Thông tư 52/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư về phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của cá nhân

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

---------

Số: 52/2019/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 8  năm 2019

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC
ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định m
c thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu
của cá nhân; Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của
Bộ trư
ng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, b sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư s 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 217/2016/TT-BTC như sau:
“Điều 3. Tổ chức thu phí
Tổ chức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo cầu của cá nhân, bao gồm: Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 258/2016/TT-BTC như sau:
“Điều 4. Tổ chức thu phí
Tổ chức thu phí là cơ quan quản lý nhà nước có chức năng thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy gồm:
1. Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an).
2. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.
 

Nơi nhận:

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Toà án nhân dân tối cao;

Kiểm toán nhà nước;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

HĐND, UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Công báo;

- Website chính phủ; Website Bộ Tài chính;

Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Lưu: VT, CST (CST5)

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Thị Mai

 

 

 

 
Thuộc tính văn bản
Thông tư 52/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 52/2019/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 16/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

----------

No. 52/2019/TT-BTC

Hanoi, August 16, 2019

CIRCULAR

On amending, supplementing a number or Articles of the Circular No. 217/2016/TT-BTC dated November 10, 2016 of the Ministry of Finance prescribing the regime of charge collection, remittance, management and use for  documentation certification due to personal demands and Circular No. 258/2016/TT-BTC dated November 11, 2016 of the Ministry of Finance on prescribing the rates of charges for appraisal and approval of fire prevention and fighting designs and charge collection, remittance,
management and use

 

Pursuant to the Law on Fee and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Law on State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 of the Government on detailing and guiding the implementation of a number of Articles of the Law on Fees and Charges

Pursuant to the  Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 of the Government on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the Director of the Department of Tax Policy;

The Ministry of Finance issues the Circular on amending, supplementing a number or Articles of the Circular No. 217/2016/TT-BTC dated November 10, 2016 of the Ministry of Finance prescribing the regime of charge collection, remittance, management and use for  documentation certification due to personal demands and Circular No. 258/2016/TT-BTC dated November 11, 2016 of the Ministry of Finance on prescribing the rates of charges for appraisal and approval of fire prevention and fighting designs and charge collection, remittance, management and use,

Article 1. To amend, supplement Article 3 of the Circular No. 217/2016/TT-BTC as follows:

Article 3. Organization of charge collection

Collect charge for documentation verification in accordance with personal demands, including: Department of Police Records (The Ministry of Public Security) and the police of central affiliated cities and provinces.”

Article 2. To amend, supplement Article 4 of the Circular No. 258/2016/TT-BTC as follows:

“Article 4. Organization of charge collection

Organization of charge collection is the state management with the function of approving the fire prevention and fighting designs, including:

1. Vietnam Fire and Rescue Police Department (The Ministry of Public Security).

2. Polices of provinces and central-affiliated cities”.

Article 3. Implementation provisions

This Circular takes effect on October 01, 2019

Any problems arising in the course of implementation shall be promptly reported to the Ministry of Finance for research and guidance for implementation./.

For the Minister

The Deputy Minister

Vu Thi Mai
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!