Quyết định 145/QĐ-TCHQ Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 145/QĐ-TCHQ

Quyết định 145/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:145/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:22/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Mục tiêu năm 2020: Nâng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới lên 5-10 bậc

Ngày 22/01/2020, Tổng cục Hải quan ra Quyết định 145/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Theo đó, Tổng cục Hải quan việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP với mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới lên 5-10 bậc. Đồng thời Tổng cục cũng sẽ thực hiện cập nhật, công bố, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa năm 2018 và năm 2019. Ngoài ra, việc cải cách mãnh mẽ thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử cũng được chú trọng đặc biệt.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong năm 2020, Tổng cục sẽ tiến hành rà soát, hoàn thiện tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới và đăng tải trên Trang thông tin điện tử. Đồng thời làm việc với các tổ chức quốc tế để cung cấp, cập nhật thông tin bảo đảm đánh giá, xếp loại chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới khách quan, chính xác. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên cũng được thực hiện trong thời gian này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 145/QĐ-TCHQ tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 145/-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm v, giải pháp chủ yếu cải thiện môtrường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

-------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngà17/12/2015 của Thủ tưng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BTC ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thin môi trường kinh doanh, nâng cao ng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- Đ/c Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để theo dõi);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Website HQ, Bản tin NCHQ;
- Lưu: VT, VP (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-TCHQ ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

---------

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Tổng cục Hải quan thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước để phù hợp với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đôn đốc, điều phối các Bộ, ngành tiếp tục cải cách toàn diện quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phù hp vi thông lệ quốc tế để năm 2020 đạt được các mục tiêu, yêu cầu sau:

- Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới lên 5 - 10 bậc.

- Cập nhật và công bố, công khai các TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhn đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018 và 2019; công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa, hoàn thành trong Quý I năm 2020. Với các TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, thực hiện nghiêm việc công bố, công khai theo quy định về kiểm soát TTHC.

- Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

- Cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; chủ trì xây dựng và triển khai “Đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam” theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện KTCN tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...), Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

II. NHIỆM VỤ:

Để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Quyết định số 17/QĐ-BTC ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Về hoàn thiện hệ thống pháp luật:

- Thực hiện rà soát, đề xuất xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật hải quan.

- Phối hợp với Vụ Chính sách Thuế nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết ngay các vướng mắc kéo dài trong áp dụng thuế cho nguyên liệu, vật tư dư thừa từ quá trình sản xuất xuất khẩu và gia công xuất khẩu.

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính):

+ Xây dựng Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) giai đoạn 2020 - 2022;

+ Xây dựng Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cu Ba.

2. Về hoàn thiện Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN:

- Tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

- Nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

- Tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, nâng cao hiệu quả trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu với các nước ASEAN; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành nâng số lượng TTHC được kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia.

3. Về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành:

- Đến hết năm 2020, tham mưu cho Bộ Tài chính đôn đốc, điều phối các Bộ, ngành thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, KTCN, gồm: (i) Áp dụng quản lý rủi ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; (ii) Chuyển mạnh từ chủ yếu thực hiện kiểm tra tại giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu giám sát tại thị trường nội địa; (iii) Công bố công khai danh mục mặt hàng KTCN với mã số HS ở cấp độ chi tiết, cách thức quản lý chuyên ngành về xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và chi phí mà doanh nghiệp phải trả; hình thức công khai phải đảm bảo phù hợp, dễ tiếp cận; (iv) Áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

- Tham mưu cho Bộ Tài chính chủ động đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thành các việc: rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng KTCN; trong quý I năm 2020, công bố công khai, đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Bộ quản lý chuyên ngành về danh mục với mã HS tương ứng kèm theo bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, KTCN trước và sau khi cắt giảm.

- Trong quý II năm 2020, tham mưu cho Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành sắp xếp bộ máy tổ chức ở các Bộ liên quan theo hướng đối với mỗi mặt hàng chỉ có một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục KTCN.

- Chủ trì xây dựng và triển khai “Đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam” theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện KTCN tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...), Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác KTCN theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện TTHC theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và KTCN đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Chủ trì theo dõi tình hình, đánh giá kết quả thực hiện cải cách về quản lý, KTCN; đánh giá mức độ thay đổi và tác động đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12/2020.

4. Về nâng hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới:

- Rà soát, hoàn thiện tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

- Phối hợp tham gia tập huấn cho các Bộ, ngành và địa phương theo đề nghị của Bộ được Chính phủ giao chủ trì cải thiện các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần có liên quan.

- Làm việc với các tổ chức quốc tế có liên quan để cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết về kết quả cải cách trong lĩnh vực hải quan để bảo đảm việc đánh giá, xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới được khách quan, chính xác; thực hiện thông tin đối ngoại để giới thiệu về kết quả đánh giá, xếp hạng hàng năm.

5. Về các nhiệm vụ khác:

- Về tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh lĩnh vực hải quan:

+ Cập nhật và công bố, công khai các TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018 và 2019; công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa, hoàn thành trong Quý I năm 2020. Với các TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, thực hiện nghiêm việc công bố, công khai theo quy định về kiểm soát TTHC;

+ Tiếp tục công khai các điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính.

- Vận hành ổn định và nâng cao hiệu quả Hệ thống hải quan điện tử.

- Nghiên cứu ứng dụng CNTT đối với chế độ báo cáo định kỳ đảm bảo tối thiểu 30% báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- Triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1043/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

- Phối hợp với Kho bạc nhà nước, các ngân hàng thương mại đã ký kết thực hiện dự án phối hợp thu 24/7, đề án chương trình doanh nghiệp nhờ thu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa nhanh chóng.

(Đính kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 gồm 22 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan:

- Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục cụ thể hóa nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Tổng cục vào chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của đơn vị; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Tổng cục để ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể, gửi về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục) để theo dõi thực hiện;

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 01/6) và năm (trước ngày 01/12) báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục) để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, nội dung báo cáo gộp chung vào báo cáo công tác CCHC định kỳ (lưu ý tách riêng thành 02 phần của báo cáo).

2. Văn phòng Tổng cục:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tổng thể về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực hải quan;

- Định kỳ 6 tháng và năm tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

3. Báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử Hải quan, Bản tin Nghiên cứu Hải quan: Thực hiện thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này./.

 


 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

 
 

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-TCHQ ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm/Hoạt động

Đơn vị đầu mối hoặc ch trì

Đơn vị thc hiện hoặc phi hp

Thi gian thc hiện

Ghi chú

I. VỀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

1

Thực hiện rà soát, đề xuất xây dựng các văn bản sửa đi, bổ sung hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật hải quan.

Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất

Vụ PC

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

2

Thực hiện rà soát, đề xut xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất

Cục TXNK

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

3

Phối hợp với Vụ Chính sách Thuế nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết ngay các vướng mắc kéo dài trong áp dụng thuế cho nguyên liệu, vật tư dư thừa từ quá trình sản xuất xuất khẩu và gia công xuất khẩu.

Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất

Cục TXNK

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

4

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Nghị định được ban hành

Vụ PC

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

5

Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia

Dự thảo Nghị định

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Giai đoạn 2020 - 2021

Nhiệm vụ Bộ TC giao

6

Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Thông tư được ban hành

Vụ PC

Các đơn vị có liên quan

Tháng 5/2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

7

Phối hp với Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) xây dựng Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) giai đoạn 2020-2022.

Nghị định được ban hành

Cục TXNK

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

8

Phối hp với Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) xây dựng Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cu Ba.

Nghị đnh được ban hành

Cục TXNK

Các đơn vị có liên quan

Quý I năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

II. VỀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN

9

Nghiên cứu xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung

Dự thảo đề án

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Giai đoạn 2020 - 2021

Nhiệm vụ Bộ TC giao

10

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, tiếp tục phối hp với các Bộ, ngành nâng số lượng TTHC được kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

11

Tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, nâng cao hiệu quả trao đi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu với các nước ASEAN

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

12

Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1254/2018/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một ca quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020

Dự thảo Quyết định sửa đổi, b sung

- Cục CNTT&TKHQ chủ trì nội dung về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và làm đầu mối tổng hp báo cáo,

- Cục GSQL chủ trì nội dung về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

13

Đôn đốc, phối hp với các Bộ ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định s 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện

- Cục CNTT&TKHQ chủ trì nội dung về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và làm đầu mối tổng hp báo cáo,

- Cục GSQL chủ trì nội dung về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

14

Thực thi đy đủ trách nhiệm được phân công về thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy đnh thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

III. VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

15

Tham mưu cho Bộ Tài chính chủ động đôn đốc, phối hợp vi các Bộ, ngành hoàn thành các việc: rà soát, ct giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng KTCN.

Báo cáo kết quả thực hiện.

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

16

Tham mưu cho Bộ Tài chính chủ động đôn đốc, phối hp với các Bộ, ngành hoàn thành công bố công khai, đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Bộ qun lý chuyên ngành về danh mục với mã HS tương ứng kèm theo bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, KTCN trước và sau khi cắt giảm.

Báo cáo kết quả thực hiện.

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Quý I năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

17

Tham mưu cho Bộ Tài chính phối hp với các Bộ, ngành sắp xếp bộ máy tổ chức ở các Bộ liên quan theo hướng đối với mỗi mặt hàng chỉ có một đu mối duy nhất thực hiện thủ tục KTCN.

Báo cáo kết quả thực hiện.

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Quý II năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

18

Xây dựng và triển khai “Đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam”

Trình Chính phủ phê duyệt Đề án

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

19

Đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ngành đến hết năm 2020, thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, gồm: (i) Áp dụng quản lý rủi ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; (ii) chuyển mạnh từ chủ yếu thực hiện kim tra tại giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu giám sát tại thị trường nội địa; (iii) công bố công khai danh mục mặt hàng kitra chuyên ngành với mã số HS ở cp độ chi tiết, cách thức quản lý chuyên ngành về xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và chi phí mà doanh nghiệp phải trả; hình thức công khai phải đảm bo phù hợp, dễ tiếp cận; (iv) áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp đ 4.

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

20

Chủ trì theo dõi tình hình, đánh giá kết quả thực hiện cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; đánh giá mức độ thay đổi và tác động đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 20/12/2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

21

Thực thi đầy đủ trách nhiệm được phân công về kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

IV. VỀ NÂNG HẠNG CHỈ SỐ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUA BIÊN GIỚI

22

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới lên 5 - 10 bậc

Báo cáo kết quả thực hiện

Ban CCHĐH

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

23

Rà soát, hoàn thiện tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới; thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Tài liệu về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới được đăng tải công khai

Ban CCHĐH

Các đơn vị có liên quan

Quý I năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

24

Phối hợp tham gia tập huấn cho các Bộ, ngành và địa phương theo đề nghị của Bộ được Chính phủ giao chủ trì cải thiện các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần có liên quan.

Cử cán bộ tham gia

Ban CCHĐH

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

25

Làm việc với các tổ chức quốc tế có liên quan để cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cn thiết về kết quả cải cách trong lĩnh vực hải quan để bảo đảm đánh giá, xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới khách quan, chính xác; thực hiện thông tin đối ngoại để giới thiệu về kết quả đánh giá, xếp hạng hàng năm.

Báo cáo kết quả thực hiện (định kỳ 6 tháng, năm)

Ban CCHĐH

Các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ khảo sát, đánh giá của tổ chức quốc tế

Nhiệm vụ Bộ TC giao

V. VỀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

26.

Cập nhật và công bố, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong giai đoạn 2018 - 2020; công khai bảng so sánh các diều kiện kinh doanh trước và sau bãi bỏ, đơn giản hóa.

- Trình Bộ ban hành Quyết định công bố TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong giai đoạn 2018 - 2020;

- Các TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong giai đoạn 2018 - 2020 được công khai đầy đủ;

- Bảng so sánh điều kiện kinh doanh trước và sau bãi bỏ, đơn giản hóa được công khai.

- Cục GSQL,

- Cục TXNK

Các đơn vị có liên quan

Quý I/2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

27

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai theo quđịnh về kiểm soát thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 tr đi.

- Trình Bộ ban hành Quyết định công bố TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi;

- Các TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi được công khai đầy đủ;

- Bảng so sánh điều kiện kinh doanh trước và sau bãi bỏ, đơn giản hóa được công khai.

- Cục GSQL,

- Cục TXNK

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020 và các năm tiếp theo

Nhiệm vụ Bộ TC giao

28

Tiếp tục công khai các điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Tng cục Hải quan và Bộ Tài chính

Các điều kiện đầu tư kinh doanh được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tng cục Hải quan và Bộ Tài chính

- Cục GSQL,

- Cục TXNK

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020 và các năm tiếp theo

Nhiệm vụ Bộ TC giao

29

Vận hành ổn định và nâng cao hiệu quả Hệ thống hải quan điện t.

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

30

Nghiên cứu ứng dụng CNTT đối với chế độ báo cáo định kỳ đảm bảo tối thiểu 30% báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua hệ thng thông tin báo cáo quốc gia

Báo cáo kết quả thực hiện

- Cục CNTT&TKHQ phụ trách về kỹ thuật và là đầu mối của nhiệm vụ này,

- Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định chế độ báo cáo định kỳ phụ trách về chuyên môn, nghiệp vụ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

31

Triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1043/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Tng cục

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Nhiệm vụ Bộ TC giao

32

Phối hợp với Kho bạc nhà nước, các ngân hàng thương mại đã ký kết thực hiện dự án phối hợp thu 24/7, đề án chương trình doanh nghiệp nhờ thu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục TXNK

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

Nhiệm v Bộ TC giao

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi