Quyết định 2638/QĐ-BTP 2018 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2638/QĐ-BTP

Quyết định 2638/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2638/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:24/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi 15 tỷ đồng cho bồi dưỡng, đào tạo công chức, viên chức Tư pháp

Ngày 24/10/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2638/QĐ-BTP quy định chi tiết Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018.

Theo nội dung Quyết định, Bộ Tư pháp sẽ dành kinh phí khoảng 15 tỷ đồng để tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ, hệ thống thi hành án dân sự và công chức, viên chức khác tham gia 63 lớp học khác nhau.

Nội dung, mục đích đào tạo được cụ thể tại các Phụ lục II, III, IV của Quyết định, gồm: Bồi dưỡng bắt buộc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh; Bồi dưỡng chuyên ngành, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và nâng cáo kiến thức; Bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, tin học, hội nhập quốc tế và Chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Địa điểm đào tạo, bồi dưỡng bao gồm các địa điểm trong nước và nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, 24/10/2018.

Xem chi tiết Quyết định 2638/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 2638/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2018

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018;

Căn cứ tình hình triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 kèm theo Quyết định này gồm Phụ lục II, III, IV.

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018.

Điều 3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý và theo dõi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng quy định.

Điều 4. Các đơn vị được giao chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng quy định pháp luật và của Bộ Tư pháp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Thành Long

 

 

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-BTP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tư pháp)

 

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

 

TT

NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương đã bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; công chức quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

130/02 lớp

30 buổi/lớp Tháng 6, 8

Tại Học viện Tư pháp

310,00

774,00

Học viện Tư pháp phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia

Bổ sung 01 lớp.

2

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Trưng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

51/01 lớp

6 tuần/lớp Tháng 3 (học vào thứ 7, chủ nhật)

Tại Học viện Tư pháp

105,00

99,50

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

 

3

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 3) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3

24/01 lớp

12 ngày/lớp Tháng 3

Tại Học viện Tư pháp

64,00

49,60

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

 

4

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 4) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4

58/01 lớp

04 ngày/lớp Tháng 3

Tại Học viện Tư pháp

75,00

45,30

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

 

5

Lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị khóa I

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

106 người/02 lớp

Theo quy định chung

Tại Học viện Tư pháp

0,00

650,00

Học viện Tư pháp

Nhiệm vụ bổ sung.

Kinh phí 837,40 triệu đồng. Kinh phí còn thiếu sẽ xem xét, bổ sung vào cuối năm 2018 hoặc năm 2019.

Tổng cộng I:

554,00

1.618,40

 

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm tra, giám sát của Đảng cho các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp và công tác chính trị nội bộ

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chi ủy viên các Chi bộ, người làm công tác kiểm tra thuộc các Đảng ủy trực thuộc Đng Bộ Bộ Tư pháp

70/01 lớp

01 ngày/lớp Tháng 6

Tại cơ quan Bộ Tư pháp

40,00

40,00

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Văn phòng Đảng - Đoàn thể

 

2

Lớp bồi dưỡng chính trị cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp

Công chức, viên chức là đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp

80/01 lớp

01 ngày/lớp Tháng 6

Tại cơ quan Bộ Tư pháp

40,00

40,00

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp

 

3

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật dân sự

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

33/01 lớp

03 ngày/lớp Tháng 6

Tại Học viện Tư pháp

51,00

47,80

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ

 

4

Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

17/01 lớp

03 ngày/lớp Tháng 7

Tại Học viện Tư pháp

84,00

77,80

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ

 

5

Lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đ

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

24/01 lớp

02 ngày/lớp Tháng 7

Tại Hà Nội

65,00

65,00

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với cơ sở bồi dưỡng có uy tín

 

6

Lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, báo cáo viên

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

24/01 lớp

02 ngày/lớp Tháng 8

Tại Hà Nội

65,00

65,00

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với cơ sở bồi dưỡng có uy tín

 

7

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức mới tuyển dụng

Công chức, viên chức mới tuyển dụng hoặc mới chuyển công tác về Bộ Tư pháp từ năm 2017

50/01 lớp

05 ngày/lớp Quý II

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

80,00

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Không thực hiện.

8

Lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác kế hoạch và tập huấn triển khai thực hiện Quy chế xây dựng kế hoạch mới của Bộ Tư pháp

Lãnh đạo cấp Vụ, Chánh Văn phòng/Trưởng phòng và công chức/viên chức trực tiếp làm đầu mối công tác kế hoạch ở đơn vị

90/01 lớp

01 ngày/lớp Quý II

Tại Hà Nội

70,00

0,00

Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

Không thực hiện.

9

Lớp bồi dưỡng về công tác tham mưu, tổng hợp

Công chức, viên chức làm công tác tham mưu, tổng hợp của các đơn vị thuộc Bộ

50/01 lớp

01 ngày/lớp Tháng 8

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

30,00

30,00

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

 

10

Lớp bồi dưỡng về công tác thông tin báo chí

Thủ trưởng và chuyên viên làm công tác thông tin, truyền thông hoặc tổng hợp các đơn vị thuộc Bộ

70/01 lớp

01 ngày/lớp Tháng 10

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

40,00

40,00

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

 

11

Lớp bồi dưỡng về công tác phòng cháy và chữa cháy

Công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn Hà Nội; Ban chỉ huy, đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy cơ quan Bộ Tư pháp

100/01 lớp

01 ngày/lớp Tháng 4

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

0,00

30,20

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

Nhiệm vụ bổ sung.

12

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên, thành viên các đơn vị thuộc Bộ

60/01 lớp

02 ngày/lớp Tháng 10

Tại Nghệ An

0,00

53,00

Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp

Nhiệm vụ bổ sung.

13

Tổ chức Đoàn đi học tập, nghiên cứu về kinh nghiệm chuyển đổi hệ thống pháp luật trong quá trình hội nhập quốc tế của Cộng hòa Liên Bang Nga

Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Phòng trở lên

12/01 Đoàn

10 ngày/Đoàn Tháng 8

Tại Cộng hòa Liên Bang Nga

1.600,00

1.116,14

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế

 

Tổng cộng II:

2.165,00

1.604,94

 

 

 

III. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ, TIN HỌC, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức một số đơn vị thuộc Bộ

50/02 lớp

02 tháng/lớp Quý III (học ngoài giờ hành chính)

Tại Hà Nội

260,00

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với cơ sở bồi dưỡng có uy tín

Không thực hiện.

2

Lớp bồi dưỡng tiếng Anh luyện thi hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức một số đơn vị thuộc Bộ

22/01 lớp

2,5 tháng/lớp Tháng 10

Tại Hà Nội

130,00

132,00

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với cơ sở bồi dưỡng có uy tín

Không bao gồm các đơn vị sau đây: Tng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, 05 Trường Trung cấp Luật, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

3

Lớp bồi dưỡng tiếng Anh pháp lý cơ bản

Công chức, viên chức một số đơn vị thuộc Bộ (ưu tiên công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020)

25/01 lớp

02 tháng/lớp Quý IV

Tại cơ quan Bộ

100,00

100,00

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với 1 số đơn vị thuộc Bộ, cơ sở bồi dưỡng có uy tín

-nt-

4

Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có thâm niên công tác từ 5 năm trở lên

43/01 lớp

02 tháng/lớp Tháng 6

Tại Hà Nội

86,00

81,50

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và cơ sở đào tạo có uy tín

-nt-

5

Lớp bồi dưỡng kỹ năng viết luận tiếng Anh hướng tới đăng tạp chí quốc tế

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có trình độ tiến sỹ từ đủ 2 năm trở lên, có trình độ IELTS từ 6.5 trở lên hoặc đã tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài bằng tiếng Anh

20/1 lớp

20 buổi/lớp Tháng 11

Tại Hà Nội

135,00

135,00

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Trung tâm Biên - phiên dịch quốc gia và các đơn vị có liên quan

Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, 05 Trường Trung cấp Luật, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bo đm.

6

Lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương

Công chức, viên chức Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh và Sở Tư pháp

200/03 lớp

03 ngày/lớp Quý III

Tại 03 miền

300,00

300,00

Vụ Pháp luật quốc tế chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

 

7

Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật

Công chức, viên chức làm công tác pháp luật của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương

70/01 lớp

05 ngày/lớp Tháng 6

Tại Hà Nội

67,00

54,20

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

 

8

Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật

Công chức, viên chức làm công tác pháp luật của địa phương

70/01 lớp

05 ngày/lớp Tháng 9

Tại Đà Nng

192,00

181,40

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

 

Tổng cộng III:

1.270,00

984,10

 

 

 

IV. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 

TT

NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

Công chức Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cấp Vụ (thuộc đối tượng 1, 2 theo quy định)

12 người

01 tháng

Tại Học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng

0,00

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Kinh phí do Bộ Quốc phòng chi trả.

2

Chọn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

20 người

Tại chức 02 năm/khóa

Tập trung 10 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

200,00

200,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Không bao gồm các đơn vị sau đây: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, Trường Đi học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, 05 Trường Trung cấp Luật, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bn Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

3

Chọn, cử đi học trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

47 người

Theo quy định chung

Tại Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo khác

350,00

359,55

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

4

Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

103 lượt người

03 tháng/khóa

Tại Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo khác

200,00

336,00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

5

Chọn, cử đi học sau đại học phù hợp với vị trí việc làm

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

20 người

02 năm trở lên

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

300,00

350,00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

6

Chọn, cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyên ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác có liên quan ở trong nước hoặc nước ngoài

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

80 lượt người

Theo quy định chung

Tại trong nước hoặc nước ngoài (nếu có kinh phí)

100,00

48,01

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

7

Chọn, cử đi bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Trưởng phòng, Phó Trưng phòng và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

25 người

Theo quy định chung

Tại Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo khác

0,00

80,00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

Nhiệm vụ bổ sung.

Tổng cộng IV:

1.150,00

1.373,56

 

 

 

V. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

 

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH S2707/QĐ BTP (TRIỆU ĐNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Biên soạn Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp huyện

Quý III, IV

 

40,00

9,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tổng cộng V:

40,00

9,00

 

 

Tổng cộng Phụ lục II:

5.179,00

5.590,00

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-BTP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tư pháp)

 

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIM

KHOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng ngạch Thư ký THA

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thư ký THA

219/03 lớp

08 tuần/lớp

Cuối Quý I và Quý II

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

817,00

728,00

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự

 

2

Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp

Công chức là nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp

331/04 lớp

06 tuần/lớp Quý II

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

717,00

887,50

-nt-

 

3

Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp

Công chức là nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp

35/01 lớp

06 tuần/lớp Quý II

Tại Hà Nội

410,00

356,50

-nt-

 

4

Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên

154/03 lớp

08 tuần/lớp Quý II

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

730,00

584,00

-nt-

 

5

Lớp bồi dưỡng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Chi Cục Trưởng Thi hành án dân sự các địa phương

250/03 lớp

05 ngày/lớp Quý II

Hà Nội, Đà Nng và Tp. Hồ Chí Minh

416,00

415,00

-nt-

 

Tổng cộng I:

3.090,00

2.971,00

 

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SNGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ THADS: tập trung vào các kỹ năng: xử lý đơn yêu cầu thi hành án, việc ủy quyền, việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Điều 54 Luật THADS; việc phân định chế độ tài sản của các loại hình DN, phân định nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân; kỹ năng kê biên, tổ chức định giá, định giá lại, bán đấu giá tài sản thi hành án

Lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục THADS, lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và công chức làm công tác thi hành án hành chính tại Cục THADS

1100/03 lớp

03 ngày/01 lớp

Quý III

Tại Hà Nội (400 học viên), Tp. Đà Nng (300 học viên), Tp.Hồ Chí Minh (400 học viên)

786,00

786,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

2

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bồi thường nhà nước

Cục trưởng, Trưởng phòng KT&GQKNTC; Chi cục trưởng Chi cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

800/03 lớp

02 ngày/01 lớp

Tháng 10, 11

Tại Thái Nguyên, Quảng Bình, Cần Thơ

460,00

460,00

Cục Bồi thường nhà nước chủ trì, phối hợp Tổng cục Thi hành án dân sự

 

3

Tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

Kế toán trưng Hệ thống Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Bộ

850/04 lớp

03 ngày/01 lớp

Quý I

Tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nng

850,00

850,00

Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp Tổng cục Thi hành án dân sự

 

Tổng cộng II:

2.096,00

2.096,00

 

 

 

III. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Chọn, cử đi học lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục và Phòng chuyên môn thuộc Cục

522 người (cao cấp: 150, trung cấp: 372)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

846,00

876,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

2

Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

134 người (chuyên viên cao cấp: 13, chuyên viên chính: 48, chuyên viên: 73)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

230,00

259,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

3

Chọn, cử đi đào tạo đại học, sau đại học theo vị trí việc làm

Công chức thi hành án dân sự đang giữ chức vụ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục và công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo nêu trên. Công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách tại Tổng cục

20 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

200,00

200,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

4

Chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Công chức thi hành án dân sự

Tin học: 162; Ngoại ngữ: 147

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

260,00

400,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

5

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

Công chức thi hành án dân sự

184 người (đối tượng 2: 18, đối tượng 3: 166)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cnước

100,00

130,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

6

Chọn, cử đi bồi dưỡng theo vị trí việc làm (Kế toán viên...)

Công chức thi hành án dân sự

335 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

400,00

700,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

7

Chọn, cử đi bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

Công chức thi hành án dân sự

22 người

Theo quy định chung

Tại Học viện Tư pháp

0,00

128,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

Nhiệm vụ bổ sung.

8

Kinh phí dự phòng

 

 

 

 

538,00

0,00

 

Đã điều chỉnh cho các nhiệm vụ phát sinh.

Tng cộng III:

2.574,00

2.693,00

 

 

IV. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Biên soạn Chương trình bồi dưỡng ngạch Thm tra viên trung cấp

Quý I-IV

 

160,00

160,00

Học viện Tư pháp

 

2

Biên soạn Chương trình bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên cao cấp

Quý I-IV

 

80,00

80,00

Học viện Tư pháp

 

Tổng cộng IV:

240,00

240,00

 

 

Tổng cộng Phụ lục III:

8.000,00

8.000,00

 

 

 

 

PHỤ LỤC IV

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-BTP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tư pháp)

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Kinh phí hỗ trợ Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III, IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

150,00

220,00

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

 

2

Kinh phí hỗ trợ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III, IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

150,00

200,00

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

 

3

Kinh phí hỗ trợ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên ccông chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III, IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

150,00

200,00

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

 

4

Kinh phí hỗ trợ Trường Trung cấp Luật Đồng Hi cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III, IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

150,00

200,00

Trường Trung cấp Luật Đồng Hi

 

5

Kinh phí hỗ trợ Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III, IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

150,00

200,00

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

 

6

Kinh phí hỗ trợ Cục Công tác phía Nam cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III, IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

100,00

100,00

Cục Công tác phía Nam

 

7

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 (theo dõi, đôn đốc, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết; xây dựng các báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu)

Quý I, II, III, IV

 

70,00

60,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

8

Kinh phí tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019

Quý IV

Tại Hà Nội

58,00

55,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

9

Kinh phí tổ chức hội thảo sơ kết 03 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020

Quý II

Tại Hà Nội

58,00

55,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

10

Kinh phí tổ chức hội thảo về những vấn đề chuyên môn và phương pháp nghiên cứu, học tập cho công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp

Tháng 5

Tại cơ quan Bộ

50,00

50,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

11

Rà soát trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học... để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đúng chức danh, theo vị trí việc làm và yêu cầu bồi dưỡng bắt buộc hàng năm; phối hợp các cơ quan tiến hành xác nhận trình độ lý luận chính trị cho công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ

Quý I

 

40,00

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

12

Kinh phí đi kiểm tra, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh một số Trường Trung cấp Luật

Quý I, II, III

Tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ

100,00

20,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

13

Kinh phí tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành tổ chức liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; họp xét đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

Quý I, II, III, IV

 

50,00

50,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

14

Kinh phí dự phòng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác

Quý III, IV

 

545,00

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Đã điều chỉnh cho các nhiệm vụ phát sinh.

Tng cộng Phụ lục IV:

1.821,00

1.410,00

 

 

Tổng cộng Phụ lục I, II, III, IV:

15.000,00

15.000,00

 

 

Tổng cộng: 15.000 triệu đồng.

Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn./.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi