

- Kiện toàn bộ máy thể dục, thể thao các cấp, ngành và ở cơ sở; đào tạo và bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào thể dục, thể thao trong tình hình mới.

6. Nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động.

- Thống kê số liệu, đánh giá kết quả hàng năm về phong trào thể dục, thể thao quần chúng, công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao nhà trường trong khối học sinh, sinh viên và công tác rèn luyện thể lực, thể thao ngoại khóa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách thức triển khai hay, hiệu quả về Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn và toàn quốc.

- Hàng năm tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả triển khai Cuộc vận động; đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình, có đóng góp thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát triển phong trào thể, dục thể thao.

IV. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và xây dựng con người mới Việt Nam XHCN.

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 ở các địa phương trong toàn quốc và các ngành Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an. Kiện toàn bộ máy thể dục, thể thao các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao.

3. Huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào thể dục, thể thao; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những nền thể dục, thể thao tiên tiến trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất cơ chế chính sách về lĩnh vực thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

6. Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc vận động vào dịp sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn.

V. KINH PHÍ

1. Kinh phí triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Các nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn thu hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.1. Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan thường trực, có trách nhiệm:

- Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ, Ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện các nội dung chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam và các Bộ, ngành, đoàn thể khác về đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao trong các đối tượng quần chúng, nhân dân.

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Cuộc vận động của các địa phương, Bộ, ngành; kịp thời đề xuất, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp để triển khai hiệu quả Cuộc vận động.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động của các địa phương, Bộ ngành và toàn quốc; tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả thực hiện Cuộc vận động. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai Cuộc vận động;

1.2. Cục Văn hóa cơ sở: Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao trong việc tổ chức đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030.

1.3. Vụ Gia đình: Lồng ghép triển khai Cuộc vận động trong công tác gia đình; phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, các Cục, Vụ liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ và các thành viên trong gia đình tham gia tích cực tập luyện thể dục thể thao và phát triển phong trào gia đình thể thao , xây dựng kế hoạch tổ chức giải thể thao, hội thi thể thao gia đình cấp toàn quốc theo định kỳ.

1.4. Vụ Văn hóa dân tộc: Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác đã được ký giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc, xây dựng kế hoạch triển khai các đề án, dự án, ngày hội liên quan đến phát triển phong trào TDTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

1.5. Vụ Đào tạo: Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, các Vụ, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; phối hợp về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, huấn luyện viên, giảng viên thể dục thể thao.

1.6. Vụ Kế hoạch,Tài chính: Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, các Cục, Vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tài chính để triển khai thực hiện Kế hoạch Cuộc vận động này từ nay đến năm 2025 và đến năm 2030 trình Bộ trưởng phê duyệt và thực hiện.

1.7. Vụ Thi đua, Khen thưởng: Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn các địa phương, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai Cuộc vận động.

1.8. Văn phòng Bộ: phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động, chuẩn bị các điều kiện tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hằng năm và 5 năm.

1.9. Các đơn vị thông tin, truyền thông

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và một số quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao liên quan đến công thể dục thể thao.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, tuyên truyền về vị trí, vai trò, tác dụng và tầm quan trọng của giáo dục thể chất và thể thao trường học trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.1. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phê duyệt Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục đích, chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra (sau khi được phê duyệt gửi về Tổng cục Thể dục thể thao).

2.2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần và phòng, chống bệnh tật.

2.3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các quận, huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Cuộc vận động. Kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách, giải pháp để triển khai có hiệu quả Cuộc vận động.

3. Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung, chỉ tiêu phát triển trong Kế hoạch này, các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao của các Bộ, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết t ật, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sỹ lượng vũ trang.

VII. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM

Theo định kỳ hàng năm, 5 năm, 10 năm, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý TDTT thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức tốt cuộc vận động. Gửi báo cáo kết quả tổ chức triển khai Cuộc vận động về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

Căn cứ báo cáo, đề xuất của các địa phương, Bộ, ngành, đoàn thể theo định kỳ 5 năm Tổng cục Thể dục thể thao xem xét, thẩm định đề xuất Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khen thưởng các đơn vị, tổ chức, các nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tổ chức triển khai Cuộc vận động.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn, chỉ đạo và giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi