Nghị định 35-CP của Chính phủ về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 35-CP NGàY 25-4-1994

Về Tổ CHứC LạI CôNG TáC CHỉ đạO QUảN Lý THị TRườNG,

CHốNG đầU Cơ, BUôN LậU.

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ trong phiên họp của Chính phủ ngày 3 tháng 1 năm 1994;

Để tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ,

 

NGHị địNH:

 

Điều 1.- Nay giao Bộ Thương mại, ngoài chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thương mại theo Nghị định số 95-CP ngày 4-12-1993, thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trường trong cả nước, bao gồm tổ chức phối hợp hoạt động giữa các ngành, các địa phương trong việc chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác.

 

Điều 2.- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng quản lý Nhà nước của mình có trách nhiệm chỉ đạo công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa phương mình phụ trách; phối hợp với Bộ Thương mại để bảo đảm thực hiện thống nhất nhiệm vụ quản lý thị trường trong cả nước.

Bộ Thương mại, sau khi trao đổi với các cơ quan có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy chế cụ thể về trách nhiệm và mối quan hệ giữa Bộ Thương mại với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu.

 

Điều 3.- Chuyển giao bộ máy làm việc, tài liệu và tài sản thuộc Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương (kể cả các Đội kiểm tra thị trường Trung ương) về Bộ Thương mại quản lý và sử dụng để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được liên tục, không bị gián đoạn.

Sau khi bàn giao cho Bộ Thương mại, Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương chấm dứt hoạt động.

Bộ Thương mại có trách nhiệm nghiên cứu trình Chính phủ quyết định tổ chức phù hợp ở Bộ và địa phương để đảm bảo quản lý được thị trường và chống buôn lậu.

Điều 4.- Trong lúc chờ có quyết định của Chính phủ về tổ chức quản lý thị trường mới:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được duy trì tổ chức hiện có để giúp Uỷ ban nhân dân chỉ đạo công tác quản lý thị trường chống đầu cơ, buôn lậu;

- Các đội kiểm tra thị trường ở Trung ương và địa phương hiện có được duy trì để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường theo các quy định trước đây của ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương ban hành; cán bộ, nhân viên làm việc trong các Đội này vẫn được hưởng chế độ quy định tại Điều 8 Nghị định số 398-HĐBT ngày 6-12-1991 và các chế độ khác hiện hành.

Điều 5.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 412-CT ngày 26-12-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và những qui định tại Nghị định số 398-HĐBT ngày 6-12-1991 của Hội đồng Bộ trưởng trái Nghị định này.

 

Điều 6.- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng ban Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 35-CP của Chính phủ về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 35-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 25/04/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 35-CP
Hanoi, April 25, 1994

 DECREE
REGARDING THE REORGANIZATION OF THE STEERING OF THE MARKET MANAGEMENT AND THE FIGHT AGAINST SPECULATION AND ILLICIT TRADE
THE GOVERNMENT
Proceeding from the Law on Organization of the Government passed on the 30th of September 1992;
Pursuant to the Resolution adopted at the Government session on the 3rd of January 1994;
With a view to promoting the State-management responsibility of the ministries, the agencies at the ministerial level, and the agencies under the Government in steering the market management and the fight against speculation, illicit trade, production and trade of fake goods, and other unlawful business acts;
At the request of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
DECREES:
Article 1.- To assign to the Ministry of Trade, in addition to its State-management function over trade activities as provided for in Decree No. 95-CP of December 4, the unified steering work of market management in the whole country, including the organization of the coordination between branches and localities in the fight against speculation, illicit trade, production and trade of fake goods and other unlawful business acts.
Article 2.- The ministries, the agencies at the ministerial level, the agencies under the Government and the People's Committees of the provinces and cities directly attached to the Central Government, in accordance with their State-management functions, shall be responsible for the steering of the work of market management and the fight against speculation, illicit trade, production and trade of fake goods and other unlawful business acts within their branches, fields of operation and territories; and, in coordination with the Ministry of Trade, shall ensure the unified implementation of the task of market management in the whole country.
The Ministry of Trade, upon consulting with the concerned agencies, shall submit to the Prime Minister for approval the detailed specification of the responsibility and relationship between the Ministry of Trade and the other ministries, the agencies at the ministerial level, the agencies under the Government and the People's Committees at all levels in the work of market management and the fight against speculation and illicit trade.
Article 3.- To transfer the staff, documents and assets of the Central Steering Commission for Market Management (including the Central Market Inspection Teams) to the Ministry of Trade for management and utilization to ensure that the work is continued without interruption.
After this transfer to the Ministry of Trade, the Central Steering Commission for Market Management shall cease to operate.
The Ministry of Trade is responsible for designing for Government approval an appropriate organization at the Ministry and at localities to ensure the management of the market and the fight against illicit trade.
Article 4.- Pending the Government decision on a new organization for the management of the market
- The People's Committees of provinces and cities directly attached to the Central Government are allowed to maintain the existing organizations to assist them in steering the work of market management and the fight against speculation and illicit trade;
- The existing Market Inspection Teams at the central and local levels shall be maintained to carry out the inspection and control of the market in line with the regulations already effected by the Central Steering Commission for market Management; the staff of these teams still are entitled to regimes provided for in Article 8 of Decree No. 398-HDBT of December 6, 1991, and the other existing regimes.
Article 5.- This Decree shall take effect from the date of issuance. Decision No. 412-CT issued on December 26, 1991 by the Chairman of the Council of Ministers and the provisions contained in Decree No. 398-HDBT of December 6, 1991, which are contrary to this Decree shall be annulled.
Article 6.- The Minister-Director of the Office of the Government, the Minister of Trade, the Chairman of the Central Steering Commission for Market Management, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the Ministers and Heads of the agencies under the Government, and the Chairmen of the People's Committees of provinces and cities directly attached the Central Government, shall be responsible for the implementation of this Decree.
 

 
FOR THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!