Quyết định 934/QĐ-BKHĐT 2022 Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống QPPL đối với đề mục Doanh nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 934/QĐ-BKHĐT

Quyết định 934/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Doanh nghiệp (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 12)
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:934/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Duy Đông
Ngày ban hành:16/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện pháp điển đối với đề mục Doanh nghiệp

Ngày 16/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định 934/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Doanh nghiệp (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 12).

Cụ thể, tháng 5/2022, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thu thập và lập Danh mục các văn bản thuộc nội dung của đề mục Doanh nghiệp và Danh mục các văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đồng thời rà soát các văn bản được thu thập trong Danh mục và các văn bản thuộc nội dung của đề mục Doanh nghiệp theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2022. Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển theo quy định, thời gian hoàn thành trong tháng 6/2022.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 934/QĐ-BKHĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 934/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC DOANH NGHIỆP (ĐỀ MỤC SỐ 1 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 12)

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển các chủ đề thuộc trách nhiệm pháp điển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Doanh nghiệp (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 12).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm tin học (để đăng t
i);
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trầ
n Duy Đông

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC DOANH NGHIỆP (ĐỀ MỤC SỐ 1 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 12)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 934/QĐ-BKHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Doanh nghiệp hiệu quả, đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện pháp điển

a) Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thu thập và lập Danh mục các văn bản thuộc nội dung của đề mục Doanh nghiệp và Danh mục các văn bản có nội dung liên quan đến đề mục này theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

b) Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các văn bản được thu thập trong Danh mục các văn bản thuộc nội dung của đề mục Doanh nghiệp theo quy định.

- Trường hợp văn bản có quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế thì xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.

- Trường hợp kết quả rà soát văn bản phản ánh không cập nhật tình trạng pháp lý của văn bản hoặc tồn tại văn bản chưa được rà soát thì tiến hành rà soát hoặc kiến nghị các cơ quan, đơn vị rà soát văn bản theo quy định.

- Trường hợp văn bản đã được rà soát và kết quả rà soát không phát hiện nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế thì có thể đưa vào để thực hiện pháp điển.

c) Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng cu trúc đề mục, thực hiện pháp điển theo đề mục Doanh nghiệp, cụ thể: xác định văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất để xây dựng cấu trúc đề mục; xác định và loại bỏ những nội dung không thực hiện pháp điển; xây dựng cấu trúc đề mục; bổ sung vào cấu trúc đề mục; tiến hành pháp điển theo đề mục.

Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2022

2. Tổng hợp, xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2022

3. Hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển theo quy định.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2022

4. Kinh phí thực hiện: Văn phòng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý đăng ký kinh doanh bảo đảm thực hiện Kế hoạch này./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi