Thông tư 80/2014/TT-BTC sửa Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 80/2014/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2014
 
 
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 111/2012/TT-BTC NGÀY 04/7/2012
 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THUẾ SUẤT THUẾ
NHẬP KHẨU ĐỂ ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
 
 
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.
 
Điều 1. Bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch của mặt hàng thuốc lá lá chưa chế biến; phế liệu thuốc lá loại Burley thuộc mã hàng 2401. 10. 40 quy định tại Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan như sau:

Mã hàng
Mô tả hàng hóa
Thuế suất ngoài hạn ngạch (%)
24. 01
 
 
Thuốc lá lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.
 
2401
10
 
- Lá thuốc lá chưa tước cọng:
 
2401
10
10
- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng
80
2401
10
20
- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng
90
2401
10
40
- - Loại Burley
80
2401
10
50
- - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)
80
2401
10
90
- - Loại khác
90
2401
20
 
- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:
 
2401
20
10
- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng
80
2401
20
20
- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng
90
2401
20
30
- - Loại Oriental
90
2401
20
40
- - Loại Burley
80
2401
20
50
- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng
80
2401
20
90
- - Loại khác
90
2401
30
 
- Phế liệu lá thuốc lá:
 
2401
30
10
- - Cọng thuốc lá
80
2401
30
90
- - Loại khác
90
Điều 2. Các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 80% đã quy định tại Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8 năm 2014./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

thuộc tính Thông tư 80/2014/TT-BTC

Thông tư 80/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:80/2014/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:23/06/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch phế liệu thuốc lá Burley là 80%
Ngày 23/06/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.
Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng đối với mặt hàng thuốc lá lá chưa chế biến, phế liệu thuốc lá loại Burley từ ngày 07/08 là 80%.
Đối với các mặt hàng thuốc lá lá chưa chế biến, phế liệu thuốc lá còn lại vẫn áp mức thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch như hiện hành. Cụ thể, thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với lá thuốc lá chưa tước cọng hoặc đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ, loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng và cọng thuốc lá là 80%; lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ, loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng; loại Oriental và lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ, loại Burley hoặc loại khác, đã sấy bằng không khí nóng có thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch lần lượt là 90% và 80%...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/08/2014.

Xem chi tiết Thông tư 80/2014/TT-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF FINANCE
 
No. 80/2014/TT-BTC
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hanoi, June 23, 2014
 
 
CIRCULAR
Amending and supplementing the Ministry of Finance’s Circular No. 111/2012/TT-BTC of July 4, 2012, promulgating the list of commodities and their import duty rates for application of tariff quotas[1]
Pursuant to June 14, 2005 Law No. 45/2005/QH11 on Import Duty and Export Duty;
Pursuant to the National Assembly Standing Committee’s Resolution No. 295/2007/NQ-UBTVQH12 of September 28, 2007, promulgating the Export Tariff according to the list of dutiable commodity groups and the duty rate bracket for each commodity group, and the Preferential Import Tariff according to the list of dutiable commodity groups and the preferential duty rate bracket for each commodity group;
Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2010/ND-CP of August 13, 2010, detailing a number of articles of the Law on Import Duty and Export Duty;
Pursuant to the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP of November 20, 2013, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods sale and purchase and goods sale and purchase agency, processing and transit with foreign parties;
Pursuant to the Government’s Decree No. 215/2013/ND-CP of December 23, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
At the proposal of the director of the Tax Policy Department;
The Minister of Finance promulgates the Circular amending and supplementing the Ministry of Finance’s Circular No. 111/2012/TT-BTC of July 4, 2012, promulgating the list of commodities and their import duty rates for application of tariff quotas.
Article 1. To add over-quota import duty rates of unmanufactured tobacco and tobacco refuse of Burley type under sub-heading 2401.10.40 prescribed in the Ministry of Finance’s Circular No. 111/2012/TT-BTC of July 4, 2012, promulgating the list of commodities and their import duty rates for application of tariff quotas, as follows:

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 80/2014/TT-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi