Quyết định 652/QĐ-UBDT 2019 tăng cường xử lý tình trạng nhũng nhiễu cho người dân

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC

--------------

Số: 652/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

-----------------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Chỉ thị số 10/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng, thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c)

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, TTr (05 bản).

                                                      

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Y Thông

 

 

 

 

UỶ BAN DÂN TỘC

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-UBDT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

----------------------

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Căn cứ Công văn số 1450/TTCP-C.IV ngày 26/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc yêu cầu xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại Ủy ban đạt hiệu quả.

1. Yêu cầu

Nội dung Kế hoạch và việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, theo dõi thường xuyên, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg để có hướng xử lý và giải quyết kịp thời, có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng.

Bám sát nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg nhằm đáp ứng tốt mục tiêu đề ra và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Tập trung cho công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những cá nhân, đơn vị có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà khi được giao nhiệm vụ tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp tại cơ quan Ủy ban Dân tộc và các địa phương trong cả nước.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường trách nhiệm của ngưòi đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc phải nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý.

Cán bộ, công chức thuộc Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ tiếp công dân phải nghiêm túc thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo quy định.

Tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, cán bộ công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng, việc xem xét, giải quyết không kịp thời và thỏa đáng gây bức xúc cho người dân.

2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý

Thực hiện cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013-2020. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp. Công khai danh mục thủ tục hành chính của Ủy ban trên trang thông tin điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng, thuận tiện tra cứu, truy cập thông tin khi cần thiết.

Tăng cường công khai minh bạch đối với việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc theo quy định. Đánh giá, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đúng quy trình, đúng quy định.

Hằng năm công khai việc mua sắm, thanh lý tài sản, lập kế hoạch, dự toán và thanh quyết toán ngân sách trên trang thông tin điện tử của Ủy ban để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và giám sát việc chi tiêu nhằm phát hiện và hạn chế những tiêu cực, bất cập trong quá trình quản lý tài chính, phát huy vai trò dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của họ nhằm xem xét, xử lý và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện của người dân theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Kịp thời đề xuất với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Công khai thời gian, địa điểm, lịch tiếp công dân của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban trên trang thông tin điện tử, tại trụ sở cơ quan và các địa điểm tiếp công dân.

Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Nghiên cứu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo đúng quy định. Tổ chức xây dựng định mức, chế độ, tiêu chuẩn, quy chế phù hợp với thực tế và quy định của luật ngân sách.

Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý tại cơ quan Ủy ban Dân tộc. Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng mạng nội bộ và hộp thư điện tử (email @cema.gov.vn) trong trao đổi công việc và trên hệ điều hành tác nghiệp, để xử lý các văn bản hành chính, giảm bớt được những chi phí và nhân sự của Ủy ban.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức của Ủy ban.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang tin điện tử, báo, tạp chí của ngành; tiếp tục giao cho các tổ chức hội, đoàn thể, các chi bộ tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát phát hiện vi phạm

Tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2019; phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2020 không chồng chéo, trùng lặp đối với cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc.

Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí; thanh tra đột xuất khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các đơn vị thuộc Ủy ban; kiên quyết xử lý đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che cho hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

(Nhiệm vụ cụ thể của các vụ, đơn vị thuộc UBDT nêu tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc khẩn trương phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khi để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp và tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình; xác định rõ trách nhiệm của mình, để có biện pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả.

2. Giao Thanh tra Ủy ban chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Thanh tra Ủy ban để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban.

3. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung nội dung đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu; báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, Quyết định.

4. Giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Thanh tra Ủy ban và các vụ, đơn vị liên quan, rà soát hướng dẫn các vụ, đơn vị tổ chức thiết lập đường dây nóng và hộp thư điện tử trên trang thông tin điện tử của Ủy ban để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp, bảo đảm xử lý kịp thời và nghiêm minh; báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về tình hình và kết quả thực hiện trong Quý IV/2019.

5. Giao Vụ Kế hoạch-Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch, nguồn chi lấy từ ngân sách nhà nước và giao trong kinh phí hoạt động của Ủy ban theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp của Ủy ban Dân tộc./.

 

ỦY BAN DÂN TỘC

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi