Quyết định 721/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 721/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVTFA)

_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phvà Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA);

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 2352/BCT-ĐB ngày 27 tháng 4 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thtrưởng cơ quan ngang Bộ, Th trưng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

Các Vụ: KTTH, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QH
QT (3b). ND

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVTFA)

 (Kèm theo Quyết định số: 721/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

_______________________

 

I. MỤC TIÊU

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng Kế hoạch thực hiện UKVFTA nhm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Đđạt được mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do gia Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) (do Hiệp định UKVFTA về cơ bản kế thừa nội dung của Hiệp định EVFTA với những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo phù hợp với khuôn kh thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bc Ai-len (Vương quốc Anh) và công văn số 6548/VPCP-QHQT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Phụ lục kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản dưới đây:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về UKVFTA và thị trường Vương quốc Anh

a) Tăng cường phổ biến về UKVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, các thành phần lao động khác thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, khóa đào tạo trực tuyến, hội thảo nhm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả UKVFTA;

b) Chú trng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp về một số lĩnh vực như thuế, quy tắc xuất x, tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường v.v. bảo đảm các doanh nghiệp và các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước hiu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc tận dụng và thực thi Hiệp định được đy đvà hiệu quả;

c) Thiết lập Đầu mối thông tin về UKVFTA tại Bộ Công Thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định;

d) Cng cố mạng lưới, tăng cường năng lực và đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về thị trường Vương quốc Anh và thị trường trong nước của các cơ quan nhà nước có chức năng cung cấp thông tin về thương mại - đầu tư để các doanh nghiệp Việt Nam có thể kịp thời nm bắt các thông tin, yêu cầu về kthuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của Vương quốc Anh.

đ) Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư tại UK nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp Vương quốc Anh về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam, qua đó phát triển quan hệ thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực trọng điểm; tận dụng công nghệ nguồn, công nghệ hiện đại nhằm tháo gỡ những nút tht có thể gây cản trmột số ngành của Việt Nam trong việc tận dụng UKVFTA.

2. Công tác xây dng pháp luật, thchế

a) Các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện rà soát pháp luật trong quá trình thực thi Hiệp định và báo cáo Chính phủ nếu có đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật khác đphù hợp với yêu cầu của Hiệp định;

b) Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành theo đúng với lộ trình đã quy định của UKVFTA. Đối với các văn bản cần được ban hành và có hiệu lực ngay khi Hiệp định có hiệu lực chính thức, áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật s 80/2015/QH13) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật s63/2020/QH14), đồng thời có hướng dẫn kịp thời về việc thực thi Hiệp định cho các đối tượng có liên quan;

c) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thiết chế cần thiết để thực thi Hiệp định:

- Chỉ định đầu mối chung và các đầu mối liên lạc cụ thể trong từng lĩnh vực để thực hiện trao đổi thông tin gia Việt Nam và Vương quốc Anh và thực hiện các nghĩa vụ thông báo theo Hiệp định;

- Chđịnh và thông báo về cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Ủy ban Thương mại của UKVFTA, các Ủy ban chuyên ngành theo các chương; cơ quan đu mối về thông tin liên lạc giữa Việt Nam và Vương quốc Anh về mọi vấn đề của Hiệp định; cơ quan điều phối việc xây dựng đề xuất và tiếp nhận các hỗ trợ kthuật từ Vương quốc Anh trong quá trình thực thi Hiệp định;

- Chỉ định các cá nhân đxây dựng danh sách trọng tài viên theo quy định của Hiệp định để xử lý các vụ việc gii quyết tranh chấp phát sinh giữa hai bên;

- Có cơ chế phù hợp về việc thành lập nhóm tư vấn trong nước bao gồm các tổ chức đại diện độc lập, bảo đm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, doanh nghiệp và các tổ chức môi trường.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

a) Xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhvà siêu nhỏ, nông dân; đồng thời, chuẩn bị nhng giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực thi Hiệp định.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chui giá trị, chui cung ứng có sự tham gia của các doanh nghiệp Vương quốc Anh để tận dụng lợi ích của Hiệp định; tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Vương quốc Anh kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chui cung ứng.

c) Thúc đẩy việc công nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với Vương quốc Anh, đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam sang Vương quốc Anh.

4. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

a) Xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm... để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vng được trong quá trình cạnh tranh và thực thi Hiệp định;

b) Đánh giá những tác động của UKVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội... và đề xuất các giải pháp để có thể thực hiện hiệu quả UKVFTA.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ chyếu trong Kế hoạch thực hiện này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện của Bộ, ngành, địa phương mình gi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của bộ, ngành, địa phương mình. Trong quá trình triển khai, các Bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương đbảo đảm sự nhất quán, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, gửi báo cáo cho Bộ Công Thương để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện và kiến nghị các biện pháp cần thiết, bảo đảm việc thực hiện được hiệu quả và đồng bộ.

3. Bộ Công Thương chtrì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch của Chính phủ được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác của các bộ, ngành theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Kinh phí triển khai Kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của bộ, ngành, địa phương mình từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ, huy động xã hội hóa hợp pháp khác. Các Bộ, cơ quan có liên quan có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bố trí nguồn ngân sách để thực hiện Kế hoạch này hàng năm.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần thấy sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời sao gửi Bộ Công Thương, đThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH UKVFTA
(Kèm theo Quyết định s: 721/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

 

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về UKVFTA và thị trường Vương quốc Anh

1.1

Tổ chức ph biến về UKVFTA tới các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, Đoàn Đàm phán Chính phủ, Sở Công Thương các tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội doanh nghiệp

Các hi nghị, hội thảo

Năm 2021 - 2022

1.2

Tập huấn và/hoặc đào tạo chuyên sâu (trực tiếp và trực tuyến) về UKVFTA cho các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương, địa phương

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, Đoàn Đàm phán Chính phủ, Sở Công Thương các tnh

Các khóa tập huấn và/hoc khóa đào to trc tiếp và trực tuyến

Trong quá trình thực thi Hiệp đnh

1.3

Tập hun và/hoặc đào tạo chuyên sâu (trực tiếp và trực tuyến) về UKVFTA cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong các lĩnh vực chính như tiếp cận thị trường, quy tắc xuất xứ, phát triển bền vững, sở hữu trí tu v.v.

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, Đoàn Đàm phán Chính phủ, Sở Công Thương các tỉnh, các hiệp hội doanh nghiệp

Các khóa tập huấn và/hoặc khóa đào to trc tiếp và trực tuyến

Trong quá trình thực thi Hiệp định

1.4

Tuyên truyền và xuất bn các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu và nghiên cứu về UKVFTA và việc tham gia của Việt Nam, định hướng dư luận xã hội tiếp cận tích cực với những thay đổi khi tham gia UKVFTA

Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương, VCCI

Các bài viết, bài nói, ấn phẩm

Trong quá trình thực thi Hiệp đnh

1.5

Tăng cường cung cấp thông tin về các yêu cầu kthuật, quy định, thực tiễn về quản lý xuất nhập khu hàng hóa và phòng vệ thương mại của Vương quốc Anh cho doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực hệ thống các thương vụ, trung tâm thông tin, trung tâm xúc tiến thương mại...

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, Đoàn Đàm phán Chính phủ

Các bài viết, bài nói, ấn phẩm, số liu

Trong quá trình thực thi Hiệp định

1.6

Thực hiện các chương trình truyền hình và phát thanh về UKVFTA

Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam

Bộ Công Thương

Các chương trình truyền hình và phát thanh

Trong quá trình thực thi Hiệp định

1.7

Cập nhật các thông tin liên quan đến UKVFTA tại Cổng thông tin điện tử về FTA, tài khoản xã hội về các FTA của Việt Nam để cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và đa dạng cho các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân

Bộ Công Thương

Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí

Trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội

Trong quá trình thực thi Hiệp định

1.8

Thiết lập đầu mối thông tin về UKVFTA đcung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến UKVFTA

B Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2021

1.9

Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư tại Vương quốc Anh nhm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp Vương quốc Anh về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam, qua đó phát triển quan hệ thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực trọng điểm của đất nước, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế, vai trò và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành có liên quan

Các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, diễn đàn doanh nghiệp...

Trong quá trình thực thi Hiệp định

2

Xây dựng pháp luật, thể chế

2.1

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để chđộng thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, địa phương

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Trong quá trình thực thi Hiệp đnh

2.2

Ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành theo đúng với lộ trình đã quy định của UKVFTA:

2.2.1

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ để hướng dẫn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA

BKế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành có liên quan

Nghị định

2021

2.2.2

Nghị định quy định về nhập khẩu hàng tân trang

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan

Nghị định

2 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực chính thức

2.2.3

Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện UKVFTA

B Tài chính

Các bộ, ngành có liên quan

Nghị định

2021

2.2.4

Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành có liên quan

Nghị định

2021

2.2.5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chđịnh cơ quan đầu mối để thực thi UKVFTA cũng như các Chương của Hiệp định; cơ quan đầu mối tham gia Ủy ban thương mại, các Ủy ban chuyên ngành theo các chương; cơ quan đầu mối về thông tin liên lạc giữa Việt Nam và Vương quốc Anh về mọi vấn đề của Hiệp định; cơ quan điều phi việc xây dựng đề xuất và tiếp nhận các hỗ trợ kthuật từ Vương quốc Anh trong quá trình thực thi Hiệp định.

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan

Nghị định của Chính phủ/ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2021

2.3

Xây dựng cơ chế phù hợp về việc thành lập nhóm tư vấn trong nước bao gồm các tổ chức đi din đc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, doanh nghiệp và các tổ chức môi trường.

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2021

2.4

Chđịnh các cá nhân để xây dựng danh sách trọng tài viên theo quy định của Hiệp định để xử lý các vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa hai bên

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2021

3

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

3.1

Xây dựng các chương trình phát triển thị trường, chương trình xúc tiến thương mại cho các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế của Việt Nam vào Vương quốc Anh

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan, VCCI, các hiệp hội doanh nghiệp

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trong quá trình thực thi Hiệp đnh

3.2

Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhm đáp ứng các yêu cầu của UKVFTA

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành có liên quan

Khóa đào tạo, tập huấn, ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn

Trong quá trình thực thi Hiệp định

3.3

Nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý về dược phẩm để thúc đẩy việc xử lý các hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đúng thời hạn, tránh việc phải đền bù cho chủ sở hữu sáng chế do sự chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục này

Bô Y tế

Các bộ, ngành có liên quan

Khóa đào tạo, tập huấn, ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn

Trong quá trình thực thi Hiệp đnh

3.4

Nâng cao năng lực của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định UKVFTA và phòng chống gian lận xuất xứ

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan, VCCI

Khóa đào tạo, tập huấn, ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn

Trong quá trình thực thi Hiệp định

4

Chính sách an sinh xã hội bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

4.1

Xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm... đgiúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh

Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội

Các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị các giải pháp phù hợp

Trong quá trình thực thi Hiệp đnh

4.2

Tiếp tục đánh giá định lượng nhng tác động của UKVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội... và kiến nghị các biện pháp phù hợp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hi

Các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ

Trong quá trình thực thi Hiệp định

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 48/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 08/QĐ-BCĐ389 ngày 18/01/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quyết định 48/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 08/QĐ-BCĐ389 ngày 18/01/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo

×
×
×
Vui lòng đợi