Quyết định 2418/QĐ-BTTTT 2022 Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL lĩnh vực thông tin và truyền thông

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2418/QĐ-BTTTT

Quyết định 2418/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2418/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Tâm
Ngày ban hành:22/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch kiểm tra VBQPPL lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023

Ngày 22/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 2418/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023.

Theo đó, các nội dung của Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023 gồm: Tự kiểm tra văn bản, dự kiến 25-40 văn bản; Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, dự kiến 150 văn bản; Kiểm tra theo chuyên đề, dự kiến 50-100 văn bản; Tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, thời gian tổ chức vào Quý II-IV.

Bên cạnh đó, kinh phí triển khai thực hiện được bảo đảm bằng nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch phải đúng mục đích, nội dung, chế độ và định mức chi theo quy định của pháp luật về chế độ chi tiêu tài chính và các quy định hiện hành.

Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo các nội dung của Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2418/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

_________

Số: 2418/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, Vụ PC, NTTT (55).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phan Tâm

 

 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-BTTTT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

_______________

 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua hoạt động tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền để kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý, xử lý theo thẩm quyền những văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm việc tổ chức thực hiện kiểm tra văn bản hiệu quả, đúng quy định.

- Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tự kiểm tra văn bản

- Đối tượng kiểm tra: các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong năm 2023.

- Dự kiến số lượng: 25 - 40 văn bản.

- Thời gian: cả năm.

2. Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền

- Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra với các văn bản do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông được gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Dự kiến số lượng: 150 văn bản.

- Thời gian: cả năm.

3. Kiểm tra theo chuyên đề

- Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra với các văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; văn bản QPPL do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông được gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến lĩnh vực báo chí được ban hành trong giai đoạn 2019-2022.

- Dự kiến số lượng: 50-100 văn bản.

- Thời gian: cả năm

4. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra văn bản QPPL

- Nội dung: tập huấn nghiệp vụ kiểm tra văn bản QPPL, văn bản QPPL trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Đối tượng: các cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian: Quý II-IV.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện được bảo đảm bằng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch phải đúng mục đích, nội dung, chế độ và định mức chi theo quy định của pháp luật về chế độ chi tiêu tài chính và các quy định hiện hành.

IV. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo các nội dung của Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí bảo đảm triển khai khai đúng tiến độ.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp thực hiện đối với những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi