Thông tư liên tịch 343-TTLB của Bộ Tài chính, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ
NƯỚC SỐ 343-TTLB NGÀY 5-3-1987 VỀ TRÍCH NỘP LỆ PHÍ
TRÌNH DUYỆT LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHI TIÊU
TÍNH TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ
THĂM DÒ ĐỊA CHẤT TẠI HỘI ĐỒNG XÉT
DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN.

 

Căn cứ Quyết định số 8-CP ngày 13-1-1970 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản và Quyết định số 100-HĐBT ngày 25-8-1986 về bổ sung nhiệm vụ, thành phần và tổ chức của Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản. Để nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác thành lập, trình duyệt và xét duyệt các tài liệu luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng và báo cáo thăm dò địa chất, đồng thời đẩy mạnh hạch toán kinh tế trên tất cả các khâu công tác ở tất cả các Bộ, các ngành và các tổ chức thăm dò - khai thác khoáng sản, liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước thống nhất quy định việc trích nộp lệ phí trình duyệt các luận chứng kinh tế - kỹ thuật, các chỉ tiêu tính trự lượng và báo cáo thăm dò địa chất tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản như sau:

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 

1. Việc trích nộp lệ phí để tiến hành các công việc xem xét, kiểm tra và đánh giá, lập văn bản phê chuẩn là quy định bắt buộc đối với tất cả các Bộ, các ngành và các cơ quan thăm dò, khai thác có báo cáo thăm dò địa chất hoặc luận chứng kinh tế - kỹ thuật các chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản đem trình duyệt tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản.

Đối với các báo cáo thăm dò địa chất và các luận chứng chỉ tiêu tính trữ lượng thuộc diện phân cấp quản lý do các Bộ, các ngành xét duyệt không phải nộp lệ phí theo Thông tư này.

2. Lệ phí trình duyệt các luận chứng chỉ tiêu và báo cáo thăm dò địa chất là khoản tiền mà cơ quan trình duyệt phải nộp cho Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản để tiến hành tổ chức công tác xem xét, kiểm tra, lập các văn bản nhận xét, tổ chức hội nghị kỹ thuật, lập văn bản phê chuẩn và tổ chức phiên họp Hội đồng xét duyệt báo cáo thăm dò địa chất hoặc các luận chứng chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản.

Cơ sở để xác định mức lệ phí dựa trên chi phí trung bình cho mỗi công việc, bao gồm những chi phí trực tiếp để tiến hành những công việc kiểm tra, xét duyệt các luận chứng chỉ tiêu, báo cáo và chi phí chung cho mọi hoạt động của Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản.

3. Trên cơ sở quy định chung về thủ tục trình duyệt và xét duyệt tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản, căn cứ vào khối lượng cụ thể và tính chất phức tạp của tài liệu trình duyệt, cơ quan trình duyệt báo cáo cùng với Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản thoả thuận ký kết hợp đồng về việc trình duyệt cũng như kiểm tra, xét duyệt báo cáo hoặc các chỉ tiêu. Nếu một bên vi phạm hợp đồng làm thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến kế hoạch công tác của bên kia thì sẽ bị phạt trừ.

4. Việc trích nộp lệ phí trình duyệt nhằm đạt những yêu cầu và tác dụng sau:

- Đối với cơ quan trình duyệt báo cáo thăm dò địa chất và các luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu sẽ thực hiện được hạch toán đầy đủ các chi phí thăm dò, kể từ bước khảo sát, lập phương án, tiến hành thi công, lập các luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng và báo cáo tổng kết đến bước trình duyệt tại Hội đồng.

- Đối với Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản sẽ thực hiện chuyển từ bao cấp của ngân sách sang tự trang trải mọi chi phí cho hoạt động của Hội đồng.

Tăng cường được trách nhiệm trong công tác trên cơ sở đó rút ngắn được thời gian và tiết kiệm chi phí trong toàn bộ các khâu thành lập, kiểm tra, xét duyệt các luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu trữ lượng khoáng sản và báo cáo thăm dò địa chất.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Đối tượng phải trích nộp lệ phí là tất cả các tổ chức thăm dò địa chất, các xí nghiệp hoặc Liên hiệp các xí nghiệp, công ty, các viện hoặc các cơ quan thuộc các Bộ, các ngành và địa phương có tài liệu luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng hoặc báo cáo thăm dò địa chất đem trình duyệt tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản.

2. Việc trích nộp lệ phí được thực hiện bằng chuyển khoản.

3. Thời điểm nộp lệ phí. Khi nhận được giấy báo tiếp nhận tài liệu của Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản trên cơ sở hợp đồng đã ký kết, cơ quan trình duyệt các luận chứng thực hiện trích nộp lệ phí. Chỉ sau khi đã nhận được chuyển khoản lệ phí, Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản mới bắt đầu triển khai công việc kiểm tra và xét duyệt tài liệu.

4. Nội dung và mức lệ phí. Lệ phí trích nộp được quy định bằng tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí thực tế của công tác thăm dò, bao gồm tổng chi phí dự toán và các phần tăng giảm dự toán đã được điều chỉnh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lệ phí quy định từ 0,5% đến 2% tổng chi phí thực tế của công tác thăm dò, tuỳ theo giá trị khối lượng và tính chất phức tạp của tài liệu trình duyệt. Cụ thể như sau:

 

Số thứ tự

Tổng chi phí thực tế của công tác thăm dò (đồng)

Mức lệ phí trích nộp (%)

1

5.000.000

2%

2

5.000.000-10.000.000

1%

3

10.000.000

0,5%

 

Riêng đối với các luận chứng kinh tế - kỹ thuật các chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản thì tỷ lệ trích nộp lệ phí được tính trên cơ sở chi phí thực tế của công tác thăm dò sơ bộ.

5. Nếu bên nào vi phạm hợp đồng đã ký kết gây thiệt hại kinh tế hay làm ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian của bên khác sẽ bị phạt trừ:

- Cơ quan trình duyệt tài liệu vi phạm sẽ phải nộp thêm 10% của số lệ phí đã trích nộp.

- Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản vi phạm sẽ bị giảm 10% số lệ phí thu được của cơ quan trình duyệt.

6. Nguồn vốn để cơ quan thăm dò trích nộp lệ phí cho Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản được lấy từ chi phí của các phương án tìm kiếm - thăm dò địa chất và được ghi thành mục riêng trong dự toán theo tỷ lệ đã quy định tại điểm 4, phần II của Thông tư này.

7. Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản có trách nhiệm thu và quản lý các khoản lệ phí đối với báo cáo địa chất đem trình duyệt tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản.

8. Số lệ phí thu được dùng để chi tiêu cho các hoạt động của Hội đồng xét duyệt trữ lượng theo dự toán đã được Uỷ ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước, Bộ tài chính duyệt.

Số lệ phí không sử dụng hết so với dự toán và kế hoạch được duyệt sẽ nộp vào Ngân sách Nhà nước, tạm thời ghi vào loại II, khoản 56, hạng 4, thu về sự nghiệp khác của mục lục Ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp chi phí thực tế hợp lý Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản lớn hơn so với số tiền lệ phí thu được thì sẽ được Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Tài chính xem xét giải quyết.

Quy chế hoạt động tài chính của Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản sẽ được quy định cụ thể sau.

9. Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản được phép mở tài khoản riêng và phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê - kế toán về tình hình thu lệ phí, sử dụng và nộp lệ phí dư thừa cho Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Bộ Tài chính biết.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các báo cáo thăm dò địa chất, các luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản đang trình duyệt tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản đều phải thi hành Thông tư này.

Các cơ quan trình duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật các chỉ tiêu hoặc báo cáo tính trữ lượng khoáng sản tiến hành ký kết hợp đồng thoả thuận về công tác kiểm tra, xét duyệt để trích nộp lệ phí theo quy định.

3. Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản có trách nhiệm hoàn chỉnh quy định các thủ tục trích nộp lệ phí. Nghiên cứu cơ chế hoạt động tài chính của Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản trình Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Bộ Tài chính duyệt, ban hành.

4. Mức trích lệ phí sẽ được quy định sửa đổi khi Nhà nước có sự thay đổi về chính sách giá cả, tiền lương cũng như các thay đổi khác làm ảnh hưởng đến dự toán công tác thăm dò địa chất và hoạt động của Văn phòng Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản.

thuộc tính Thông tư liên tịch 343-TTLB

Thông tư liên tịch 343-TTLB của Bộ Tài chính, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính; Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:343-TTLBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Đoàn Phương; Hồ Tế
Ngày ban hành:05/03/1987Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 343-TTLB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi