Thông tư 60/2014/TT-BTC phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 60/2014/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 
 
THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí
tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)
 
 
 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 110/1998/QĐ-TTg ngày 25/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, sau đây gọi tắt là “Hội phí ICAO”.
2. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng có liên quan đến hoạt động của ICAO.
Điều 2. Nguyên tắc thu
1. Hội phí ICAO thu hàng năm bằng đồng Đô la Mỹ (USD) hoặc bằng đồng Đô la Canađa (CAD) và thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại tệ.
2. Tổng số hội phí ICAO phải thu trong năm được Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính phê duyệt, Cục Hàng không Việt Nam phân bổ, thực hiện thu cho các đơn vị theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này.
3. Việc thu hội phí ICAO phải bảo đảm các yêu cầu:
a) Thông báo công khai mức thu, cách tính mức thu, hình thức và địa chỉ thu, nộp hội phí ICAO;
b) Đơn vị nộp hội phí ICAO nộp theo hình thức chuyển khoản (kèm theo giấy ủy nhiệm chi chuyển tiền có xác nhận của ngân hàng nơi đơn vị nộp tiền); có thể nộp bằng đồng Việt Nam được quy đổi từ đồng Đô la Mỹ (USD) hoặc đồng Đô la Canađa (CAD) theo tỷ giá giao dịch liên ngân hàng tại thời điểm nộp hội phí ICAO.
Điều 3. Phân bổ mức thu
1. Tổng số hội phí ICAO phải nộp hàng năm được phân bổ như sau:
a) 50% phân bổ cho các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không.
b) 30% phân bổ cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
c) 20% phân bổ cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
2. Số hội phí ICAO phân bổ cho các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không nêu tại tiết a khoản 1 Điều này được phân chia cho từng doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không theo sản lượng hành khách vận chuyển năm trước liền kề.
Sản lượng hành khách hàng năm của các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không do Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận và tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Giao thông vận tải để làm căn cứ phân chia mức thu hội phí ICAO cho từng doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không.
Điều 4. Hạch toán
Doanh nghiệp được hạch toán khoản hội phí ICAO vào chi phí sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật về thuế.
Điều 5. Nội dung chi
1. Kinh phí đóng niên liễm theo thông báo của ICAO.
2. Chi phí tham dự các kỳ họp của ICAO ở nước ngoài (theo mức chi quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí).
3. Chi phí tham gia các chương trình hợp tác trong khu vực, toàn cầu theo thông báo của ICAO.
4. Chi tiếp các đoàn của tổ chức ICAO vào Việt Nam làm việc (theo quy định hiện hành về: Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài; Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam).
5. Hội nghị, hội thảo chuyên đề, tuyên truyền phổ biến các quy định của ICAO theo chế độ quy định.
6. Chi khác: vật tư văn phòng, in ấn, mua và dịch tài liệu của ICAO, chênh lệch tỷ giá và lệ phí chuyển tiền theo quy định.
Điều 6. Lập, duyệt, giao dự toán và thanh quyết toán
1. Hàng năm, căn cứ hội phí do ICAO thông báo, số dư kinh phí năm trước chuyển sang, dự trù kinh phí phải chi trong năm theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này, trên cơ sở nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, trong quý I, Cục Hàng không Việt Nam lập dự toán thu, chi hội phí ICAO theo mẫu dự toán thu, chi như Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, gửi Bộ Tài chính chấp thuận. Trên cơ sở văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải giao dự toán thu, chi hội phí ICAO cho Cục Hàng không Việt Nam.
2. Hàng năm, trước ngày 15 tháng 01 Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu các đơn vị tạm ứng nộp hội phí ICAO bằng 50% mức thu của năm trước liền kề đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có quyết định giao dự toán thu chi hội phí ICAO của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cân đối và thông báo nộp phần kinh phí còn lại cho các đơn vị.
3. Căn cứ quyết định giao dự toán thu chi hội phí ICAO của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thực hiện thu, quản lý sử dụng nguồn thu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định tại Thông tư này theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích.
4. Kết thúc năm ngân sách, Cục Hàng không Việt Nam lập báo cáo quyết toán thu, chi hội phí ICAO, tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán của Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt theo quy định. Kinh phí hội phí ICAO trong năm chi không hết được chuyển sang năm tiếp theo.
Điều 7. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 / 7 /2014 và áp dụng từ năm tài chính 2014, thay thế Thông tư số 104/TC/GTBĐ ngày 07/12/1994 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc kinh phí tham gia tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VP Trung ương Đảng; VP Tổng Bí thư;
- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Tổng công ty: Hàng không VN, Cảng Hàng không VN, Quản lý bay VN;
- Các công ty CP hàng không JPA, Vietjet Air, Vasco;
- Công báo; Website: Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Hiếu

 
PHỤ LỤC SỐ: 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính)
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
--------
 

 
 
DỰ TOÁN THU, CHI HỘI PHÍ ICAO
Năm ....
 
ĐVT: Triệu VNĐ

TT
Nội dung
Thực hiện năm trước
Năm ...
(năm hiện hành)
Dự toán năm…
(năm KH)
Ghi chú
Dự toán
Ước TH
 
A
PHẦN THU (I+II):
 
 
 
 
 
I
Năm trước chuyển sang:
 
 
 
 
 
II
Thu trong năm:
 
 
 
 
 
1…
(Chi tiết theo đối tượng nộp)
 
 
 
 
 
B
PHẦN CHI (I+II+III+IV+V+VI):
 
 
 
 
 
I
Kinh phí đóng niên liễm theo thông báo của ICAO
 
 
 
 
 
II
Chi phí tham dự các kỳ họp của ICAO ở nước ngoài
 
 
 
 
 
1…
(Chi tiết theo khoản mục)
 
 
 
 
 
III
Chi phí tham gia các chương trình hợp tác theo thông báo của ICAO
 
 
 
 
 
1…
(Chi tiết theo khoản mục)
 
 
 
 
 
IV
Chi tiếp các đoàn của tổ chức ICAO vào Việt Nam làm việc
 
 
 
 
 
1…
(Chi tiết theo khoản mục)
 
 
 
 
 
V
Hội nghị, hội thảo chuyên đề, tuyên truyền phổ biến các quy định của ICAO
 
 
 
 
 
1…
(Chi tiết theo khoản mục)
 
 
 
 
 
VI
Chi khác
 
 
 
 
 
1…
(Chi tiết theo khoản mục)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dự toán thu trong năm (A.II) bằng tổng số phần chi (B) trừ đi số năm trước chuyển sang (A.I).
* Các nội dung chi có thuyết minh, diễn giải gửi kèm.
 

Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên và đóng dấu)

 
 
 
Thuộc tính văn bản
Thông tư 60/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 60/2014/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 12/05/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!